Modellen inkluderer blant annet lønnsforhandlinger mellom en fagforening som representerer arbeidstakerne og bedriftene i industrien for å fange opp det institusjonelle rammeverket for lønnsdannelsen i Norge, et offentlig fond - Statens pensjonsfond Utland (SPU) - og tilhørende begrensninger på bruken av midler fra SPU for å finansiere finanspolitikken, samt en grundig beskrivelse av skattesystemet i Norge og forbindelsene med resten av økonomien. Modellparameterne bestemmes delvis gjennom kalibrering av modellens likevektstilstand til langsiktige gjennomsnitt i data og delvis gjennom bayesiansk estimering med kvartalsvise tidsserier for norsk økonomi for perioden 1999K1 til 2019K4. I dokumentasjonen illustreres modellens egenskaper ved å vise hvordan den reagerer på noen vanlige makroøkonomiske sjokk, ved å presentere simuleringer av finanspolitiske endringer som illustrerer typiske bruksområder, og ved å sammenligne finanspolitiske multiplikatorer med resultater fra andre modeller.

Ansvarlig: Håkon Tretvoll

Deltakere:

Tidligere deltakere:

 • Thor Andreas Aursland, Norges bank
 • Ivan Frankovic, Bundesbank
 • Inga Heiland, NTNU
 • Birol Kanik, Konjunkturinstitutet
 • Magnus Saxegaard, IMF

Finansiør: Finansdepartementet

Nåværende versjon

Den nåværende versjonen av modellen vi bruker er NORA 2.2. Denne versjonen er basert på den siste publiseringen av dokumentasjonen og NORA 2.1 beskrevet nedenfor. Vi har også gjort følgende endringer:

 • Strukturen for eksport er endret. I denne versjonen eksporterer produsentene i industri- og tjenestesektorene noe av produksjonen sin direkte.
 • Disse produsentene setter to priser: en innenlandsk pris og en pris i utenlandsk valuta.
 • Vi har oppdatert oljeprisligningen til å være autoregressiv.
 • Parametrene er reestimert gitt disse endringene.
 • Noen mindre justeringer.

NORA 2.1 inkluderte følgende endringer:

 • Lønnsforhandlingene er endret til forhandlinger om reallønn målt i produsentpriser i stedet for i konsumentpriser.
 • Taylor-regelen er framoverskuende og er spesifisert som en funksjon av forventet inflasjon og forventet produksjonsgap.
 • Parameterne har blitt estimert på nytt for å ta hensyn til disse endringene.

Dokumentasjon

NORA 2.0 er dokumentert i Documents 2024/4 (kun på engelsk).

Forskning og analyse

Brasch, T., I. Frankovic and E. Tölö (2022): Corporate taxes and investment when firms are internationally mobileInternational Tax and Public Finance

Aursland, T. A., I. Frankovic, B. Kanik and M. Saxegaard (2020): State-dependent Fiscal Multipliers in NORA - A DSGE Model for Fiscal Policy Analysis in Norway, Economic Modelling