245964
245964
Fortsatt svake tall for industrien
statistikk
2016-04-28T10:00:00.000Z
Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
kbar, Konjunkturbarometer for industri og bergverk, faktisk og forventet utvikling, produksjon, sysselsetting, ordretilgang, markedspriser, ressursknapphet, flaskehalser, kapasitetsutnytting, sammensatt konjunkturindikatorIndustri og bergverksdrift, Konjunkturer, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
true

Konjunkturbarometer for industri og bergverk1. kvartal 2016

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Fortsatt svake tall for industrien

Norske industriledere melder om videre produksjonsnedgang i 1. kvartal 2016. Også dette kvartalet var det særlig den svake utviklingen hos produsenter av investeringsvarer som drev nedgangen. De generelle forventningene til 2. kvartal er dessuten negative blant storparten av industrilederne.

Industri og bergverksdrift. Utvalgte indikatorer. Diffusjonsindeks. Glattet sesongjustert1
1. kvartal 2016
Faktisk utvikling fra foregående kvartalForventet utvikling i kommende kvartal
1En diffusjonsindeks beregnes etter følgende formel: (andel som har svart: større) + 0,5 * (andel som har svart: uendret). Diffusjonsindeksen har en vendepunktsverdi på 50. En verdi over 50 indikerer vekst i kjennetegnet, og motsatt for en verdi under 50.
Totalt produksjonsvolum48,045,3
Gjennomsnittlig kapasitetsutnytting48,648,0
Gjennomsnittlig sysselsetting41,339,3
Ordretilgang fra hjemmemarkedet45,846,5
Ordretilgang fra eksportmarkedet42,845,6
Samlet ordrebeholdning42,344,5
Priser på produkter ved salg til hjemmemarkedet49,149,9
Priser på produkter ved salg til eksportmarkedet47,647,0

Konjunkturbarometeret for 1. kvartal 2016 viser en nedgang i samlet industriproduksjon sammenlignet med 4. kvartal 2015. Det er særlig produsenter av investeringsvarer som har hatt lavere industriproduksjon, og dermed trakk ned industrien samlet sett. Det er fremdeles den lave aktiviteten hos leverandører til olje- og gassektoren som har bidratt til nedgangen:

  • Maskinindustri
  • Bygging av skip og oljeplattformer
  • Maskinreparasjon og –installasjon

Nedgangen har likevel ikke tiltatt i styrke i de nevnte næringene. Det vil si at antallet industriledere som er negative til produksjonsutviklingen, var om lag det samme eller noe mindre enn i det foregående kvartalet. Produsentene av innsatsvarer melder samlet sett om omtrent samme produksjon som i 4. kvartal 2015. Her var det en oppgang innenfor blant annet metallindustri og trelast- og trevareindustri, mens produsenter av kjemiske råvarer har redusert produksjonen. Samtidig var det økt produksjon innenfor konsumvarer, hvor spesielt produsenter av næringsmidler opplevde en oppgang. 

Den samlede sysselsettingen gikk ned i 1. kvartal 2016, og det har vært nedgang innenfor alle de tre varetypene i industrien. Fallet er spesielt markant blant produsenter av investeringsvarer som er særlig knyttet til olje- og gassektoren. Styrken i den samlede nedgangen i industrien er likevel ikke økende sammenlignet med kvartalet før.

Nedgang i etterspørselen og lavere priser

Den samlede ordrebeholdningen gikk ned i 1. kvartal. Ordretilgangen fra både hjemme- og eksportmarkedet hadde en nedgang fra kvartalet før. Redusert ordretilgang hos produsenter av investeringsvarer bidrar mest til den totale nedgangen i industrien, noe som særlig rammer leverandører til olje- og gassektoren. Produsenter av innsatsvarer hadde også noe nedgang i sin ordretilgang, hovedsakelig fra eksportmarkedet. Samtidig hadde de en reduksjon i den samlede ordrebeholdningen. Produsentene av konsumvarer opplevde på sin side økt ordretilgang fra både hjemme- og eksportmarkedet, og økt ordrebeholdning. 

