Det siste året har det blitt tilsatt hele 163 flere psykologer i psykisk helsevern for barn og unge. Antall psykologer har økt med om lag 30 prosent siden 2015. Psykologer er den største personellgruppen i BUP - 30 prosent av de sysselsatte er psykologer.

Figur 1. Relativ endring per år for utvalgte personellgrupper i psykisk helsevern for barn og unge. 2015=100

Døgnaktiviteten øker i BUP

I 2021 ble det rapportert inn 316 døgnplasser i BUP, og ved disse ble det registrert 92 700 oppholdsdøgn. Veksten i døgnaktivitet på tjenesteområdet er betydelig. Antall oppholdsdøgn har økt med over 20 prosent sammenlignet med 2020.

Det er likevel polikliniske konsultasjoner som er den vanligste behandlingsformen i BUP. I 2021 ble det gjennomført nesten 930 000 konsultasjoner, noe som tilsvarer 835 konsultasjoner per 1000 personer i tjenestens nedslagsfelt (personer under 18 år).