114966
114966
forskning
2013-05-24T07:47:00.000Z
no

Beregningsmodeller

Forskningsvirksomheten i Statistisk sentralbyrå tar blant annet sikte på å utarbeide kvantitative analyser av endringer i økonomisk politikk og andre rammebetingelser for norsk økonomi, som for eksempel internasjonale markedsforhold, produktivitet og befolkningens størrelse og sammensetning.

For dette formålet er det utviklet ulike beregningsmodeller. Modellene samler opp kunnskap om det norske samfunn slik den utvikles gjennom avdelingens ulike forskningsprosjekter. Modellene brukes også i utstrakt grad som analyseverktøy for Finansdepartementet, og for Stortinget, andre departementer og offentlig oppnevnte utvalg. I noen grad brukes de også til beregningsoppdrag for private oppdragsgivere.

Utover anvendelsene av disse modellene går det betydelige ressurser med til å videreutvikle modellene, styrke deres empiriske grunnlag og til oppdateringer, vedlikehold og dokumentasjon.

 • Utdanningsmodellen ADMOD

  Beregningsmodeller

  ADMOD er et prosjekt som tar sikte på å framskrive tilbud og etterspørsel etter utdanning framover i tid. Tilbudet framskrives ved hjelp av mikrosimuleringsmodellen MOSART, mens etterspørselen framskrives i en versjon av den makroøkonomiske modellen MODAG der arbeidskraften er delt inn i utdanningsgrupper.

 • REGARD

  Beregningsmodeller

  Ettersom den regionale arbeidsmarkedsutviklingen er påvirket av mange forhold, er det hensiktsmessig med et analyseapparat som ser de ulike faktorene i sammenheng. Til dette formålet har Statistisk sentralbyrå utviklet modellsystemet REGARD.

 • KOMMODE - en modell for kommunenes økonomiske atferd

  Beregningsmodeller

  KOMMODE er en modell for kommunenes budsjettatferd som forklarer variasjoner i kommunenes utgifter per innbygger innenfor 12 ulike tjenesteytende sektorer. Den forklarer også variasjoner i netto driftsresultatet per innbygger.

 • MAKKO

  Beregningsmodeller

  MAKKO er en makromodell for kommunal økonomi som brukes til å framskrive sysselsettingen og antall mottakere innenfor ulike kommunale tjenesteytende sektorer.

 • KVARTS

  Beregningsmodeller

  KVARTS er en makroøkonomisk modell for norsk økonomi, utviklet i Statistisk sentralbyrå.

 • MSG

  Beregningsmodeller

  MSG er en anvendt generell likevektsmodell for norsk økonomi utvikliet i Statistisk sentralbyrå.

 • MODAG

  Beregningsmodeller

  MODAG er en makroøkonomisk modell for norsk økonomi, utviklet i Statistisk sentralbyrå. Modellen benyttes til framskrivninger og politikkanalyser for sentrale størrelser i økonomien.

 • Skatteberegningsmodellen LOTTE

  Beregningsmodeller

  Skatteberegningsmodellen LOTTE er et sentralt planleggingsverktøy ved utarbeidelse av skattepolitikken i Norge, jf. oversikter i de årlige Nasjonalbudsjettene og i St.prp.nr. 1.

 • Mikrosimuleringsmodellen MOSART

  Beregningsmodeller

  MOSART er en dynamisk mikrosimuleringsmodell for framskrivinger og analyser av framtidig arbeidstilbud, utdanningsnivå og trygd.