Utstasjonerte arbeidstakere etter næring. 2020-2021. Årstall og prosent
Utstasjonerte arbeidstakere etter næring. 2020-2021. Årstall og prosent
AntallProsent
2020202120202021
I alt18 41216 491100,0100,0
Jordbruk, skogbruk og fiske20180,10,1
Bergverksdrift og utvinning2582701,41,6
Industri2 8332 84015,417,2
Elektrisitet, vann og renovasjon37310,20,2
Bygge- og anleggsvirksomhet5 5794 74230,328,8
Varehandel, reparasjon av motorvogner5124202,82,5
Transport og lagring4125172,23,1
Informasjon og kommunikasjon7846944,34,2
Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift1 2829717,05,9
Forretningsmessig tjenesteyting6 4865 91435,235,9
Off. adm., forsvar og sosialforsikring, undervisning og helse- og sosialtjenester2160,10,0
Personlig tjenesteyting29230,20,1
Uoppgitt næring159450,90,3
Standardtegn i tabeller