160115
160115
Flere kvinner med høyere utdanning
statistikk
2014-06-19T10:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere
no
utniv, Befolkningens utdanningsnivå, høyeste utdanning (grunnskole, videregående skole, høyskole/universitet), utdanningUtdanning, Utdanningsnivå, Innvandring og innvandrere, Utdanning
true

Befolkningens utdanningsnivå1. oktober 2013

Innhold

Flere kvinner med høyere utdanning

Andelen med høyere utdanning blant kvinner har økt mer enn andelen blant menn. I 1985 hadde 15 prosent av mennene og 12 prosent av kvinnene høyere utdanning. I 2013 har situasjonen snudd. 33 prosent av kvinnene og 27 prosent av mennene har nå høyere utdanning.

Personer 16 år og over, etter år, kjønn og utdanningsnivå. Absolutte tall og andeler
2008 2013
Menn Kvinner Menn Kvinner
1Inkludert nivået 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning
2Universitets- og høgskolenivå kort, omfatter høyere utdanning t.o.m. 4 år.
3Universitets- og høgskolenivå lang, omfatter utdanninger på mer enn 4 år, samt forskerutdanning.
4Ikke medregnet personer med uoppgitt eller ingen fullført utdanning.
I alt 1 897 400 1 930 370 2 059 321 2 058 488
Grunnskolenivå 539 025 577 710 547 342 555 896
Videregående skolenivå1 835 940 761 551 879 332 771 151
Universitets- og høgskolenivå, kort2 315 406 447 783 360 770 526 384
Universitets- og høgskolenivå, lang3 148 691 93 487 179 403 137 267
Uoppgitt/-ingen utdanning 58 338 49 839 92 474 67 790
Andeler4
Grunnskolenivå 29,3 30,7 27,8 27,9
Videregående skolenivå1 45,5 40,5 44,7 38,7
Universitets- og høgskolenivå, kort2 17,2 23,8 18,3 26,4
Universitets- og høgskolenivå, lang3 8,1 5,0 9,1 6,9
Figur 1. Befolkningen 16 år og over, etter utdanningsnivå
Figur 2. Andel personer på 16 år og over1, etter utdanningsnivå. 2013
Figur 1. Befolkningen 16 år og over, etter utdanningsnivåFigur 2. Andel personer på 16 år og over1, etter utdanningsnivå. 2013

Fra et år til det neste skjer det ingen store forandringer i utdanningsnivået i befolkningen. Det er i et litt lengere tidsperspektiv vi ser endringer. I perioden 1985-2013 har økningen i andelen kvinner med høyere utdanning vært betydelig større enn for menn. Andelen har økt med 21 prosentpoeng for kvinner og 12 prosentpoeng for menn. For kvinner er det spesielt i de korte høyere utdanningene at vi ser den store økningen, og per 1. oktober 2013 har mer enn hver fjerde kvinne en kort høyere utdanning, mot hver tidende i 1985. For menn har andelen økt fra en av ti til nesten en av fem.

Flere med høyere utdanning blant yngre

Blant kvinnene er det i aldersgruppen 30-34 år at andelen med høyere utdanning er størst. 56 prosent har en høyere utdanning, og 27 prosent har videregående opplæring som høyeste nivå. For menn er andelen med høyere utdanning størst i aldersgruppen 35-39 år, hvor 39 prosent har høyere utdanning, og 45 prosent har videregående opplæring som høyeste nivå. Dette stemmer godt med studentstatistikken hvor vi har sett en økning i antall studenter ved universiteter og høgskoler. Spesielt har antall kvinnelige studenter økt, og i de senere årene har det vært flere kvinnelige enn mannlige studenter.

I denne tidsperioden har det også vært stor endring i andelen som har grunnskole som høyeste fullførte utdanning. I 1985 hadde 46 prosent av befolkningen grunnskole som høyeste nivå, mens denne andelen var sunket til 28 prosent i 2013. Andelen med videregående skole som høyeste utdanning har holdt seg ganske stabil. Her har andelen i disse årene variert mellom 41 og 44 prosent av befolkningen.

Annenhver person i Oslo har høyere utdanning

I Oslo har nesten annenhver person på 16 år eller mer høyere utdanning, og dermed har Oslo det høyeste utdanningsnivået av alle fylkene i landet. Dette er ikke noe nytt siden flere læresteder for høyere utdanning er samlet i hovedstaden.

Finnmark og Hedmark har stadig den største andelen med grunnskole som høyeste fullførte utdanning. I Finnmark har 37 prosent av dem på 16 år eller mer avsluttet utdanningen etter grunnskolen, mens både i Hedmark og Nordland er denne andelen 34 prosent. Fylkene Nordland og Nord-Trøndelag har lavest andel personer med lang høyere utdanning. I disse fylkene har 4 prosent lang høyere utdanning, mens i Oslo er det 18 prosent med lang høyere utdanning.

Flest med utdanning på høyere nivå innenfor realfag

Av personer med lang universitets- og høgskoleutdanning har 32 prosent utdanning innenfor fagfeltet naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag. Blant menn med lang høyere utdanning finner man den største andelen innenfor nettopp disse fagene, med hele 47 prosent av mennene. Andelen kvinner med lang høyere utdanning er størst innenfor samfunnsfag og juridiske fag. 23 prosent av kvinnene utdannet seg innenfor disse fagene.

Flest innvandrere fra Afrika med kun grunnskole

41 prosent av innvandrere fra Afrika som er 16 år eller mer, har grunnskole som høyeste fullførte utdanningsnivå, mens 18 prosent har fullført høyere utdanning. Også blant innvandrere fra Asia er det mange som ikke har mye skolegang. Innvandrere fra enkelte land har en høyere andel med grunnskole som høyeste utdanningsnivå. Spesielt gjelder dette innvandrere fra Eritrea, Somalia og Afghanistan, hvor om lag halvparten har grunnskole som høyeste utdanningsnivå. I andre enden av skalaen er innvandrere fra Nord-Amerika, hvor 55 prosent har høyere utdanning.

De med ukjent utdanningsnivå er ikke medÅpne og lesLukk

Personer som har ukjent utdanningsnivå, er ikke med i beregningen av prosentandeler for befolkningens utdanningsnivå. Denne gruppen består nesten utelukkende av innvandrere.