Tall fra statistikken sysselsetting blant innvandrere viser at det var 515 000 Sysselsatte: Personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i referanseuken, samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet permisjon e.l. Personer som er inne til førstegangs militær- eller siviltjeneste regnes som sysselsatte. Personer på sysselsettingstiltak med lønn fra arbeidsgiver klassifiseres også som sysselsatte. Sysselsatte omfatter både lønnstakere og selvstendig næringsdrivende Innvandrere: Personer som er bosatt i Norge og som er født i utlandet av utenlandsfødte foreldre, og som har fire utenlandsfødte besteforeldre i aldersgruppen 15-74 år i 4. kvartal 2022. Blant dem hadde 411 000 en Fast stilling: En fast stilling er en ansettelsesform hvor arbeidsforholdet er løpende og tidsubegrenset. For at en stilling skal opphøre må reglene om opphør av arbeidsforholdet følges. Ansettelser skal som hovedregel være faste for a skape stabile og forutsigbare rammebetingelser for begge parter i et arbeidsforhold, 74 000 en Midlertidig stilling: En midlertidig stilling er en ansettelsesform der arbeidsforholdet er avtalt for en bestemt tidsperiode eller for et bestemt arbeid, og skal være avtalt i kontrakten. Typiske stillinger der det ansettes midlertidig er: sesongarbeid, ekstrahjelp, prosjektarbeid, vikariat og åremålsstillinger, og 29 000 hadde ukjent ansettelsesform.

– Det er 2,7 prosentpoeng flere innvandrere i midlertidige stillinger, enn i hele befolkningen. Sammenlikner vi med befolkningen uten innvandrere øker forskjellen med 0,6 prosentpoeng, sier seksjonssjef Tonje Køber.

Sysselsatte med kortest botid drar opp snittet for midlertidige ansettelser

Blant sysselsatte innvandrere med Botid: Botid angir antall hele år mellom første opphold i Norge og tiden statistikken gjelder for under fire år var 23 prosent midlertidig ansatt. Blant de med botid på mellom fire og seks år, var 21 prosent midlertidig ansatt.  For gruppen med lengst botid, som er syv år eller mer, var andelen 12 prosent. I denne gruppen er andelen lik som i hele befolkningen.

– Andelen midlertidig ansettelser blant innvandrere synker med antall år man er bosatt i Norge og når nivået for hele befolkningen etter opphold på mer enn 6 år, sier Tonje Køber.

Figur 1. Midlertidig ansettelsesform etter botid per 4. kvartal 2022. Prosent

Størst andel midlertidige stillinger blant sysselsatte fra Afrika

På landgruppe-nivå er det sysselsatte fra Afrika som har den høyeste prosentandelen midlertidige stillinger med 24 prosent mens Norden utenom Norge har den laveste andelen, med 9 prosent.

– Forskjellen i midlertidige ansettelser blant de ulike landgruppene må blant annet sees i sammenheng med hvilken næring de jobber mest i.  Blant afrikanske sysselsatte, jobbet 32 prosent innenfor helse- og sosialtjenester, som er en av to næringer med størst andel midlertidige stillinger, sier Tonje Køber.

Figur 2. Sysselsatte etter landgrupper og ansettelsesform per 4. kvartal 2022. Prosent

Flest midlertidige stillinger i næringene undervisning og helse- og sosialtjenester blant innvandrere

Undervisningsnæringen: Innenfor undervisningsnæringen grupperes undervisning på alle nivå fra grunnskole til høyere utdanning og voksenundervisning. Også undervisning innen kultur, idrett og trafikkskole inkluderes her. Barnehager og skolefritidsordninger finner vi derimot innenfor helse- og sosialtjenester hadde den største andelen midlertidige stillinger med hele 34 prosent av alle ansettelser. Det er en betydelig forskjell sammenliknet med hele befolkningen hvor 21 prosent var midlertidig ansatt.

Innenfor næringen helse- og sosialtjenester var 23 prosent av innvandrerne midlertidig ansatt, mot 19 prosent for hele befolkningen.

Helse- og sosialtjenester har sammen med undervisningsnæringen også det største antallet midlertidige stillinger. Dette er likt som for hele befolkningen.

Innenfor enkelte næringer som jordbruk, skogbruk og fiske samt personlig tjenesteyting var det en høy andel med uoppgitt ansettelsesform.  Dette er stort sett selvstendig næringsdrivende, en gruppe der opplysninger om ansettelsesform mangler. Se informasjonsboksen under for mer forklaring rundt denne rapporteringen.

Fra og med 2021 ble det obligatorisk for arbeidsgivere å oppgi ansettelsesform som fast eller midlertidig på ordinære (skatteetaten.no) og maritime (skatteetaten.no) arbeidsforhold gjennom a-ordningen.

Sysselsatte uten slike arbeidsforhold får uoppgitt ansettelsesform i statistikken. Dette skyldes at det er frivillig å oppgi opplysninger om ansettelsesform for arbeidsforholdtypen frilanser, oppdragstaker og personer som mottar honorar med fastlønn eller timelønn (skatteetaten.no). I tillegg defineres noen lønnstakere fra andre kilder enn a-ordningen. SSB har heller ikke opplysninger om ansettelsesform for selvstendig næringsdrivende.

Figur 3. Sysselsatte innvandrere fordelt etter næring og ansettelsesform per 4. kvartal 2022. Prosent

7 av 10 midlertidige ansatte i helse- og sosialtjenester jobber deltid

Omtrent 72 prosent av innvandrere som var midlertidige ansatte i helse- og sosialtjenester jobbet Deltidsstilling: Deltid er definert som stillingsprosent mindre enn hundre.. Dette er tilsvarende andelen funnet for hele befolkningen. Det er likevel forskjeller for de ulike verdensdelene. Midlertidige ansatte innvandrere fra Afrika hadde den høyeste deltidsandelen, med 82 prosent. Asia og Latin-Amerika og Karibia lå omtrent på snittet, mens andelen for de andre verdensdelene var under snittet.

I denne artikkelen har vi sett på ansettelsesform blant sysselsatte innvandrere. Det har nylig også blitt publisert banktabeller med variabelen arbeidstidsordning, se boksen nedenfor.

Det har nylig blitt lagt til fire banktabeller til statistikken sysselsetting blant innvandrere med variablene ansettelsesform og arbeidstidsordning.

Denne artikkelen har tatt utgangspunktet i banktabellene om ansettelsesform;

https://www.ssb.no/statbank/table/13912/

https://www.ssb.no/statbank/table/13913/

Banktabellene om arbeidstidsordning finnes her;

https://www.ssb.no/statbank/table/13914/

https://www.ssb.no/statbank/table/13915/