DEMEC er en numerisk generell likevektsmodell (Computable General Equilibrium – CGE), utformet for å studere langsiktige sammenhenger mellom demografi, makroøkonomisk utvikling og offentlige finanser. Den er særlig egnet til å belyse finanspolitikkens langsiktige bærekraft og ble blant annet brukt i Perspektiv­meldingen 2017. Som i andre CGE-modeller er adferdsrelasjonene som beskriver konsument- og produsentatferden, i tråd med tradisjonell mikroøkonomisk teori. Modellen relaterer eksogene forutsetninger om befolkningsvekst, migrasjon og produktivitet til arbeidstilbudet i forskjellige befolkningsgrupper, inndelt etter alder, kjønn, inntektsnivå, landbakgrunn og botid. Variasjon i yrkesdeltakelse og arbeidsinntekt blant forskjellige befolkningsgrupper kan ha store innvirkninger på offentlige inntekter og utgifter. Modellen beskriver utviklingen i to fastlandsnæringer (varer og tjenester), tre offshorenæringer og 11 offentlige sektorer. Produksjonen anvendes innenlands av bedriftene (produktinnsats og investeringer), av offentlig forvaltning (produktinnsats, investeringer og konsum), og av husholdningene (privat konsum). I tillegg blir det eksportert nok til å finansiere importen og en eksogen netto finansinvestering i utlandet (denne er i hovedsak knyttet til Statens pensjonsfond utland).

Finansiør: Finansdepartementet

Publikasjoner

Holmøy, E. and B. Strøm (2013): Computable General Equilibrium Assessments of Fiscal Sustainability in Norway in Handbook of Computable General Equilibrium Modeling, Volume 1, 2013, pages 105-158

Forskning og analyse

Holmøy, E, G. Hjemås og F. Haugstveit (2020): Etterspørselen etter omsorgsplasser med heldøgnsbemanning mot 2060, Rapporter 2020/43, Statistisk sentralbyrå

Bjertnæs, G. H. M., E. Holmøy og B. Strøm (2019): Langsiktige virkninger på offentlige finanser og verdiskapning av endringer i fruktbarhet, Rapporter 2019/16, Statistisk sentralbyrå

Stølen, N. M., D. Fredriksen, E. Hernæs and E. Holmøy (2019):The Norwegian NDC Scheme: Balancing Risk Sharing and Redistribution in Progress and Challenges of Nonfinancial Defined Contribution Pension Schemes: Volume 1. Addressing Marginalization, Polarization, and the Labor Market

Fredriksen, D., E. Holmøy, B. Strøm og N. M. Stølen (2019): Betydningen av pensjonsreformen for arbeidstilbud og offentlige finanser, Søkelys på arbeidslivet 04/2019

Fredriksen, D., E. Holmøy, B. Strøm and N. M. Stølen (2019). Fiscal effects of the Norwegian pension reform – A micro–macro assessment, Journal of Pension Economics and Finance, 18(1), 88-123.

Leknes, S., G. Hjemås, E. Holmøy og N. M. Stølen (2019) Regionale framskrivinger av etterspørsel etter helse- og omsorgstjenester, 2017-2035, Rapporter 2019/26

Hjemås, G., E. Holmøy og F. Haugstveit (2019): Fremskrivninger av etterspørselen etter arbeidskraft i helse- og omsorg mot 2060, Rapporter 2019/12, Statistisk sentralbyrå

Holmøy, E. og B. Strøm (2014): Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst, Rapporter 2014/13, Statistisk sentralbyrå