Det finnes flere ulike tall på hvor mange som er Sysselsatte er definert som personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst en times varighet i referanseuken, samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet permisjon e.l. Personer som er inne til førstegangs militær- eller siviltjeneste, regnes som sysselsatte. Personer på sysselsettingstiltak med lønn fra arbeidsgiver klassifiseres også som sysselsatte. Dette følger anbefalingene fra den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO. i oljebransjen på norsk sokkel. Bransjen omfatter de som jobber direkte i næringene, som for eksempel de som jobber på plattformer og med å bygge plattformer. Disse kan skilles ut ved egne næringskoder i statistikken (se boks). I tillegg er det en stor gruppe sysselsatte som jobber i den tilknyttede leverandørindustrien som leverer varer og tjenester til næringen.

68 300 personer i alderen 15-74 år var sysselsatt i petroleumsnæringene 2019. Det vil si de næringene hvor virksomhetene er direkte involvert i utvinning av olje og gass og de næringer hvor alle virksomheter er indirekte involvert gjennom bygging og innredning av oljeplattformer, samt drift av forsyningsbaser.

Dette gir ikke det hele bildet av leveransene til petroleumssektoren, fordi det er mange virksomheter som leverer varer og tjenester som ikke er inkludert. Slike tjenester kan for eksempel være virksomheter som tilbyr tjenester innenfor seismiske undersøkelser, catering, helikopter transport og produksjon av sikkerhetsutstyr.

Pendling fra utlandet

I overkant av 4 prosent av de 68 300 sysselsatte i 2019 er personer som pendler fra utlandet (ikke-bosatte) og som jobber i Norge. Petroleumsnæringene er spesielle ved at de har en god del sysselsatte som bor i utlandet, og som pendler inn til Norge for å arbeide. Turnusordninger på sokkelen, med lange friperioder, gjør disse velegnet for langpendling.

Det er omtrent 15 000 færre sysselsatte i 2019/2020 enn i toppåret 2014 (se figur). Et kraftig fall i oljeprisen og nedskalering av investeringsaktiviteten førte de at mange mistet jobben i 2015/2016.

Figur 1. Sysselsatte (bosatte- og ikke bosatte) i petroleumsnæringene. 4. kvartal 2007-2020

Petroleumsnæringene omfatter næringer hvor alle virksomheter utelukkende produserer varer og tjenester rettet mot olje- og gassutvinning. Ifølge norsk standard for næringsgruppering (SN2007) inngår:

NACE 06.100 Utvinning av råolje

NACE 06.200 Utvinning av naturgass

NACE 09.101 Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass

NACE 09.109 Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass

NACE 30.113 Bygging av oljplattformer og moduler

NACE 30116 Innrednings- og installasjonsarbeid utført på oljerigger og moduler.

NACE 52.223 Forsyningsbaser

Denne tabellen gir fordeling på alle petroleumsnæringene, men kun for bosatte. 4. kvartal 2010-2020.

SSB gjør også beregninger av leverandørindustrien

Statistisk sentralbyrå har flere ganger gjort kryssløpsberegninger som «knyttes» til petroleumsutvinning på norsk sokkel. Disse tallene inkluderer de som jobber direkte i nasjonalregnskapsnæringene utvinning av råolje og naturgass og rørtransport. I tillegg beregner vi hvor mange sysselsatte i andre næringer som står for leveranser til den norske petroleumsnæringen. I disse tallene inkluderes også underleverandører på ulike nivåer.

Basert på disse kryssløpsberegningene kan vi si at det i 2019 var om lag 158 400 sysselsatte personer som kan knyttes til norsk petroleumsutvinning. Av disse var et mindretall sysselsatte i petroleumsnæringene, mens et flertall var sysselsatt i andre næringer som leverte varer og tjenester til petroleumsnæringen enten direkte eller indirekte.

I beregningen av hvor mange sysselsatte i andre næringer som er knyttet til næringene utvinning av råolje og naturgass og rørtransport, benytter vi kryssløpet i nasjonalregnskapet. Dette kryssløpet beskriver leveranser på tvers av næringene. Kryssløpet i nasjonalregnskapet oppdateres hvert år. De siste tallene er basert på kryssløpet beregnet for 2018, som er det siste basisåret i nasjonalregnskapet. I de siste to publikasjonene med beregninger har vi beregnet antall sysselsatte knyttet til næringene utvinning av råolje og naturgass og rørtransport basert på de tre siste kryssløpene i nasjonalregnskapet. Når tall for to ulike år sammenlignes, bør det gjøres for tall beregnet med samme kryssløp/basisår.

Tabell 1. Beregnede sysselsatte knyttet til næringene utvinning av råolje og naturgass og rørtransport i tusen

Kilde (og basisår) 2016 2017 2018 2019
Rapporter 2019/37 (2016) 150,6 142,0
Rapporter 2019/37 (2016) 139,5 139,9
Rapporter 2020/45 (2018) 148,0 158,4