Den første delen av prosjektet fokuserer på den økonomiske volatiliteten som fulgte etter at en rekke sjokk påvirket norsk økonomi våren 2020. Dette inkluderte store svingninger i oljeprisen og valutakursen og nedstengningen av visse sektorer som en respons på pandemien. Målet er å bygge en makroøkonomisk modell over økonomiens respons på de forskjellige sjokkene. Modellen kan isolere effektene og brukes til å sammenlikne Norges erfaring med pandemien med andre kriser landet har gått igjennom. Prosjektet vil også sammenlikne dette med erfaringene fra Sverige og Danmark.

Den andre delen av prosjektet studerer fordelingseffektene fra pandemien og tiltakene som ble implementert. Effektene var ujevnt fordelt over forskjellige sektorer da noen ble helt stengt ned, mens andre kunne gå over til å jobbe hjemmefra. Det er viktig å forstå hvordan husholdninger på forskjellige punkter av inntektsfordelingen responderte på disse endringene. Prosjektet vil analysere implikasjonene av forskjellige responser for økonomien som helhet ved å anvende en moderne makroøkonomisk modell som har bygget inn ulikhet mellom forskjellige husholdninger.

Den tredje delen av prosjektet bidrar med en analyse av fordelene og ulempene ved forskjellige lands tilnærminger til spredningen av pandemien. Strategiene innebar avveininger mellom de økonomiske kostnadene ved å bekjempe viruset og helsefordelene man kunne oppnå. Via en kost-nytte analyse kan beslutningstakere lære mer om disse avveiningene. Dette vil være viktig når man skal vurdere valgene som ble tatt i Norge, og når vi skal forberede oss til å håndtere fremtidige pandemier. 

 

Finansiør: Norges forskningsråd (prosjektnr 326419)

Periode: 2021-2026