I Sykehuset Innlandets område er 20 prosent av befolkningen 67 år eller eldre, mens andelen er under 7 prosent i Lovisenbergs område. Det viser tall for befolkningen i helseforetakenes opptaksområder som SSB publiserer for første gang.

Sykehusene, som driftes av helseforetakene, har som oppgave å sikre at befolkningen har tilgang til nødvendig helsehjelp. De skal tilby helsetjenester som sykehusbehandling, rehabilitering, rusbehandling, psykisk helsevern og andre former for spesialisert behandling. Hvert helseforetak har ansvar for å gi et spesialisthelsetjenestetilbud til befolkningen i sitt opptaksområde.

Tjenestebehov varierer med alder

Befolkningens alder er viktig med tanke på hvilke helsetjenester det er mest behov for. Eldre personer har større sannsynlighet for å trenge sykehusbehandling for kroniske og aldersrelaterte tilstander, mens yngre i større grad trenger tjenester knyttet til reproduktiv helse, Pediatri er læren om barns vekst og utvikling, og om sykdommer som kan oppstå i denne delen av livet.   og skader. Behovet for helsetjenester øker betydelig med alderen, og eldre pasienter har generelt sett større ressursbehov sammenlignet med yngre pasienter.

I Norge er andelen eldre høyere i distriktene enn i byene. Dette gir utslag på aldersprofilen i befolkningen til de ulike helseforetakene. Helseforetakene som har ansvar for befolkningen i de største byene, har lavere andel eldre enn helseforetakene i distriktene.

Unge voksne i Lovisenbergs område

Opptaksområdet til Lovisenberg diakonale sykehus dekker noen bydeler sentralt i Oslo, blant annet Grünerløkka, St. Hanshaugen og Sagene. Der bor det mange unge voksne i 20- og 30-årsalderen. Sykehuset Innlandet har derimot ansvar for et stort geografisk område, og driver fem somatiske sykehus i Elverum, Hamar, Gjøvik, Lillehammer og Tynset. Der har befolkningen en jevnere aldersfordeling enn i Lovisenbergs område, som vist i figur 1.

Figur 1. Befolkning i opptaksområdene til Lovisenberg diakonale sykehus og Sykehuset Innlandet. 2023