Investeringsanslaget gitt av oljeselskapene for 2022 er 1,5 prosent høyere enn anslaget gitt i forrige kvartal, viser statistikken over investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning. Videre er 2022-anslaget 3,8 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2021, gitt i 4. kvartal 2021.

Figur 1. Investeringsanslag i utvinning og rørtransport registrert i 4. kvartal samme år

Anslaget for 2023 er 3,0 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2022, gitt i 4. kvartal 2021. I forrige undersøkelse ble det antydet et fall på 4,7 prosent. Det indikeres et lavere fall nå fordi anslaget gitt for 2022 i tilsvarende måling i fjor økte mindre enn anslaget for 2023 nå. Det er ventet at det blir levert plan for utbygging og drift (PUD) til myndighetene på svært mange nye utbyggingsprosjekter i desember i år. Tallene for disse prosjektene kommer først med i tellingen når PUD er levert. Et av de største av disse prosjektene, Wisting, ble nylig besluttet utsatt til 2026. Det er likevel grunn til å tro at anslaget for 2023 vil øke betydelig i neste telling i februar. I den tellingen blir også det første anslaget for 2024 publisert. Med alle disse utbyggingene inkludert så tidlig i anslagssyklusen er det grunn til å vente et relativt høyt førstegangsanslag for 2024.

Figur 2. Investeringer. Utvinning og rørtransport. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt

Kvartalsvis investeringsstatistikk for næringene rørtransport og utvinning av olje og gass er en del av undersøkelsen investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning. For mer om samlede investeringer, se egen artikkel.

Kraftig oppjustering av 2023-anslagene for feltutbygging og felt i drift

Investeringsanslagene til feltutbygging i 2023 blir nå oppgitt til 50,2 milliarder kroner. Dette er 12 prosent mer enn anslått i forrige undersøkelse. Det høyere anslaget har hovedsakelig sammenheng med at det nå er rapportert inn vesentlig høyere kostnader på flere utbyggingsprosjekter enn tidligere antatt. Dette er merinvesteringer som trolig ikke bidrar til å utvide framtidig produksjonskapasitet vesentlig utover det som tidligere var planlagt. Det er innenfor underkategorien varer hele oppgangen i anslagene kommer, her øker anslaget med hele 74 prosent. De to andre kategoriene tjenester og produksjonsboring har faktisk lavere anslag nå enn i forrige rapportering. Det har ikke blitt levert plan for utbygging og drift (PUD) på noen utbyggingsprosjekt siden forrige telling i august. Som nevnt over er det ventet at det blir levert PUD på svært mange prosjekter i desember i år. Opphopningen av PUD-er sent i 2022 har sammenheng med skattetiltakspakken som ble vedtatt av Stortinget under pandemien. Det gis gunstig beskatning på alle utbyggingskostnader fram til og med året feltene kommer i drift, på de prosjektene som det leveres PUD på før utgangen av 2022.

Investeringsanslagene for felt i drift i 2023 blir nå anslått til 69,2 milliarder kroner. Dette representerer også en økning med 12 prosent sammenlignet med anslaget gitt i forrige kvartal. Økningen i anslagene kommer innenfor alle de tre underkategoriene varer, tjenester og produksjonsboring.

Selv om anslaget for investeringene til rørtransport og utvinning av olje og gass har økt betydelig er det oppgitte akkumulerte beløpet for 2023 fortsatt 3,0 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2022. Som figur 3 under viser er det anslagene for investeringsområdene leting og konseptstudier, feltutbygging samt nedstengning og fjerning som bidrar til investeringsnedgangen som indikeres for 2023. Investeringsområdene felt i drift, landvirksomhet og rørtransport går i motsatt retning med høyere oppgitte tall for 2023 enn tilsvarende anslag for 2022.

 

Figur 3. Kostnadsartens bidrag til endringsraten for utvinning og rørtransport 2023/2022. Investeringsanslag registrert 4. kvartal året før¹

¹ Bidragene beregnes ved å multiplisere kostnadsartens prosentvise endring med kostnadsartens andel av investeringene i utvinning og rørtransport.

