213685
213685
forskning
2015-01-13T10:08:00.000Z
no

Utdanningsmodellen ADMOD

Prosjektet ADMOD tar sikte på å framskrive tilbud og etterspørsel etter utdanning om lag 20 år fram i tid. Statistisk sentralbyrå har produsert modellbaserte framskrivinger av tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft med ulik utdanning siden 1993.

Navnet ADMOD henspiller på at det benyttes to ulike modeller der arbeidskraften er delt inn etter utdanning. Etterspørselen og tilbudet blir modellert separat, men på en konsekvent måte. På etterspørselssiden benyttes en versjon av MODAG der etterspørselen etter arbeidskraft er delt inn i fem ulike utdanningsgrupper. Denne modellen benytter tall fra Nasjonalregnskapet. Modellen MOSART  brukes til framskrivinger på tilbudssiden og tar i bruk registerdata for å fordele arbeidstilbudet etter utdanning.

Hvert tredje år kommer en ny framskriving med både tilbud og etterspørsel etter utdanning, og siste hovedrapport kom i 2013. Neste hovedrapporten kommer i 2016.

Delframskrivinger publiseres som rapporter i mellomliggende år. Hovedrapporten ser på tilbud og etterspørsel i sammenheng, mens delrapportene ser på eksplisitte forutsetninger på tilbuds- eller etterspørselssiden. Forskningsarbeid og videreutvikling av modellen i tilknytning til prosjektet publiseres fortløpende på ssb.no

ADMOD er finansiert av Kunnskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Nyeste framskrivinger

2016: Education-specific labour force and demand in Norway in times of transition

Tidligere fremskrivinger

Her finner du en oversikt over tidligere ADMOD framskrivinger.

 

Kontakt