Dette kommer fram i nye tall fra statistikken Allmennlegetjenesten som omfatter konsultasjoner hos fastleger og ved legevakt når disse sammenliknes med tilsvarende tall fra det siste tiåret.

Stabilitet, men på høyere nivå enn før pandemien

I 2023 var det totale antallet En konsultasjon har i utgangspunktet vært definert som et fysisk møte mellom lege og pasient i legepraksisens lokaler, der legen foretar en medisinsk utredning. Fra og med 2013 har også noen av de elektroniske kontaktene mellom lege og pasient blitt klassifiseres som konsultasjon, gitt at kriteriene som ellers stilles til en konsultasjon er oppfylt. hos fastlege 16,9 millioner. Økningen på om lag 90 000 fra 2022 var mindre enn året før, men gjennomsnittet per innbygger har ligget omtrent uendret på 3,0 fra og med 2021 (figur 1, kolonnen for alle aldre). Gjennom pandemiens to første år økte derimot antall konsultasjoner per innbygger, slik at nivået de tre siste årene har ligget drøyt 10 prosent høyere enn i årene fram mot 2019 (figur 2). Samtidig med veksten fra 2019 til 2021 begynte elektroniske konsultasjoner å utgjøre en betydelig større andel av konsultasjonene enn tidligere, med rundt en av fire i årene 2020 - 2022. I 2023 hadde denne andelen gått noe ned, til å utgjøre drøyt en av fem konsultasjoner.

Når det gjelder Legevakttjenesten: Utgjør sammen med fastlegetjenesten en del av kommunal legetjeneste, og gir befolkningen et tilbud utenfor fastlegenes ordinære kontortid., har denne tjenesten også hatt stabilitet siden 2021 når bruken måles i gjennomsnittlig antall konsultasjoner i hele befolkningen. Andelen som konsulterte legevakt var imidlertid gått svakt ned fra 2022 - som i den ordinære bruken av fastlegene.

Figur 1. Gjennomsnittlig antall konsultasjoner per person, etter alder og år. 2021-2023

Sterkest vekst blant ungdom

I tillegg til den samlede utviklingen gjennom årene 2021-2023 viser figur 1 også en del forskjeller mellom aldersgruppene når det gjelder hvordan deres gjennomsnittlige antall fastlegekonsultasjoner har variert de siste årene. Fra 2022 til 2023 ser vi en oppgang blant ungdom i alder 16-19 år, fra 2,2 til 2,4 konsultasjoner i gjennomsnitt – eller med 8 prosent. Nedgang har det først og fremst vært blant de yngste barna og noe svakere i gruppene av voksne mellom 20 og 66 år. I de andre aldersgruppene har det vært svak vekst. Ungdom i alder 16-19 år har dermed vært eneste aldersgruppe med en klar økning i gjennomsnittlig antall fastlegekonsultasjoner fra 2022 til 2023.

Blant ungdommene var veksten det siste året en fortsettelse av en sterk vekst i årene etter 2020, som kom etter et kraftig fall fra 2019 til 2020. Det siste var ett av flere særtrekk ved ungdoms bruk av fastlege i tiårsperioden 2013-2023. Dette vises figur 2 sammen med utviklingen i andre aldersgrupper. Samlet sett hadde 16-19-åringene en sterk vekst, og i 2023 lå bruken hele 53 prosent over nivået i 2013. En av periodene med særlig sterk oppgang (årene 2016 og 2017) falt sammen med innføringen av fraværsregel i videregående skole ved starten av skoleåret 2016/2017. Denne innebar krav til dokumentasjon for å få godkjent sykefravær. Ved starten av pandemien i 2020 falt regelen bort. Dette året ser vi en klar nedgang, før det er en betydelig oppgang ved gjeninnføring på starten av skoleåret 2022/2023.

