Totalt sett hadde til sammen 1 372 milliarder kroner i innskudd ved utgangen av 2020. Året før beløp innskuddene seg til 1 258 milliarder kroner. Dette tilsvarer en vekst på 9,1 prosent. Veksten i innskudd fra lønnstakere ved utgangen av 2020 er den høyeste siden 2008 og kan ses i sammenheng med koronapandemiens effekt på samfunnet.

Lønnstakere i Viken har størst andel av innskudd og utlån

Etter fylkessammenslåingen i 2020, er det nå Viken som har den største andelen av totale innskudd i banker fra lønnstakere, samt den største andelen av utlån fra banker og kredittforetak til lønnstakere. Tidligere har Oslo vært fylket med de største andelene av dette. Viken hadde 23,5 prosent av totale innskudd fra lønnstakere, mens tilsvarende andel for Oslo var 15,4 prosent ved utgangen av 2020. Troms og Finnmarks andel var 4,1 prosent, dette er fylket med lavest andel av innskudd fra lønnstakere.

Vikens andel av totale utlån fra banker og kredittforetak til lønnstakere var 24,9 prosent, mens Oslo hadde en andel på 16,5 prosent. Nordland hadde den laveste andelen, denne var på 3,6 prosent ved utgangen av 2020.

Høyest utlånsvekst blant lønnstakere i Viken, lavest i Rogaland

Utlån fra banker og kredittforetak til lønnstakere i Viken beløp seg til 774 milliarder kroner ved utgangen av 2020, opp fra 711 milliarder kroner som er summen av utlån til lønnstakere i Akershus, Buskerud og Østfold ved utgangen av 2019. Dette tilsvarer en vekst på 8,9 prosent, og gjør at Viken også er fylket med høyest utlånsvekst. Veksten i utlån til lønnstakere fra banker og kredittforetak var lavest i Rogaland, med 2,7 prosent. Disse utlånene beløp seg til 289 milliarder kroner ved utgangen av 2020.

I forbindelse med publisering av fylkesfordelte utlån og innskudd for 2020 har data for 2019 blitt revidert og oppdatert i statistikkbanken. Dette har medført enkelte større korreksjoner i utlån til lønnstakere i ulike fylker. De største korreksjonene gjelder Akershus, Oslo og Trøndelag.