Notater 2010/18

Dokumentasjon av undersøkelsen om egenmeldt sykefravær

Den sentrale sykefraværsstatistikken skal belyse utviklingen i det totale sykefraværet, samt fordelt på ulike kjennemerket som næring, yrke, og ulike personlige kjennemerker ved de sykmeldte. Sykefraværsstatistikken består av legemeldt og egenmeldt sykefravær. Det legemeldte sykefraværet er basert på et register hos NAV over alle sykemeldinger utfylt av leger (Sykemeldingsregisteret). Egenmeldt sykefravær er basert på en utvalgsundersøkelse til om lag 10 000 bedrifter som Statistisk sentralbyrå gjennomfører. Dette notatet beskriver arbeidsoppgavene i forbindelse med innsamling av data og produksjon av egenmeldt sykefravær. Noen av arbeidsoppgavene gjennomføres ved Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk, som er faglig ansvarlig for statistikken. Seksjon for datahåndtering og svartjeneste er sentral i forbindelse med innsamling av data og gjennomføring av kontroller. Kapittel 2 gir en kort beskrivelse av omfang, datakilder, utvalget, datainnsamlingen, kontroll og revisjon, samt definisjon av begreper. Produksjonsprosessen – som blant annet omfatter innsamling av data, bearbeiding av utvalgsfil og estimering av det egenmeldte fraværet – beskrives i kapittel 3. Usikkerhet og feilkilder samt sammenligning og sammenheng med annen statistikk omtales i henholdsvis kapittel 4 og 5.

Om publikasjonen

Tittel

Dokumentasjon av undersøkelsen om egenmeldt sykefravær

Ansvarlig

Christoffer Berge

Serie og -nummer

Notater 2010/18

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7870-9

ISBN (trykt)

978-82-537-7869-3

Antall sider

77

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt