Fjernvarmestatistikken for 2020 viser en nedgang i fjernvarmeforbruket på 8,5 prosent fra året før. Mye nedbør førte til lavere strømpriser og også fall i fjernvarmeprisen siden denne følger strømprisen.

I tillegg til varmt vær kan også koronapandemien med hjemmekontor, tomme yrkesbygninger, stengte skoler og kjøpesentre ha hatt betydning for nedgangen siden tjenesteytende næringer står for 50-60 prosent av forbruket. Forbruk innen tjenesteyting gikk ned med 13 prosent fra året før, mens for husholdninger, som står for vel en fjerdedel av fjernvarmeforbruket, var det en nedgang på rundt 5 prosent fra året før. Forbruk av Kaldt vann som transporteres gjennom isolerte rør til forbrukerne. Fjernkjøling produseres fra flere forskjellige typer kjølesentraler (varmepumper, kjølemaskiner, spillkjøling, frikjøling eller absorpsjonskjøling/varmedrevet kjøling) og selges nesten utelukkende til tjenesteytende næringer. var omtrent uendret fra året før og utgjorde om lag 191 Gigawattimer. 1 GWh = 1 000 megawattimer/ 1 million kilowattimer..

Figur 1. Forbruk av fjernvarme i ulike forbrukergrupper

Økning over tid

Sett over en lenger periode har bruk av fjernvarme steget jevnt og er nesten firedoblet fra år 2000, med en økning fra 1500 GWh til rundt 5400 GWh i 2020.

Men siden det meste av fjernvarmeforbruket går til oppvarming, er dette forbruket temperaturavhengig. Forbruket økte for eksempel ekstra mye i det kalde året 2010, mens varmt vær i 2014 og 2020 ga en nedgang i forbruket. Ifølge meteorologisk institutt var temperaturen hele 2,4 grader over klimanormalen i 2020. Den forrige rekorden var i 2014, med 2,2 grader over normalen.

Figur 2. Avvik fra normaltemperatur målt i grader Celsius. 1960-2020

Lavere lønnsomhet i 2020

Samtidig med at forbruket gikk ned var det også en betydelig nedgang i fjernvarmeprisene. I 2020 var gjennomsnittsprisen på fjernvarme 58 øre/kWh (ekskl. mva), ned 27 prosent fra cirka 80 øre/kWh året før. Salgsinntektene til bransjen gikk dermed også ned med 33 prosent fra året før. Det er bestemt i energiloven at fjernvarmeprisen for kunder med tilknytningsplikt til fjernvarmenett ikke skal overstige prisen for elektrisk oppvarming, men skal være litt lavere. Den totale strømprisen for husholdninger i 2020 var 31 prosent lavere enn i 2019 som følge av rekordmye snø i fjellene, mye nedbør og rekordhøy vannkraftproduksjon.

Mindre fossil energibruk i fjernvarmeproduksjon

Om lag 50 prosent av fjernvarmen produseres ved å utnytte varme fra avfallsforbrenning, mens vel 20 prosent kommer fra flisfyringsanlegg. I tillegg brukes spillvarme, varmepumper, bioolje, biogass, strøm, olje mv. Det var en betydelig nedgang i bruk av fossile brensler som fyringsoljer, LPG og naturgass i 2020. Dette stod for kun 2,7 prosent av nettoproduksjonen av fjernvarme i 2020, mot 5 prosent i 2019.

En viktig årsak er at mange verk har målsetninger om å begrense fossil brensel og erstatte det med fornybar energi. For eksempel har mange nå gått over fra fyringsolje til bioolje. En annen viktig grunn er at de lave strømprisene har gjort det mer lønnsomt å bruke strøm enn olje og gass i produksjonen. Fjernvarme produsert fra elektrokjeler steg med 13 prosent i 2020. En tredje årsak er at olje- og gasskjel ofte brukes som ekstra effekt og spisslast i perioder med høy etterspørsel, og dette har det vært mindre behov for i 2020.

Figur 3. Nettoproduksjon av fjernvarme fordelt på ulike typer varmesentraler. 2020