Metoder og dokumentasjon for arbeid og lønn

Artikler, analyser og publikasjoner

2023

 1. Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2022 Notat 20. desember

  I dette notatet beskriver og dokumenterer Statistisk sentralbyrå gjennomføringen av Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2022.

 2. Dokumentasjon av Arbeidskraftundersøkelsen etter omleggingen i 2021 Notat 30. august

  Dette notatet er den tekniske dokumentasjonen av Arbeidskraftundersøkelsen (AKU).

 3. Registerbasert lønns- og sysselsettingsstatistikk basert på a-ordningen Notat 28. juni

  Dette er en dokumentasjon av produksjonsprosessen for data til arbeidsmarkeds- og lønnsstatistikk. Hovedkilden er a-ordningen som SSB mottar fra Skatteetaten hver måned, og det blir gjort en rekke statistiske bearbeidinger og påkoblinger av andre kjennemerker i SSB. Den klargjorte filen for arbeidsmarkeds og lønnsstatistikk benyttes av svært mange statistikker, analyser og til forskning i SSB samt til deling av data på microdata.no.

2022

 1. Statistikk om utleie og innleie på arbeidsmarkedet. Muligheter og kvalitet Notat 16. desember

  Det er behov for mer statistikk om innleie og utleie. Omfanget av utleie eller innleie av arbeidskraft kan i prinsippet beregnes med utgangspunkt i bedriftene (virksomhetene) som leier ut (bemanningsbedrifter), ofte kalt vikarbyrå, og/eller bedriftene som leier inn (kundebedriftene).

 2. Strukturelt brudd i AKU som følge av omlegging av undersøkelsen i 2021 Discussion paper 26. august

  Tidsserier fra Arbeidskraftsundersøkelsene (AKU) er av stor interesse for mange ulike etater og individer i Norge. De er konstruert fra bakenforliggende roterende paneldata for individer.

 3. Nye variabler i a-ordningen: Ansettelsesform og årsak til sluttdato Notat 3. februar

  Dette notatet undersøker datakvaliteten på variablene ansettelsesform og årsak til sluttdato, som rapporteres i a-ordningen fra og med 1. januar 2021.