Det samlede årsresultatet for norskregistrerte verdipapirfond i 2022 var på minus 128 milliarder kroner, viser nye tall i statistikken over verdipapirfond. Sammenlignet med 2021 var det samlede årsresultatet på 209 milliarder kroner. Dette tilsvarer en nedgang på 336 milliarder kroner. Viktige faktorer til det svake resultatet skyldes at året var preget av uro og usikkerhet knyttet til høyere inflasjon, økte renter og krigen i Ukraina. 

Figur 1. Verdipapirfondenes samlede årsresultat. Millioner kroner

Stigende renter preget finansmarkedene

Det samlede årsresultatet for aksjefondene i 2022 var på minus 104 milliarder kroner. Stigende renter reduserte verdsettelsen av aksjer og spesielt vekstaksjer som var populære gjennom pandemien med høy verdsettelse basert på forventning om høy inntjening fram i tid. Til sammenligning så var årsresultatet for aksjefondene 196 milliarder kroner året før.

Renteoppgangen har også bidratt til svak avkastning i obligasjonsmarkedet. Dette gjelder spesielt obligasjoner med lang bindingstid. Obligasjonsfondene endte opp med et negativt årsresultat på 19 milliarder kroner. Rentepapirer med kort bindingstid klarte seg bedre som følge av rentestigningen. Likviditetsfondene hadde et årsresultat på 2 milliarder kroner.

Figur 2. Verdipapirfondenes årsresultat etter fondstype. Millioner kroner

Nedgang i eiendelene

Veksten i verdipapirfondenes samlede eiendeler ble brutt i 2022 etter tre år med sammenhengende økning siden 2019. Markedsverdien av eiendelene var på 1 606 milliarder kroner ved utgangen av året. Dette tilsvarer en nedgang på 174 milliarder kroner eller 10 prosent sammenlignet med året før.

Aksjefondene hadde den største andelen av verdipapirfondenes eiendeler på 956 milliarder kroner, en reduksjon på 12 prosent i forhold til året før. Obligasjonsfondene hadde eiendeler for 321 milliarder kroner, mens likviditetsfondene hadde eiendeler for 133 milliarder kroner. Begge disse fondstypene hadde en nedgang sammenlignet med året før.

Figur 3. Verdipapirfondenes eiendeler etter fondstype. Millioner kroner