Det samlede årsresultatet for norskregistrerte verdipapirfond ved utgangen av 2021 var på 209 milliarder kroner, viser nye tall i statistikken over verdipapirfond. Sammenlignet med året før var det samlede årsresultatet på 106 milliarder kroner. Dette er en økning på 103 milliarder kroner. En viktig årsak til den store økningen skyldes at 2020 var preget av børsuro på grunn av pandemien.

Figur 1. Verdipapirfondenes samlede årsresultat

Godt resultat for aksjefondene

Det samlede årsresultatet for aksjefondene i 2021 var på 196 milliarder kroner. Dette er 114 milliarder kroner høyere sammenlignet med 2020. Når det gjelder rentefondene så hadde obligasjonsfondene et negativt årsresultat på 528 millioner kroner, mens pengemarkedsfondene hadde et årsresultat på 860 millioner kroner. Noe av årsaken til det svakere årsresultatet for rentefondene sammenlignet med året før skyldes generelt stigende rentenivåer mot slutten av året på grunn av høyere prisvekst og forventninger til inflasjon. Kombinasjonsfondene fikk et overskudd på 7 milliarder kroner som er en økning sammenlignet med året før.

Figur 2. Verdipapirfondenes årsresultat etter fondstype

Vekst i eiendelene

Veksten i verdipapirfondenes samlede eiendeler fortsatte i 2021. Markedsverdien av eiendelene var på 1 780 milliarder kroner ved utgangen av året. Dette tilsvarer en økning på 276 milliarder kroner eller 18 prosent sammenlignet med året før. Aksjefondene hadde den største andelen av verdipapirfondenes eiendeler på 1 081 milliarder kroner, en økning på 28 prosent i forhold til året før. Obligasjonsfondene hadde eiendeler for 357 milliarder kroner, mens pengemarkedsfondene hadde eiendeler for 135 milliarder kroner.

Nettotegningene i verdipapirfondene summerte seg til 88 milliarder kroner i 2021, ifølge kvartalsrapporteringen fra fondene. Aksjefondene hadde de største nettotegningene på 43 milliarder kroner etterfulgt av pengemarkedsfondene på 20 milliarder kroner.

Figur 3. Verdipapirfondenes eiendeler etter fondstype