I forrige måling indikerte oljeselskapenes investeringsanslag for 2021 en oppgang på 0,9 prosent sammenlignet med tilsvarende anslag gitt for 2020 på samme tid i fjor. Utviklingen har gått fra indikasjoner på en liten vekst i forrige undersøkelse til en marginal nedgang nå, fordi anslaget for 2020 økte i undersøkelsen for et år siden sammenlignet med undersøkelsen i 2. kvartal 2020, som figur 2 under viser.

Figur 1. Investeringsanslag i utvinning og rørtransport registrert i 3. kvartal samme år

Kvartalsvis investeringsstatistikk for næringene rørtransport og utvinning av olje og gass er en del av undersøkelsen investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning. For mer om samlede investeringer, se egen artikkel.

Investeringsfall i 2022

Oljeselskapenes nyeste investeringsanslag for 2022 blir nå oppgitt til om lag 142 milliarder kroner. Dette er 0,5 prosent lavere enn oppgitt i forrige undersøkelse. Lavere leteanslag i nåværende måling motsvares ikke fullt ut av høyere anslag innen felt i drift og feltutbygging.

Figur 2. Investeringer. Utvinning og rørtransport. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt

Anslaget for 2022 er 4,4 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2021, gitt i 3. kvartal 2020. Dette er et noe brattere fall enn antydet i forrige undersøkelse. Da viste anslagene for 2022 et fall på 1,9 prosent. Det høyere fallet som indikeres nå kommer som følge av et marginalt nedjustert anslag for 2022 nå fra forrige måling og en oppjustering i anslaget gitt for 2021 i tilsvarende målinger i fjor. Som figur 2 over viser har anslaget for 2021 økt mye i senere målinger. Anslaget for 2022 må derfor øke tilsvarende i kommende målinger for å opprettholde nedgangen på 4,4 prosent, som nå indikeres.

Det er spesielt anslagene for feltutbygging som bidrar til den indikerte nedgangen for 2022. Anslaget for denne kategorien er 16 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2021. Nedgangen har sammenheng med at flere utbygginger ferdigstilles i 2021 eller tidlig i 2022. På andre utbygginger fases investeringene ned i 2022 sammenlignet med i år. I tillegg dras investeringene i 2022 ned som følge av lavere investeringer innen kategoriene nedstengning og fjerning, felt i drift og rørtransport. Anslagene til letevirksomhet antyder derimot en oppgang til neste år og demper derfor nedgangen i 2022.

Figur 3. Kostnadsartens bidrag til endringsraten for utvinning og rørtransport 2022/2021. Investeringsanslag registrert 3. kvartal året før¹

¹ Bidragene beregnes ved å multiplisere kostnadsartens prosentvise endring med kostnadsartens andel av investeringene i utvinning og rørtransport.

Utbygginger kommer med i investeringsundersøkelsen først når det blir levert plan for utbygging og drift (PUD) til myndighetene. Det er ventet at det blir levert PUD på noen flere prosjekter i år. Blant disse er Frosk og Tommeliten Alpha. Disse vil ha høyere investeringer til neste år enn i år, og vil komme med i senere undersøkelser når de blir levert. Det ventes at PUD leveres på svært mange prosjekter til neste år. Dette har sammenheng med at det i Stortingets skattetiltakspakke som ble vedtatt i fjor gis gunstig beskatning for alle utbyggingsinvesteringer som det leveres PUD på før 1. januar 2023. Investeringer på prosjekter pleier å være beskjedne det første utbyggingsåret. De aller fleste av disse prosjektene planlegger også oppstart sent til neste år og vil derfor ha relativt lave utførte investeringer i 2022. Disse vil ha langt høyere investeringer i årene etter 2022.

Marginal nedgang i investeringene indikeres for 2021

De nyeste investeringsanslagene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass for 2021 blir oppgitt til 181,5 milliarder kroner. 2021-anslaget er 0,2 prosent lavere enn tallet oppgitt i forrige undersøkelse i mai. Anslagene for feltutbygging og felt i drift er nedjustert noe mens anslagene for leting og landvirksomhet er justert opp sammenlignet med forrige måling.

Anslaget for 2021 er 1,6 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2020, gitt i 3. kvartal 2020. Nedgangen drives av et indikert fall på hele 21 prosent i feltutbygging. Dette har sammenheng med at nedfasingen av store utbygginger fra 2020 til 2021 i liten grad erstattes av nye feltutbygginger. Denne nedgangen motsvares nesten av vekst innen leting, felt i drift, nedstengning og fjerning. Leteaktiviteten har tatt seg opp i år igjen etter å ha blitt kuttet kraftig i fjor som følge av svært lave oljepriser i forbindelse med korona pandemien.

Figur 4. Kostnadsartens bidrag til endringsraten for utvinning og rørtransport 2021/2020. Investeringsanslag registrert 3. kvartal året før¹

¹ Bidragene beregnes ved å multiplisere kostnadsartens prosentvise endring med kostnadsartens andel av investeringene i utvinning og rørtransport.

Sesongjustert fall i 2. kvartal 2021

Utførte investeringer i 2. kvartal endte på 45,6 milliarder kroner. Dette er 11,5 prosent høyere enn i kvartalet før. De sesongjusterte tallene viser likevel en nedgang på 1,6 prosent. Dette må ses i sammenheng med at investeringene sesongmessig pleier å være klart høyere i 2. kvartal enn i 1. kvartal.

Investeringene i 1. halvår i år er 3 prosent lavere enn utførte investeringer i 1. halvår i 2020. Dette samsvarer relativt godt med det nåværende anslag for 2021 som indikerer et investerings- fall på 1,6 prosent. Utførte investeringer på 86,6 milliarder kroner i 1. halvår forutsetter investeringer på 95 milliarder kroner i 2. halvår, for at det nåværende anslaget for 2021 skal realiseres. Det vil i så fall representere en vekst på 9,7 prosent fra 1. til 2.halvår. Høyere investeringer i 2. halvår enn i 1. halvår er i tråd med sesongmønsteret. For 2020 var denne veksten imidlertid på bare 1,1 prosent.

Tall fra de siste 20 årene viser at årsanslaget i 3. kvartal i investeringsåret gjennomsnittlig har vært 3,9 prosent høyere enn de endelige investeringene. I bare det første av disse årene, i 2001, har endelige investeringer endt høyere enn anslaget gitt i 3. kvartal. Det er derfor vanlig at en liten andel av investeringsplanene blir forskjøvet til det neste året.

Utformingen av oljeskattepakken kan gi rettighetshaverne ekstra incentiver til å gjennomføre mest mulig av sine investeringsplaner i løpet av 2021. Alle typer investeringer, bortsett fra nedstengning og fjerning, omfattes av de midlertidige skattereglene ut året 2021. Fra og med 2022 vil investeringer som inngår i PUD-er som er sanksjonert før 2020 ikke lenger være omfattet av de gunstige skattereglene. Det vil dette året derfor være mer kostbart enn vanlig å forskyve denne typen investeringer over til det neste året. Dette kan bidra til noe mindre forskyvninger av investeringsplaner fra 2021 til 2022 enn normalt.