I denne rapporten følger vi to kull som var ferdig med sine utdanninger som sykepleier eller grunnskolelærer i 2005 og 2015. Vi ser på hvor de starter etter utdanningen og hvor de forsetter å jobbe. Referansetidspunktene som benyttes er to, fire og seks år etter endt utdanning.

Det var en høy andel av sykepleierne som startet og fortsatte å jobbe i helsenæringene. For sykepleierne fra 2015-kullet finner vi at over 90 prosent jobbet i helsenæringene to år etter endt utdanning. Etter seks år var andelen redusert til 87,5 prosent. 2005-kullet hadde en lignende utvikling, men blant dette kullet jobbet en noe lavere andel i helsenæringene i årene etter endt utdanning. Det at andelen for 2015-kullet var høyere enn for 2005-kullet skyldes i hovedsak at flere av sykepleierne jobbet i helsenæringene to år etter endt utdanning. Endringer i deres status på arbeidsmarkedet etter fire og seks år hadde mindre betydning. Det kan tyde på at de aller første årene i yrkeslivet har særlig stor betydning for om sykepleiere fortsetter å jobbe innenfor helse. Imidlertid må det understrekes at resultatene vi får når vi ser på to kull ikke uten videre kan generaliseres til å gjelde for alle kull.

De sykepleierne som ikke jobbet i helsenæringene jobbet i flere ulike næringer. Særlig var det mange i begge kullene som jobbet innenfor arbeidskrafttjenester, der bemanningsbyråene inngår, to år etter at utdanningen ble fullført. Andelen i denne næringen gikk ned etter fire og seks år etter fullført utdanning til fordel for blant annet offentlig administrasjon.

Også blant grunnskolelærerne var det en høy andel som jobbet i yrket de var utdannet til. For 2015-kullet var det 89,5 prosent som jobbet i undervisningsnæringene to år etter fullført utdanning. Seks år etter fullført utdanning var denne andelen gått ned til 87,8 prosent. For 2005-kullet var andelen som jobbet innenfor undervisning noe lavere, men omtrent den samme to og seks år etter endt utdanning. Vi fant også her at de høyere andelene blant 2015-kullet i hovedsak skyldes at flere jobbet i undervisningsnæringene to år etter fullført utdanning, og ikke av endringer som skjedde fire og seks år etter endt utdanning.

Seks år etter fullført utdanning var offentlig administrasjon den vanligste næringen for de grunnskolelærerne som ikke jobbet i undervisning. Dette gjaldt for begge kull. Det var mer variasjon i næringer mellom kullene to år etter fullført utdanning, men detaljhandel var da en av de vanligste næringene å jobbe i for begge kullene.  

Det er høye andeler av sykepleierne og grunnskolelærerne som jobbet innenfor helse og undervisning. Allikevel er det et betydelig antall i de to kullene som ikke jobbet i disse næringene. Seks år etter fullført utdanning finner vi at det var omtrent 1 100 av sykepleierne fra disse to kullene som jobbet i andre næringer eller ikke var sysselsatte. For grunnskolelærerne var det tilsvarende antallet lavere, hvor i overkant av 550 ikke jobbet i undervisning. Årsaken til forskjellen i antall for disse to utdanningene er antallet som går ut i hvert kull. Det er flere som utdanner seg til sykepleier enn grunnskolelærer.