Navnet ADMOD henspiller på at det benyttes to ulike modeller der arbeidskraften er delt inn etter utdanning. Etterspørselen og tilbudet blir modellert separat, men på en konsekvent måte. På etterspørselssiden benyttes en versjon av KVARTS der etterspørselen etter arbeidskraft er delt inn i ulike utdanningsgrupper. Denne modellen benytter tall fra Nasjonalregnskapet. Modellen MOSART brukes til framskrivinger på tilbudssiden og tar i bruk registerdata for å fordele arbeidstilbudet etter utdanning.

Finansiør: Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

Publikasjoner

Graber, M., Kirkebøen, L. og Vigtel, T.C. (2023): Utdanning og yrke. Sammenhenger mellom utdanning og yrke blant sysselsatte og i utlyste stillinger, Rapporter 2023/7, Statistisk sentralbyrå.

Cappelen, Å., Dapi, B., Gjefsen, H.M. og Stølen, N.M. (2020): Framskrivinger av arbeidsstyrken og sysselsettingen etter utdanning mot 2040. Rapporter 2020/41, Statistisk sentralbyrå.

Cappelen, Å., B. Dapi, H.M. Gjefsen, V. Sparrman og N.M. Stølen (2018): Framskrivinger av arbeidsstyrken etter utdanning mot 2035. Rapporter 2018/36, Statistisk sentralbyrå

Gjefsen, H. M. (2016): Education in the dynamic micro-simulation model MOSART. In G. Dekkers, C. O. Donoghue and M. Keegan (eds): New Pathways in Microsimulation. Ashgate Publishing, Ltd, 271-286.

Dapi, B., H. M. Gjefsen, V. Sparrman and N. M. Stølen (2016): Education-specific labour force and demand in Norway in times of transition, Reports 2016/31, Statistics Norway

Haraldsen, K.W., R. Hammersland and V. Sparrman (2015): Wage equations and labour demand by education. Rapporter 2015/49. Statistisk sentralbyrå.

Eldre rapporter:

Gjefsen, H. M., T. Gunnes og N. M. Stølen (2014): Framskrivinger av befolkning og arbeidsstyrke etter utdanning med alternative forutsetninger for innvandring, Rapporter 2014/31, Statistisk sentralbyrå

Gjefsen, H. M. (2013):Educational behavior in the dynamic micro-simulation model MOSART. Rapporter 15/2013, Statistisk sentralbyrå.

Gjelsvik, M. L. (2013): The Demand for Labour by Education - A Sectoral Model of the Norwegian Economy. Rapporter 41/2013, Statistisk sentralbyrå.

Cappelen, Å., H. Gjefsen, M. Gjelsvik, I. Holm, and N. M. Stølen (2013): Forecasting demand and supply of labour by education, Reports 2013/48, Statistics Norway

Gjelsvik, M.L. (2012): Hvordan påvirkes etterspørselen etter arbeidskraft med ulik kompetanse av konjunktursvingninger og motkonjunkturpolitikk? Søkelys på arbeidslivet, 29(4), sidene 291-309.

Bjørnstad, R., M. Gjelsvik, A. Godøy, I. Holm and N.M. Stølen (2012): Demand and supply of labour by education in Norway towards 2030 - Linking demographic and macroeconomic models. In CEDEFOP (2012): Building on skills forecasts – Comparing methods and applications. Research Paper No18. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 111-128.

Gjefsen, H.M., M.L. Gjelsvik, K. Roksvaag og N.M. Stølen (2012): Utdannes det riktig kompetanse for fremtiden. Økonomiske analyser 3/2012, Statistisk sentralbyrå, 54-63.

Bjørnstad, R., M. Gjelsvik, A. Godøy, I. Holm og N.M. Stølen: Demand and supply of labour by education towards 2030. Rapporter 2010/39, Statistisk sentralbyrå.

Bjørnstad, R., D. Fredriksen, M. Gjelsvik, N. M. Stølen: Tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft etter utdanning, 1986-2025. Rapporter 2008/29, Statistisk sentralbyrå.