For alle aldre samlet var det en svak vekst i antall konsultasjoner per innbygger i perioden 2013-2019 før en noe sterkere vekst fra 2019 til 2021 og stabilitet etter dette. Også i de yrkesaktive aldersgruppene det svak vekst i antall konsultasjoner før pandemien, mens veksten under pandemiens første år var noe sterkere enn for befolkningen samlet. Etter 2021 har bruken ligget på et nesten stabilt nivå.

Når aldersgruppen over 66 år betraktes samlet, ser vi derimot en ganske stabil nedgang i deres gjennomsnittlige antall konsultasjoner fram til 2019. Denne nedgangen stanset opp i de to første pandemiårene før det igjen var en nedgang fra 2021 til 2022. En svak oppgang fra 2022 til 2023 er derfor et brudd med en nesten sammenhengende periode med nedgang blant de eldre.

Figur 2. Utvikling i antall konsultasjoner per person, etter aldersgruppe. 2013-2023. 100=2013

Unge jenter mest hos lege – og for hva?

Mens det i gjennomsnitt er nesten like mange konsultasjoner blant jenter som hos gutter i grunnskolealder, har jentene på 16-19 år betydelig flere konsultasjoner enn jevnaldrende gutter. Med 2,1 konsultasjoner var jentenes nivå 75 prosent høyere enn gjennomsnittet blant guttene på 1,2 i 2013 (figur 3). Veksten fram mot 2023 var derimot mer lik, slik at guttene i 2023 hadde et gjennomsnittlig antall på 1,9 konsultasjoner mot 3,0 blant jentene.

Når det gjelder fordelingen etter I allmennlegetjenesten klassifiseres sykdommer, plager og enkelte andre grunner til å oppsøke lege etter et eget kodeverk, ICPC-2. Det kan være flere diagnoser ved en konsultasjon, men legene har da angitt en hoveddiagnose, og denne brukes i statistikken og ved starten. eller hva som var årsaken til konsultasjonene, er den ganske lik for gutter og jenter. Riktignok har de 16-19-årige jentene en del konsultasjoner som skyldes reproduktiv helse og prevensjon, men disse utgjør langt fra hele forskjellen mellom kjønnene. Det betyr at guttene i gjennomsnitt har færre konsultasjoner i forbindelse med de fleste sykdommene og plagene som er vanlige i denne aldersgruppen.

Luftveisinfeksjoner (inkludert ørebetennelse) og fordøyelsesplager, samt astma og allergi m.m. forekommer relativt hyppig hos unge. Samlet utgjorde disse diagnosegruppene omtrent 30 prosent av diagnosene, både blant gutter og jenter i 2013. Psykiske plager utgjorde om lag 10 prosent av konsultasjonene for begge kjønn, og ulike smertetilstander, rygg og muskelplager en omtrent like stor andel. Blant jentene utgjorde konsultasjoner på grunn av underlivsplager og prevensjon 11 prosent, slik at restgruppen ble på om lag 40 prosent blant jentene og noe over dette blant guttene.

Figur 3. Antall konsultasjoner hos fastlege per 1000 personer i alder 16-19 år, etter kjønn og noen aggregerte diagnosegrupper. 2013 og 2023. Endring fra 2013 til 2023

Luftveisinfeksjoner bidro mye til veksten blant unge

Figur 3 viser også fordelingen i 2023 og hvilke diagnoser som bidro til økningen i gjennomsnittlig antall konsultasjoner gjennom tiårsperioden. Av de enkelte diagnosegruppene bidro luftveisinfeksjoner mye til veksten, sammen med den store restgruppen av «andre diagnoser». I tillegg utgjorde særlig psykiske lidelser og fordøyelsesplager en større andel av diagnosene i 2023 sammenliknet med 2013.

Ser vi nærmere på utviklingen fra år til år, var veksten i konsultasjoner på grunn av psykiske lidelser ganske jevn gjennom tiårsperioden til et nivå som var mer enn 70 prosent høyere enn i 2013 for begge kjønn samlet. Veksten i antall konsultasjoner ved luftveisinfeksjoner varierte derimot med endringene i regelverket for fravær i videregående skole, og i 2023 var nivået mer enn det dobbelte av nivået ti år tidligere.