1 av 4 konsultasjoner hos private spesialister

Publisert:

I 2018 ble det gjennomført nesten 11,8 millioner polikliniske konsultasjoner i spesialisthelsetjenesten. En fjerdedel av konsultasjonene var hos private avtalespesialister.

Fra 2018 er SSBs statistikk for spesialisthelsetjenesten utvidet med aktivitet hos private avtalespesialister. Når vi ser aktivitet hos private avtalespesialister og i helseforetakene under ett, hadde hver person i befolkningen i gjennomsnitt 2,2 konsultasjoner i 2018, viser nye tall fra statistikk for spesialisthelsetjenesten

1 Pasienter kan etter henvisning - eller etter eget valg, behandles utenfor egen region. Figuren viser hvor konsultasjonene er utført.

Figur 1. Konsultasjoner i spesialisthelsetjenesten 2018, etter tjenestetilbyder¹

Andel konsultasjoner hos private avtalespesialister Andel konsultasjoner i sykehus og institusjoner
Helseregion Sør-Øst (N=6709000) 24 76
Helseregion Vest (N=2404000) 19 81
Helseregion Midt-Norge (N=1573000) 16 84
Helseregion Nord (N=969000) 13 87

Flest konsultasjoner hos avtalespesialister i Sør-Øst

Figur 1 viser at det varierer hvor stor andel av konsultasjonene som utføres av avtalespesialister i de fire helseregionene.

Andelen er lavest i Helse Nord hvor avtalespesialistene utfører bare 13 prosent av alle konsultasjonene, og høyest i Helse Sør-Øst hvor tilsvarende andel er 24 prosent.

Mest bruk av avtalespesialister i somatiske tjenester

Syv av ti konsultasjoner i spesialisthelsetjenesten gjelder fysisk sykdom og skade, det vil si over 8 millioner konsultasjoner i somatisk spesialisthelsetjeneste i 2018. Nesten en fjerdedel av disse, 24 prosent, ble utført av avtalespesialister. Andelen varierer fra 15 prosent i Helse Nord til 27 prosent i Helse Sør-Øst.

Tre av ti konsultasjoner i spesialisthelsetjenesten gjelder psykiske lidelser og rusmisbruk. Innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ble det utført til sammen 3,7 millioner konsultasjoner. Bare 13 prosent av disse ble gjennomført hos private avtalespesialister. Også på disse tjenesteområdene har Helse Sør-Øst den høyeste andelen

Bruken gjenspeiler tilgjengeligheten

Regionale helseforetak hadde per 2018 inngått avtaler med private avtalespesialister tilsvarende 1 210 årsverk.

Figur 2. Årsverk avtalespesialister per 100 000 innbyggere 2018, etter region

Årsverk per 100000 innbyggere
Helseregion Sør-Øst 27
Helseregion Vest 21
Helseregion Midt-Norge 16
Helseregion Nord 14

Når vi ser på antall tilgjengelige avtalespesialister i forhold til folketallet, varierer det fra 14 per 100 000 personer i Helse Nord til 27 per 100 000 i Helse Sør-Øst, slik figur 2 viser.

Flest private avtalespesialister har sin praksis i tettbygde strøk, hvor pasientgrunnlaget er størst. De regionale helseforetakene har ansvar for å tilby befolkningen i egen region nødvendige helsetjenester. Ut fra dette vurderer de behovet for å inngå avtaler med private avtalespesialister. Begge disse forholdene vil bidra til geografisk konsentrasjon av avtalespesialistene.

Faktaside