76 prosent av alle med sykepleierutdanning var sysselsatt i november 2022. Med sykepleiere menes personer som har en gyldig autorisasjon eller som har fullført utdannelse som sykepleier, og ikke nødvendigvis de som har sykepleier som yrke. som jobbet i helse- og sosialtjenester hadde en gjennomsnittlig Månedslønn er hovedbegrepet i SSBs lønnsstatistikk og omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus per Heltidsekvivalent er en omregning av deltidsansattes lønn til hva den ville vært hvis de jobbet heltid. Dette gjøres ved å benytte stillingsprosenten sin omregningsfatkor og gjør det mulig å sammenlike månedslønnen til deltids- og heltidsansatte. på 53 360 kroner i november 2022. Månedslønn er nå inkludert i statistikken om helse- og sosialpersonell. 

Av de 113 400 sysselsatte sykepleierne var 15 prosent i jobb utenfor helse- og sosialtjenestene. Sykepleiere hadde betydelig høyere gjennomsnittlig månedslønn i de fleste andre næringer enn innen helse og sosial og undervisning. 

– Andelen sykepleiere som ikke jobber i helse- og sosialtjenester er høyere for de eldste. En høyere månedslønn for sykepleiere utenfor helse- og sosialtjenenestene må derfor sees i sammenheng med at høyere alder ofte henger sammen med økt kompetanse og ansiennitet, som igjen kan gi høyere lønn, sier seksjonssjef Tonje Køber. 

I tillegg viser en ny rapport om nyutdannede sykepleiere at en høy andel av sykepleierne starter å jobbe i helse- og sosialtjenestene etter fullført utdanning. Dette bidrar også til en lavere gjennomsnittslønn for sykepleierne i helse- og sosialtjenestene. 

Også innen utleie av arbeidskraft, der bemanningsbyråene inngår, er den gjennomsnittlige månedslønnen høyere enn i helse- og sosialtjenestene. I denne næringen er derimot gjennomsnittsalderen for sykepleiere lavere enn i helse- og sosialtjenestene. Det er altså flere faktorer enn alder som påvirker forskjellene i månedslønn. 

– Helse- og sosialtjenestene kjennetegnes av en lavere lønnsulikhet og et lavere lønnsnivå enn flere av de andre næringene. Det kan også påvirke månedslønnen sykepleierne oppnår i denne næringen, sier Tonje Køber. 

Sykepleierkompetanse og erfaring kan være attraktivt for arbeidsgivere i andre næringer enn helse- og sosialtjenestene. Særlig kan dette gjelde i næringene undervisning, utleie av arbeidskraft og offentlig administrasjon, der flere tusen personer med sykepleierutdannelse jobber. 

Høyere lønn utenfor helse- og sosialtjenestene gjelder ikke for alle de ulike helse- og sosialfaglige utdanningene. For eksempel var den gjennomsnittlige månedslønnen for helsefagarbeidere og barne- og ungdomsarbeidere høyere i helse- og sosialtjenestene enn i flere av de andre næringene.

Månedslønnen som er inkludert i statistikken om helse- og sosialpersonell beregnes på samme måte som i SSBs årlige lønnsstatistikk. Det vil si at den omfatter avtalt månedslønn, uregelmessige tillegg og bonuser. Uregelmessige tillegg og bonus er beregnet som et gjennomsnitt per måned for perioden 1. januar til tellingsmåneden november. Den avtalte månedslønnen gjelder for november. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet i månedslønnen. 

I statistikken er alle lønnsbegrepene før skatt. Månedslønnen er oppgitt per heltidsekvivalent, som vil si at de deltidsansattes lønn er omregnet til hva den ville vært hvis de jobbet heltid. 

Kun lønnstakere inngår i statistikken om lønn, og alle arbeidsforhold med lønn inkluderes. Mer informasjon om den årlige lønnsstatistikken finnes under "Om statistikken".

Høyere lønnsnivå for sykepleierne som jobbet deltid 

Sykepleiere som jobbet deltid hadde en høyere månedslønn enn sykepleiere som jobbet heltid i helse- og sosialtjenester, når vi regner deltidsansattes lønn om til heltid. Mens de som jobbet deltid hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 54 230 kroner, hadde de som jobbet heltid 53 010 kroner. 

– Deltidsansatte sykepleiere kan velge å ta vakter som er mer gunstig lønnsmessig, for eksempel vakter i helger eller på helligdager. Det er en mulig forklaring på at de hadde et høyere lønnsnivå enn sykepleierne som jobbet heltid, sier Tonje Køber. 

Den utbetalte månedslønnen til heltidsansatte kan imidlertid være høyere enn den er for deltidsansatte, selv om de deltidsansatte har et høyere lønnsnivå. Det kommer av at deltidsansatte ikke jobber like mange timer som heltidsansatte. 

Mannlige sykepleiere hadde høyere lønn enn kvinnelige 

Den gjennomsnittlige månedslønnen til mannlige sykepleiere i helse- og sosialtjenestene var over 3 600 kroner høyere enn for kvinnelige. 

– Den lavere lønnen for kvinnelige sykepleiere har flere årsaker. Blant annet har mannlige sykepleiere oftere lederansvar, de jobber i større grad turnus og de er noe eldre, sier Tonje Køber. 

I statistikken om helse- og sosialpersonell fordeles tallene etter ulike fagutdanninger og blant annet lønn. 

I SSBs årlige lønnsstatistikk publiseres det lønnsstatistikk fordelt etter ulike yrkesgrupper i blant annet statistikkbanktabell 11418.

I begge disse statistikkene kan man finne lønnsstatistikk for grupper med samme navn, for eksempel «sykepleiere». Til tross for samme navn er det forskjeller mellom hvilke personer som inngår i gruppene. Det er altså forskjell mellom utdannelsen personen har fullført og yrke personen står i. 

For eksempel vil sykepleiere som jobber som ledere inngå som sykepleiere når vi fordeler etter utdanning. I statistikk fordelt etter yrke vil de inngå som ledere, og ikke som sykepleiere.

Høyest andel midlertidige stillinger for leger uten spesialitet 

Nesten halvparten av legene uten spesialitet, som jobber i helse- og sosialtjenester, var midlertidig ansatt i 2022. Tall fra den registerbaserte sysselsettingsstatistikken viser at helse- og sosialtjenester var næringen med høyest antall midlertidig stillinger: 1 av 10 jobber i midlertidige stillinger.

– Den høye andelen midlertidig ansatte blant leger uten spesialitet virker å ha sammenheng med at mange leger som er i starten av spesialiseringen sin og er ansatt ved sykehus rapporteres som midlertidig ansatte, sier Tonje Køber. 

For sykepleierne i helse- og sosialtjenester var andelen midlertidig ansatte på 12 prosent. Mange av de andre større fagutdanningsgruppene, som helsefagarbeidere og barne- og ungdomsarbeidere, ligger på omtrent samme andel.