Avtalespesialistene er legespesialister eller psykologspesialister som utfører konsultasjoner på oppdrag for et regionalt helseforetak. De er spesialister innenfor ulike fagfelt, som øre-nese-hals, gynekologi eller psykologi. Når fastlegene henviser pasienter til konsultasjon hos spesialist, kan henvisningen være enten til en avtalespesialist eller til poliklinikken på sykehuset, eventuelt til et distriktspsykiatrisk senter (DPS) når henvisningen gjelder psykisk helse.

Helse Sør-Øst har inngått flest avtaler med legespesialister og psykologspesialister. Avtalene  i regionen utgjør rundt 830 årsverk. Det blir 27 årsverk per 100 000 innbyggere. Helse Midt-Norge og Helse Nord har inngått færrest avtaler.  Avtalene deres utgjør  henholdsvis 16 og 17 årsverk per 100 000 innbyggere. Det viser SSBs tall for avtalespesialistenes årsverk og avtaler, og befolkning i helseregionene.

Figur 1. Avtalespesialisters årsverk per 100 000 innbyggere. 2022

Konsultasjoner hos avtalespesialist – vanligst i Sør-Øst

At det er forskjeller i omfanget av avtalespesialister mellom helseregionene gjenspeiles i hvor pasientene får behandling. Totalt er det omtrent like mange konsultasjoner per innbygger i alle regionene – litt over to i gjennomsnitt i året. De fleste konsultasjonene blir også utført ved sykehus eller DPS i alle regionene, men hvor stor andel som utføres hos avtalespesialister varierer.

I Helse Sør-Øst gjennomførte avtalespesialistene 1,6 millioner konsultasjoner i 2022. Det utgjør 22 prosent av alle konsultasjonene i regionen dette året. Helse Nord er regionen der andelen er minst. Der gjennomførte avtalespesialistene 125 000 konsultasjoner, eller 12 prosent av alle konsultasjonene i regionen.

Figur 2. Andel av polikliniske konsultasjoner som utføres på sykehus/DPS og hos avtalespesialist. 2022. Prosent

Avtalespesialist eller poliklinikk – samme helsetilbud?

Enten konsultasjonen gjennomføres hos avtalespesialist,  på sykehus eller DPS, skal helsetilbudet i utgangspunktet være det samme. Konsultasjonen gjennomføres  uansett av legespesialist eller psykologspesialist. Eventuelle egenandeler er også de samme.

Forskjellen gjelder hvordan helsetjenestene er organisert. På sykehuset eller ved DPS møter pasienten helsepersonell som er ansatt. Avtalespesialistene eier og driver sitt eget legekontor, og mottar driftstilskudd og refusjoner for å gjennomføre konsultasjoner på oppdrag for de regionale helseforetakene. Om ulik organisering fører til forskjeller eller ikke i helsetilbudet, trengs det videre analyser for å kunne svare på.