Når det gjelder prisene, var det en nedgang både i hjemme- og eksportmarkedet for produsenter av investeringsvarer. For innsatsvarenes del gikk prisene i hjemmemarkedet noe ned, mens prisene i eksportmarkedet var omtrent som i foregående kvartal. Den eksportrettede næringen ikke-jernholdige metaller har opplevd fallende priser i fire kvartaler på rad, men i 1. kvartal var det færre som meldte om et videre fall i prisene enn i kvartalet før. For konsumvarer var det på sin side en klar økning i prisene i begge markedene, noe som særlig kan tilskrives næringsmiddelindustrien. 

Ulike forventninger til 2. kvartal 2016

De generelle bedømmelsene av utsiktene for 2. kvartal 2016 er totalt sett negative, og dette har vært tilfellet i seks kvartaler på rad. Bedriftslederne melder om at vedtatte investeringsplaner nedjusteres samtidig som tilgangen av nye ordrer og ordrebeholdningen ventes å falle. Det er også klare forventninger til et videre fall i sysselsettingen. Produsentene av investeringsvarer er mest negative i sine forventninger med tanke på 2. kvartal, men også produsenter av innsatsvarer er pessimistiske i sine betraktninger. Produsenter av konsumvarer har på sin side et mer optimistisk syn på det kommende kvartalet da det blant annet forventes økt produksjon, økt tilgang av nye ordrer og ytterligere bedring i prisene. 

Sammensatt konjunkturindikator for industrien var i 1. kvartal 2016 på -7,3 (sesongjusterte nettotall) og har gått opp fra -8,1 i foregående kvartal. Dette er godt under det historiske gjennomsnittet på 3,1. Tallverdier over null antyder at produksjonsvolumet vil øke i kommende periode, mens tallverdier under null antyder at produksjonsvolumet vil falle. For internasjonale sammenligninger av sammensatt konjunkturindikator henviser Statistisk sentralbyrå til Eurostat (EU), Konjunkturinstituttet (Sverige) og Danmarks Statistik.

Marginal oppgang i industriens kapasitetsutnyttingsgrad

Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttingsgrad i industrien har steget marginalt og beregnes til 77,0 prosent ved utgangen av 1. kvartal 2016, mot 76,7 i 4. kvartal 2015. Resultatet ligger godt under det historiske gjennomsnittet på 80,4 prosent. For internasjonale sammenligninger av gjennomsnittlig kapasitetsutnyttingsgrad i industrien henviser Statistisk sentralbyrå til Eurostat. 

Gjennomsnittlig antall arbeidsmåneder som dekkes av industriens ordrebeholdning, var i 1. kvartal på 4,1 måneder. Dette er litt under nivået fra foregående kvartal, men ligger over det historiske gjennomsnittet på 3,9 måneder. Indikator for ressursknapphet er på omtrent samme nivå som foregående kvartal. Det er fremdeles lite knapphet på arbeidskraft, god tilgang på råstoff og kraft, samtidig som det er få industriledere som melder om full kapasitetsutnyttelse. 

Aktualitet

Datagrunnlaget er samlet inn i perioden fra 10. mars 2016 til 25. april 2016.

 

Bedømmelse av 1. kvartal 2016 samt utsiktene på kort sikt¹

1 Samlet vurdering av nåsituasjonen og forventet utvikling på kort sikt.

2 Meget god: ++, God: +, På det jevne: ~, Svak: - ,Meget svak: -- , God, men med enkelte negative tegn: +(-), Situasjon der + og - faktorer jevner ut hverandre: +/-, Svak, men med enkelte positive tegn: -(+)

Næring

Vurdering2
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri+
Trelast- og trevareindustri+
Papir- og papirvareindustri+
Kjemiske råvarer-
Ikke-jernholdige metaller+(-)
Metallvareindustri-
Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri-
Maskinindustri--
Bygging av skip og oljeplattformer--
Maskinreparasjon og -installasjon-