Rapporter 2017/27

Sysselsatte i petroleumsnæringene og relaterte næringer 2016

Den norske petroleumssektoren har tilsatte som bor i 98 prosent av kommunene i landet. Turnusordningene gjør langpendling mulig.

Nesten alle kommuner har sysselsatte i olja

Selv om det i de fleste kommuene er ganske få personer, i 137 kommuner er det snakk om færre enn ti tilsatte, så skiller noen kommuner seg ut. Sola og Stavanger har ikke overraskende de største andelene. Henholdsvis 15,7 og 13,6 prosent av de sysselsatte i utvinning og utvinningstjenester bor i de to kommunene.

Stord er kommunen med flest sysselsatte i bygging og innredning av plattformer og forsyningsbaser. 16,5 prosent av de som jobber med bygging og innredning holder hus på Stord.

Det viser tall fra SSB-rapporten «Sysselsatte i petroleumsnæringene og relaterte næringer 2016». Rapporten beskriver sysselsettingen i petroleumssektoren, det vil si næringene hvor virksomhetene er direkte involvert i utvinning av olje og gass og de næringer hvor alle virksomheter er indirekte involvert gjennom bygging og innredning av oljeplattformer samt drift av forsyningsbaser.

Siden 2003 har kvinneandelen i petroleumssektoren økt fra 16,4 til 20,0 prosent i 2016. Veksten er særlig blant kvinner med høyere utdanning. Av kvinnene i petroleumssektoren har 60,5 prosent høyere utdanning, mens tallet er 36,5 blant menn.

Det samla tallet på tilsatte i sektoren var på topp i 2014, da oljeprisen lå på hundre dollar fatet. Da jobba 84 000 i sektoren, men tallet gikk ned med 21 000 tilsette de to åra etter, da oljeprisen sank kraftig.

Av de 63 000 tilsatte som var igjen i sektoren i 2016, var 2 500 bosatt i utlandet. De fleste var bosatt i enten Storbritannia, Danmark eller Sverige. Av de bosatte i Norge, er om lag 7 000 innvandrere. De største innvandrergruppene kommer fra Stobritannia, Polen og Sverige.

Arbeidet er finansiert av Norsk olje og gass (NOROG)

 

Om publikasjonen

Tittel

Sysselsatte i petroleumsnæringene og relaterte næringer 2016

Ansvarlig

Anders Ekeland

Serie og -nummer

Rapporter 2017/27

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Norsk olje og gass (NOROG)

Emner

Sysselsetting, Olje og gass

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9597-3

ISBN (trykt)

978-82-537-9596-6

ISSN

0806-2056

Antall sider

39

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt