Et somatisk sykehus er en helseinstitusjon som diagnostiserer, behandler og pleier pasienter med somatiske lidelser, dvs. fysiske sykdommer som hjerte-kar, kreft, infeksjoner og muskel-skjelett. De tilbyr medisinske tjenester og behandlinger, inkludert kirurgi, rehabilitering og palliativ omsorg. behandlet over to millioner unike pasienter i 2022, viser statistikk over pasienter på sykehus. Det er en økning på fire prosent sammenlignet med 2019, som representerer siste hele år før pandemien. Sammenlignet med 2021 økte pasienttallet med omtrent 2 prosent i fjor.

Kvinner utgjorde et flertall av pasientene. Om lag 1 115 000 kvinner ble behandlet ved et somatisk sykehus i 2022, mens tilsvarende tall for menn var 952 000.

Kjønnsforskjellen var størst i aldersgruppen 20-39 år, noe som i all hovedsak kan tilskrives svangerskapsoppfølging og fødsler.

Flest polikliniske behandlinger

Sykehusene tilbyr tre ulike omsorgsnivåer, Polikliniske behandlinger omfatter undersøkelse/behandling og/eller veiledning utført i/eller av sykehus. Ved poliklinisk behandling skal det normalt være lege til stede., Behandling som ikke krever overnatting, men er noe mer omfattende enn poliklinisk behandling. Omfatter et bredt spekter av medisinske prosedyrer og behandlinger, inkludert dagkirurgi og dagmedisin.og Behandling hvor overnatting finner sted på sykehus.. Pasienter kan bli behandlet på flere nivåer gjennom et sykdomsforløp.

I 2022 mottok 1,9 millioner pasienter poliklinisk behandling, som ofte innebærer enklere undersøkelser og behandlinger uten behov for innleggelse.

Dagbehandling, som er mer omfattende, omfatter både Operasjoner der pasienten blir gitt anestesi og operert samme dag, og deretter skrives ut fra sykehuset samme dag etter at operasjonen er ferdig.og Behandlinger som kan være ulike infusjonsbehandlinger (jern, antibiotika, m.m.) og blodtransfusjoner, i tillegg til forberedelser og observasjoner i etterkant av ulike undersøkelser. Vesentlig færre pasienter, i alt 275 000 personer i 2022, mottar dagbehandling sammenlignet med poliklinisk behandling. I løpet av 2022 mottok ellers over en halv million pasienter behandling som krevde overnatting.

Figur 1 viser at det i perioden 2015-2022 har vært en økning i antall pasienter som har vært til polikliniske behandling, mens antallet pasienter på henholdsvis døgnopphold og dagbehandling har vært relativt stabilt. Figuren viser også at aktiviteten gikk noe ned i pandemiårene, og da kanskje særlig med hensyn til behandlinger ved poliklinikk.

Figur 1. Pasienter på somatiske sykehus, etter behandlingsnivå. 2015-2022. Antall

Menn ligger lenger på sykehus enn kvinner

Totalt 3,2 millioner liggedøgn ble registrert ved somatiske sykehus i 2022, og gjennomsnittlig liggetid var 4,1 døgn per opphold. Menn hadde en noe lengre gjennomsnittlig liggetid enn kvinner, med 4,3 mot 3,9 døgn. Dette gjaldt for alle aldersgrupper, bortsett fra de yngste barna (0-9 år). Forskjellene var mest markante i aldersgruppen 40-59 år, hvor menn i gjennomsnitt lå en halv dag lenger på sykehus enn kvinner.

Antall liggedøgn har ellers stadig gått nedover de siste tiårene. Det er grunn til å tro at denne utviklingen bl.a. henger sammen med ny medisinsk teknologi og behandlingsmetoder, økt fokus på dagkirurgi og poliklinisk behandling, effektivisering og bedre samhandling med den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Figur 2. Gjennomsnittlig antall liggedøgn på somatiske sykehus, etter kjønn og aldersgrupper. 2022