154012
154012
statistikk
2014-12-11T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Helse
no
sykefratot, Sykefravær, sykefraværsdagsverk, sykefraværsprosentArbeidsmiljø og sykefravær, Helseforhold og levevaner , Helse, Arbeid og lønn
true

Sykefravær3. kvartal 2014

Innhold

Litt høyere sykefravær

Det sesong- og influensajusterte sykefraværet var 6,6 prosent i 3. kvartal 2014. Det er 1,6 prosent høyere enn i forrige kvartal.

Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere 16-69 år i prosent av avtalte dagsverk, etter type sykefravær og kjønn. Sesong- og influensajustert1
3. kvartal 2014 Prosentvis endring fra kvartalet før
1Nivået på sykefraværsprosenten oppgis med to desimaler. I andre tabeller oppgis tallene med én desimal. Ved beregning av prosentvise endringer anvender vi tall med flere desimaler for å få mer presise tall. Disse vil derfor avvike noe fra de endringsprosentene man får ved å ta utgangspunkt i de publiserte nivåtallene.
Begge kjønn
Egenmeldt og legemeldt 6,59 1,6
Egenmeldt 1,09 9,2
Legemeldt 5,50 0,3
Menn
Egenmeldt og legemeldt 5,10 1,9
Egenmeldt 0,94 8,1
Legemeldt 4,15 0,6
Kvinner
Egenmeldt og legemeldt 8,45 1,4
Egenmeldt 1,27 10,2
Legemeldt 7,18 0,0
Figur 1. Sesong- og influensajusterte sykefraværsprosenter, etter type sykefravær
Figur 2. Sesong- og influensajusterte sykefraværsprosenter, etter kjønn
Figur 1. Sesong- og influensajusterte sykefraværsprosenter, etter type sykefraværFigur 2. Sesong- og influensajusterte sykefraværsprosenter, etter kjønn

Veksten kom i hovedsak i det egenmeldte sykefraværet, som økte med 9,2 prosent, mens det legemeldte fraværet økte med 0,3 prosent. For menn økte sykefraværet med 1,9 prosent, mens det for kvinner økte 1,4 prosent.

Sammenlignet med sykefraværet i 2. kvartal 2001, da den første IA-avtalen ble inngått, har det vært en nedgang i det sesong- og influensajusterte sykefraværet på 8,7 prosent.

Tall uten sesong- og influensajustering

De videre kommentarer i artikkelen baserer seg på tall som ikke er sesong- og influensajustert. Vi ser da på endringer siste år, det vil si fra 3. kvartal 2013 til 3. kvartal 2014.

Sykefraværet var på 6,3 prosent i 3. kvartal 2014. Dette er en oppgang på 1,7 prosent fra året før. Det egenmeldte sykefraværet økte med 11,2 prosent, mens det legemeldte fraværet gikk opp 0,3 prosent.

Sykefraværet for menn og kvinner var henholdsvis 5,0 og 8,0 prosent i 3. kvartal 2014. Det tilsvarer økninger på henholdsvis 1,9 og 1,1 prosent.

Økning innenfor alle sektorer

Sykefraværet i kommunal forvaltning gikk opp med 3,5 prosent fra 3. kvartal 2013 til 3. kvartal 2014, mens fraværet i privat sektor og statlig forvaltning (inkludert helseforetakene) økte med henholdsvis 1,0 og 0,8 prosent.

Nivået på sykefraværet var lavest i privat sektor, med 5,9 prosent i 3. kvartal 2014, mens statlig og kommunal forvaltning hadde et fravær på henholdsvis 6,3 og 8,1 prosent.

Klart høyere sykefravær innenfor informasjon og kommunikasjon

Blant de største næringsgruppene var den prosentvise veksten kraftig innenfor informasjon og kommunikasjon, med en vekst på 16,6 prosent. Dette er riktignok opp fra et lavt nivå, og næringen har fortsatt et sykefravær som ligger under gjennomsnittet. Transport og lagring hadde den største nedgangen, med 5,7 prosent.

Blant andre næringer med vekst finner vi helse- og sosialtjenester i kommunal forvaltning, som hadde en økning på 4,6 prosent.

Vekst i de fleste fylker

Fordelt etter arbeidssted, viste sykefraværet en vekst i de fleste fylker. Finnmark og Rogaland hadde høyest vekst, med henholdsvis 4,8 og 4,3 prosent. Hedmark og Vest-Agder var fylkene hvor fraværet gikk mest ned, henholdsvis 1,8 og 1,1 prosent.

Nivået på sykefraværet i 2. kvartal 2014 var fortsatt lavest i Rogaland, med 5,4 prosent, og høyest i Finnmark, med 7,9 prosent.

Andelen lange sykefravær noe ned

Siden veksten i sykefraværet hovedsakelig kom i det egenmeldte fraværet, gikk andelen av sykefravær som varte hele kvartalet ned fra 32,1 prosent i 3. kvartal 2013 til 32,0 prosent i 3. kvartal 2014. Det egenmeldte sykefraværets andel av alle tapte dagsverk økte fra 12,1 til 13,2 prosent i samme tidsrom.

Nedgang blant de yngste

Samlet for alle aldersgrupper var det legemeldte sykefraværet siste år nær uendret, med en beskjeden oppgang på 0,3 prosent. Noen aldersgrupper hadde imidlertid nedgang, og blant de større aldersgruppene gikk sykefraværet mest ned innenfor aldersgruppen 20-24 år, med en nedgang på 3,7 prosent. 45-49 åringene hadde den sterkeste veksten, med 2,2 prosent.

Statistisk sentralbyrå har ikke data om egenmeldt sykefravær etter alder.