Talet på innvandringar var 86 600, og har berre vore høgare i 2022, viser nye tal frå statistikken Befolkning. Av desse var 33 000 ukrainske statsborgarar, ein liten oppgang frå 32 300 året før. Med 34 000 utvandringar var nettoinnvandringa – innvandringar minus utvandringar – 52 600.

Samanlikna med flyttingar er det mindre endringar i talet på fødde og døde frå år til år, men med 500 fleire fødde og 2 000 færre døde enn året før, vart folkeveksten 61 200.

Figur 1. Endringar i befolkninga i 2010-2023

Frå 3 600 til 65 800 ukrainske statsborgarar på to år

På to år har talet på Personar som har både norsk og ukrainsk statsborgarskap vert talde som norske statsborgarar i befolkningsstatistikken. Dei er dermed ikkje rekna med i desse tala.  auka frå 3 600 til 65 800.

- Dermed er ukrainarar den nest største gruppa utanlandske statsborgarar i landet. Til samanlikning er det 111 100 polske statsborgarar, medan 48 900 litauarar utgjer den tredje største gruppa, seier seniorrådgjevar Magnus Haug i SSB.

58,7 prosent av ukrainarane er kvinner, samanlikna med 49,5 prosent blant resten av befolkninga. Dei er òg yngre enn resten av befolkninga: 81 prosent av ukrainarane er under 50 år, mot 62 prosent av resten av befolkninga.

Ser ein på kor i landet ukrainarane bur, skil dei seg også ut frå resten av befolkninga. Til dømes bur 13,7 prosent av ukrainarane i Oslo og Akershus og 15,4 prosent i dei tre nordnorske fylka. For resten av befolkninga er talet 26,2 prosent i Oslo og Akershus, og 8,7 prosent i Nord-Noreg.

Dermed har ukrainarane òg bidratt til ein monaleg folkevekst i Nord-Noreg¹.

- I dei tre første kvartala var rundt halvparten av dei som innvandra til Nord-Noreg ukrainske statsborgarar. Høgast var talet i Nordland, kor ukrainarar stod for 60 prosent av innvandringane, avsluttar Haug. Endelege flyttetal for 2023 kjem 12. mars.

¹Avsnittet er endra, siste setning vart fjerna 1. mars 2024.

Finn tal for din kommune

Under finn du lenker til ferdige tabellar med nøkkeltal for alle kommunar sortert etter fylke.

Østfold

Oslo

Akershus

Buskerud

Innlandet

Vestfold

Telemark

Agder

Rogaland

Vestland

Møre og Romsdal

Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark