Statistisk sentralbyrå har gjennomført levekårsundersøkelser siden 1973, og fra 1996 har det blitt gjennomført undersøkelser årlig. Levekårsundersøkelsen med tema arbeidsmiljø ble gjennomført i 1996, 2000, 2003, 2006, 2009, 2013, 2016, 2019 og 2022. I 1989 og 2003 var innsamlingen en del av Arbeids- og bedriftsundersøkelsen.

Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø har som mål å kartlegge ulike arbeidsmiljøforhold blant sysselsatte i Norge. Undersøkelsen går hvert 3. år, og tar opp temaer som tilknytning til arbeids­plassen, fysisk, kjemisk og ergonomisk arbeidsmiljø, psykososialt arbeidsmiljø, yrkesrelaterte helseplager og sykefravær og krav og muligheter for selvbestemmelse på jobb.

Det ble trukket et landsrepresentativt utvalg på 35 345 personer i alderen 18-66 år til undersøkelsen i 2022. Data ble samlet inn ved hjelp av telefonintervju og selvadministrert webskjema i perioden august 2022 til april 2023. Av disse var 275 personer ikke lenger i målgruppen for undersøkelsen, blant annet fordi de var utvandret, bosatt på institusjon eller døde. Svarprosenten blant de resterende var på 51 prosent.

Utvalget ble delt inn i tre separate delutvalg. Delutvalg 1 fikk kun tilbud om å svare ved hjelp av selvadministrert webskjema, i delutvalg 2 kunne respondenten velge mellom webskjema og telefonintervjuing, mens delutvalg 3 kun fikk tilbud om å svare ved hjelp av telefonintervjuing. Svarprosenten i delutvalg 1 endte på 43,6, svarprosenten i delutvalg 2 ble 62,3, mens det i delutvalg 3 ble 51,8 prosent svar.

Frafall kan føre til utvalgsskjevhet, noe som innebærer at nettoutvalget (de som er intervjuet i undersøkelsen) ikke nødvendigvis er helt representativt for målgruppen. Den vanligste årsaken til frafall er at man ikke kommer i kontakt med personene, dernest at folk ikke ønsker å delta. For å korrigere for noen av skjevhetene i forbindelse med frafall vektes dataene i analyser. I analyse­sammenheng kan man beregne usikkerheten til ulike kjennemerker og teste om de forskjellene man ser mellom ulike grupper skyldes tilfeldigheter i utvalget.

Dataene som hentes inn kompletteres med opplysninger fra register: Før intervjuet kobles det til opplysninger arbeidssted. Opplysningene kontrolleres under intervjuet. I ettertid kobles det til informasjon om inntekt, utdanning, husholdning, sykefravær m.m.

I desember 2023 ble det publisert resultater fra årets undersøkelse på ssb.no. Det sendes også en anonymisert fil til Sikt som kan benyttes av forskere og studenter.