2023-anslagene for leting og konseptstudier er hele 19 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2022, gitt i 4. kvartal 2021. Det er spesielt kategorien konseptstudier som bidrar til fallet, med et fall på hele 96 prosent. Denne kostnadsarten dekker aktivitet knyttet til utbyggingsplanlegging av olje- og gassfunn. Det kraftige fallet som indikeres for neste år har sammenheng med at aktiviteten i konseptstudier er rekordhøy i år, siden det er så mange nye utbyggingsprosjekter som det skal planlegges for. Etter at disse utbyggingene snart kommer i gang vil det være svært få nye utbygginger å planlegge for på kort sikt, derfor vil det være svært lite aktivitet innen konseptstudier til neste år.

Oppjustert anslag gir noe lavere indikert fall i 2022

Investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass for 2022 blir nå anslått til 175,3 milliarder kroner. Dette er 1,5 prosent høyere enn anslaget gitt for i forrige kvartal. Det er høyere anslag innen feltutbygging og felt i drift som hovedsakelig bidrar til oppjusteringen i anslaget fra siste måling.

Anslaget for 2022 er med oppjusteringen i denne målingen 3,8 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2021, gitt i 4. kvartal 2021. Den indikerte nedgangen for 2022 var i forrige måling på 4,8 prosent. Det er særlig feltutbygging og felt i drift som driver nedgangen som indikeres for 2022, men nedstengning og fjerning bidrar også negativt. De resterende hovedkategoriene bidrar i liten grad til den indikerte nedgangen i investeringsnivået fra 2021 til 2022.

Figur 4. Kostnadsartens bidrag til endringsraten for utvinning og rørtransport 2022/2021. Investeringsanslag registrert 4. kvartal samme år¹

¹ Bidragene beregnes ved å multiplisere kostnadsartens prosentvise endring med kostnadsartens andel av investeringene i utvinning og rørtransport.

Nedgangen i feltutbygging har sammenheng med at flere utbyggingsprosjekter er satt i drift og andre er i en avsluttende utbyggingsfase. De nye utbygginger som er kommet til erstatter ikke fullt ut nedgangen fra disse. Det er som nevnt i omtalen av 2023 over ventet at det blir levert plan for utbygging og drift (PUD) på svært mange utbygginger sent i år. Disse vil hver for seg ha relativt lave utførte investeringer i år, både fordi utbygginger pleier å ha lave investeringer det første året og fordi de aller fleste utbyggingene ventes å komme i gang svært sent i år. Men siden de planlagte prosjektene er så mange vil de likevel kunne generere betydelige investeringer i 4. kvartal i år, som isolert sett, kan heve utbyggingsinvesteringene i år utover det som ligger inne i tellingen nå.

Marginalt sesongjustert fall i 3. kvartal

De utførte investeringene falt fra 2. kvartal til 3. kvartal med 0,4 prosent til 43,7 milliarder kroner. Det sesongjusterte fallet fra 2. til 3. kvartal var på 0,2 prosent. De utførte investeringene i 3. kvartal endte 3,9 prosent lavere enn i anslaget gitt for 3. kvartal i forrige undersøkelse.

De utførte investeringene i årets tre første kvartaler utgjør 128 milliarder kroner. Realisering av det nåværende anslaget for 2022 forutsetter investeringer på 47,3 milliarder kroner i 4. kvartal som innebærer en investeringsvekst på 8,3 prosent fra 3. til 4. kvartal. Historiske tall viser at det normalt pleier å være høyest investeringer i 4. kvartal. De siste 5 årene har gjennomsnittlig investeringsvekst fra 3.- til 4. kvartal vært på 8,6 prosent. I det perspektivet er det mulig for oljeselskapene å realisere sine investeringsplaner for 4. kvartal.

 

På den annen side har årsanslaget gitt i 4. kvartal i investeringsåret i gjennomsnitt vært 2,6 prosent høyere enn de endelige investeringene de siste 21 årene, og i bare et av disse årene har årsanslaget gitt i 4. kvartal vært lavere enn endelige investeringer.

Det spesielle for inneværende år er alle utbyggingene som er ventet å komme mot slutten av året. Investeringene utført i år på disse prosjektene vil komme i tillegg til det som ligger inne i den nåværende målingen. Dette gir grunn til å tro at endelige investeringer i år vil være nærmere årsanslaget gitt i 4. kvartal enn i et normalår, Det er heller ikke utenfor mulighetsområdet at investeringene blir på nivå med eller høyere enn anslaget gitt i denne målingen.