Undersøkelsespopulasjonen omfatter alle kvinner født i perioden 1. januar 1991 til 31. desember 1996 som er registrert som bosatt i Folkeregisteret. Dette er kvinner som fikk tilbud om gratis HPV-vaksine i perioden 1. november 2016 til 30. juni 2019. Blant disse er det trukket et tilfeldig utvalg på 10 000 kvinner.

Datainnsamlingen ble i sin helhet gjennomført på web. Feltperioden gikk over to uker, fra 23. september til 7. oktober 2019.

Av de 10 000 kvinnene som ble trukket ut til undersøkelsen, fikk vi svar fra om lag 50 prosent. I tillegg hadde nesten 9 prosent logget seg inn eller begynt å svare på skjemaet, men ikke fullført.

Det er avdekket noen skjevheter som følge av frafall, spesielt dersom vi ser på fordelingen i brutto- og nettoutvalget etter utdanningsnivå. Det er beregnet vekter for å justere for skjevheter i alder, utdanningsnivå og landbakgrunn.