Fra og med 1. januar 2021 rapporteres variablene ansettelsesform og årsak til sluttdato (sluttårsak)1 av arbeidsgivere gjennom a-ordningen. Rapporteringen er obligatorisk for alle ordinære og maritime arbeidsforhold, og frivillig for frilansere, oppdragstakere og personer som mottar honorar. I dette notatet undersøkes datakvaliteten for disse variablene, der hensikten er å vurdere hvor godt egnet disse er til bruk i statistikk- og analyseformål. Undersøkelsen dekker rapporteringen i perioden fra januar 2021 til oktober 2021, som er de månedene endelige data er tilgjengelig for2. Notatet begynner med en kort beskrivelse av a-ordningen, herunder rapporteringen til a-ordningen og videre databehandling, samt en beskrivelse av Arbeidskraftundersøkelsen (AKU).

I notatet fremkommer det at rapporteringen av variabelen ansettelsesform i a-ordningen gir stabile fordelinger over den aktuelle perioden, der forventede sesongmønstre kan identifiseres. Andelen uten verdi på variabelen faller raskt til et stabilt, lavt nivå for de arbeidsforholdstypene der rapporteringen er obligatorisk. I analysen av konsistens fremkommer det at andelen som skifter verdi for ansettelsesform fra måneden før er lav til å begynne med, og at denne reduseres ytterligere i løpet av den observerte perioden. Retningen på endringen er for de fleste fra midlertidig til fast ansettelsesform. Sammenligningen med AKU viser at nivået på andelen midlertidige arbeidsforhold ligger høyere i a-ordningen enn i AKU. På hovednæringsnivå finnes det noen større avvik, men andelen midlertidig ansatte er likevel størst i de samme næringsgruppene både i AKU og a-ordningen.

Videre viser notatet at fordelingene for sluttårsak er relativt stabile over perioden, samtidig som også denne tidsserien inneholder sesongeffekter. Andelen arbeidsforhold som mangler sluttårsak når sluttdato er rapportert faller også raskt til et relativt lavt nivå for de arbeidsforholdene der denne rapporteringen er obligatorisk, men denne andelen er likevel en del høyere enn tilsvarende for ansettelsesform. Analysen av konsistens viser at en begrenset andel av ordinære og maritime arbeidsforhold endrer sluttårsak mellom påfølgende måneder når sluttdato er uendret.

Det konkluderes med at det basert på funnene i dette notatet synes rimelig at disse variablene kan anvendes til statistikk- og analyseformål.

1 Variabelen skal åpenbart kun rapporteres når det er satt en sluttdato for arbeidsforholdet.

2 Med endelige data menes data som benyttes til publisering av det som omtales som endelige tall i registerbasert lønns- og sysselsettingsstatistikk. Disse dataene er først tilgjengelige omtrent seks uker etter utløpet av den aktuelle måneden.