Bærekraftsmål 13:
Stoppe klimaendringene

 

Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

Navigasjon til andre bærekraftsmål

Denne siden viser kun de nasjonale indikatorene. Trykk på lenken under for å gå til siden for de globale indikatorene.
 

Delmål 13.1: Styrke motstandskraften og tilpasningsevne til klimarelaterte farer

Styrke evnen til å stå imot og tilpasse seg klimarelaterte farer og naturkatastrofer i alle land.

Implementering av nasjonale strategier for reduksjon av katastroferisiko i tråd med Sendai-rammeverket. Gjennomføringsnivå: 0,0 lavest - 1,0 høyest (13.1.2)
For kilde og begrunnelse - se metadata
2019
0,975

Indikator 13.1.2 Antall land som vedtar og gjennomfører nasjonale strategier for katastrofeberedskap i tråd med Sendai-rammeverket for katastrofeberedskap 2015-2030

Tilgjengelig indikator Implementering av nasjonale strategier for reduksjon av katastroferisiko i tråd med Sendai-rammeverket. Gjennomføringsnivå: 0,0 lavest - 1,0 høyest (13.1.2)

Delmål 13.1: Styrke motstandskraften og tilpasningsevne til klimarelaterte farer

Geografisk dekning Norge

Måleenhet -

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde FN: https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: https://www.dsbinfo.no/DSBno/2019/rapport/ku2019/?page=1

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Andel av lokale myndigheter som vedtar og gjennomfører lokale strategier for katastrofeberedskap i tråd med tilsvarende nasjonale strategier (13.1.3)
For kilde og begrunnelse - se metadata
2019
98,0
%

Indikator 13.1.3 Andel av lokale myndigheter som vedtar og gjennomfører lokale strategier for katastrofeberedskap i tråd med tilsvarende nasjonale strategier

Tilgjengelig indikator Andel av lokale myndigheter som vedtar og gjennomfører lokale strategier for katastrofeberedskap i tråd med tilsvarende nasjonale strategier (13.1.3)

Delmål 13.1: Styrke motstandskraften og tilpasningsevne til klimarelaterte farer

Geografisk dekning Norge

Måleenhet Prosent

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde FN: https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: https://www.dsbinfo.no/DSBno/2019/rapport/ku2019/?page=1

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Delmål 13.2: Innarbeide tiltak mot klimaendringer i politikk, strategier og planlegging på nasjonalt nivå

Innarbeide tiltak mot klimaendringer i politikk, strategier og planlegging på nasjonalt nivå

Utarbeidet eller iverksatt en integrert politikk/strategi/plan som styrker evnen til å tilpasse seg de negative virkningene av klimaendringer, og som kan gi mer motstandsdyktighet overfor klimaendringer og gi lavere utslipp av klimagasser på en måte som ikke truer matproduksjonen (13.2.1)
For kilde og begrunnelse - se metadata
JA

Indikator 13.2.1 Antall land som har meddelt at de utarbeider eller iverksetter en integrert politikk/strategi/plan som styrker deres evne til å tilpasse seg de negative virkningene av klimaendringer, og som kan gjøre dem mer motstandsdyktige overfor klimaendringer og gi lavere utslipp av klimagasser på en måte som ikke truer matproduksjonen (herunder en nasjonal tilpasningsplan, nasjonalt fastsatte bidrag, nasjonal kommunikasjon, oppdateringsrapport annethvert år osv.)

Tilgjengelig indikator Utarbeidet eller iverksatt en integrert politikk/strategi/plan som styrker deres evne til å tilpasse seg de negative virkningene av klimaendringer, og som kan gjøre dem mer motstandsdyktige overfor klimaendringer og gi lavere utslipp av klimagasser på en måte som ikke truer matproduksjonen (herunder en nasjonal tilpasningsplan, nasjonalt fastsatte bidrag, nasjonal kommunikasjon, oppdateringsrapport annethvert år osv.) (13.2.1)

Delmål 13.2: Innarbeide tiltak mot klimaendringer i politikk, strategier og planlegging på nasjonalt nivå

Geografisk dekning Norge

Måleenhet -

Definisjoner -

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde Stortingsmelding 33, 2012 – 2013: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-33-20122013/id725930/

Data: tidsserie, siste oppdatering 2019

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Totalt klimagassutslipp per år (13.2.2)
Totalt klimagassutslipp per år (13.2.2)
2023
46,6
millioner tonn CO2-ekvivalenter
-12,7 % endring fra ti år før
Totalt klimagassutslipp per år¹ (13.2.2)

¹Foreløpige tall for siste året

Indikator 13.2.2 Totalt klimagassutslipp per år

Tilgjengelig indikator Totalt klimagassutslipp per år (13.2.2)

Delmål 13.2: Innarbeide tiltak mot klimaendringer i politikk, strategier og planlegging på nasjonalt nivå

Geografisk dekning Norge

Måleenhet 1 000 tonn CO2-ekvivalenter

Definisjoner I SSBs statistikk brukes GWP-verdiene som er benyttet i Paris-avtalen. De er hentet fra IPCCs Fifth Assessment Report (AR5) fra 2014.

Tilgjengelige inndelinger for indikator Ingen

Kilde https://www.ssb.no/natur-og-miljo/forurensning-og-klima/statistikk/utslipp-til-luft

Metadata: siste oppdatering 2021

Globale metadata Metadata for de globale indikatorene er tilgjengelig hos FNs statistikkdivisjon

Etablerte rapporteringsregimer for: 1) Nasjonalt fastsatte bidrag under Parisavtalen, 2) norske utslippsforpliktelser i klimaavtalen med EU og 3) regjeringens rapportering til Stortinget i årlig budsjettproposisjon (13.2.a)
Kilde: Nationally Determined Contributions Registry | UNFCCC, Biennial Transparency Reports | UNFCCC , ReportekEngine (europa.eu), Regjeringas klimastatus og -plan - regjeringen.no
JA

Indikator 13.2.a) Etablerte rapporteringsregimer for: 1) Nasjonalt fastsatte bidrag under Parisavtalen, 2) norske utslippsforpliktelser i klimaavtalen med EU og 3) regjeringens rapportering til Stortinget i årlig budsjettproposisjon.

Tilgjengelig indikator 13.2.a) Etablerte rapporteringsregimer for: 1) Nasjonalt fastsatte bidrag under Parisavtalen, 2) norske utslippsforpliktelser i klimaavtalen med EU og 3) regjeringens rapportering til Stortinget i årlig budsjettproposisjon.

Delmål 13.2) Innarbeide tiltak mot klimaendringer i politikk, strategier og planlegging på nasjonalt nivå.

Geografisk dekning Norge

Måleenhet - Ikke-statistisk indikator

Definisjoner -

Forklaring Nasjonalt fastsatte bidrag (National Determined Contributions - NDC) skal sendes inn under Parisavtalen minst hvert femte år. Men kan også sendes oftere. Alle land skal sende inn, og alle landenes innsendte NDC-er blir lagret i et register. Alle land skal annet hvert år sende "Biannual Transparancy Report", som minimum skal inneholde oversikt over landets klimagassregnskap.

Rapportering til EU på norske klimagassutslippene er det samme som til Klimakonvensjonen (UNFCCC). Rapporteringen er årlig og lagres i EIONET.

Regjeringen skal redegjøre for utviklingen av utslipp og tilpasninger til klimaendringene. Dette gjør regjeringen i "Grønn bok" - Regjeringas klimastatus og -plan.

Tilgjengelige inndelinger for indikator -

Kilder Nationally Determined Contributions Registry | UNFCCCBiennial Transparency Reports | UNFCCCReportekEngine (europa.eu)Regjeringas klimastatus og -plan - regjeringen.no

Statistikkside på ssb.no, med informasjon om neste oppdatering av indikatorgrunnlaget Ingen

Data, tidsserie, siste oppdatering -

Frekvens for oppdatering av indikator Følger rapporteringsregimene

Metadata er sist oppdatert 9.11.2023

Navigasjon til andre bærekraftsmål

Denne siden viser kun de nasjonale indikatorene. Trykk på lenken under for å gå til siden for de globale indikatorene.