245966
245966
Nedgangen i industriproduksjonen flater ut
statistikk
2016-07-29T10:00:00.000Z
Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
kbar, Konjunkturbarometer for industri og bergverk, faktisk og forventet utvikling, produksjon, sysselsetting, ordretilgang, markedspriser, ressursknapphet, flaskehalser, kapasitetsutnytting, sammensatt konjunkturindikatorIndustri og bergverksdrift, Konjunkturer, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
true

Konjunkturbarometer for industri og bergverk2. kvartal 2016

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Fra 23. september vil SSB endre publiseringstidspunkt på alle statistikker til kl. 08:00.

Nedgangen i industriproduksjonen flater ut

Norske industriledere melder om produksjonsutflating i 2. kvartal 2016. Det er fortsatt produksjonsnedgang hos produsenter av investeringsvarer, mens produsenter av innsatsvarer og konsumvarer opplever økning. De fleste industrilederne har fremdeles noe negative forventninger til 3. kvartal.

Industri og bergverksdrift. Utvalgte indikatorer. Diffusjonsindeks. Glattet sesongjustert1
2. kvartal 2016
Faktisk utvikling fra foregående kvartalForventet utvikling i kommende kvartal
1En diffusjonsindeks beregnes etter følgende formel: (andel som har svart: større) + 0,5 * (andel som har svart: uendret). Diffusjonsindeksen har en vendepunktsverdi på 50. En verdi over 50 indikerer vekst i kjennetegnet, og motsatt for en verdi under 50.
Totalt produksjonsvolum49,949,0
Gjennomsnittlig kapasitetsutnytting49,150,5
Gjennomsnittlig sysselsetting42,642,0
Ordretilgang fra hjemmemarkedet47,249,1
Ordretilgang fra eksportmarkedet44,746,0
Samlet ordrebeholdning44,546,5
Priser på produkter ved salg til hjemmemarkedet50,850,8
Priser på produkter ved salg til eksportmarkedet49,147,5

Konjunkturbarometeret for 2. kvartal 2016 viser en utflating i samlet industriproduksjon sammenlignet med 1. kvartal 2016. Dette kommer etter fall i de fem foregående kvartalene. Produsenter av investeringsvarer hadde mindre produksjon: Også i dette kvartalet er det den lave aktiviteten hos leverandører til olje- og gassektoren som har bidratt til nedgangen. Dette rammer særlig tre næringer:

  • Maskinindustri
  • Bygging av skip og oljeplattformer
  • Maskinreparasjon og –installasjon

Antallet industriledere i de nevnte næringene som er negative til produksjonsutviklingen, var likevel om lag det samme eller noe mindre enn i det foregående kvartalet. Produsentene av innsatsvarer hadde økt produksjon i siste kvartal. Her var det en oppgang innenfor blant annet:

  • Trelast og trevareindustri
  • Metallindustri
  • Papir- og papirvareindustri

Produsenter av kjemiske råvarer hadde på sin side en mindre produksjon enn i kvartalet før. Samtidig var det økt produksjon innenfor konsumvarer, hvor spesielt produsenter av næringsmidler bidro til oppgangen. Den økte produksjonen innenfor innsatsvarer og konsumvarer bidrar til at den samlede industriproduksjonen viser en utflating.

Den samlede sysselsettingen gikk ned i 2. kvartal 2016, da det var nedgang innenfor alle de tre varetypene i industrien. Fallet er spesielt markant blant produsenter av investeringsvarer som er særlig knyttet til olje- og gassektoren. Styrken i den samlede nedgangen i industrien er likevel ikke økende sammenlignet med kvartalet før.

Redusert ordretilgang og lavere ordrebeholdning

Den samlede ordrebeholdningen gikk ned i 2. kvartal. Samlet ordretilgang fra både hjemme- og eksportmarkedet har også gått ned siden 1. kvartal. Produsenter av investeringsvarer hadde en klar nedgang både i ordretilgang og ordrebeholdning. Denne nedgangen rammer spesielt leverandører til olje- og gassektoren. Produsenter av innsatsvarer opplevde noe nedgang i sin ordretilgang fra eksportmarkedet, mens hjemmemarkedet viste en liten økning. Den samlede ordrebeholdningen var uendret. Produsentene av konsumvarer opplevde på sin side økt ordretilgang fra både hjemme- og eksportmarkedet, i tillegg til stigende ordrebeholdning.

Prisene gikk ned i både hjemmemarkedet og eksportmarkedet for produsenter av investeringsvarer. For produsenter av innsatsvarer var prisene i hjemmemarkedet litt opp, mens de gikk noe ned i eksportmarkedet. For konsumvarer var det derimot en økning i prisene i begge markeder, noe som særlig kan tilskrives økte priser i næringsmiddelindustrien.

Ulike forventninger til 3. kvartal 2016

De generelle bedømmelsene av utsiktene for 3. kvartal 2016 er totalt sett noe negative, noe som har vært tilfellet i syv kvartaler på rad. Det er i dette kvartalet likevel noe færre bedriftsledere som er negative til utsiktene for neste kvartal enn det som var tilfellet i foregående kvartal. Bedriftsledere melder om at vedtatte investeringsplaner nedjusteres. Det forventes et videre fall i sysselsettingen og at tilgangen av nye ordrer og ordrebeholdningen kommer til å falle. Produsentene av de forskjellige varetypene har ulike forventinger til neste kvartal: Produsenter av investeringsvarer er generelt sett negative i sine forventninger til 3. kvartal, mens produsenter av innsatsvarer og konsumvarer er mer optimistiske med tanke på det kommende kvartalet.

Sammensatt konjunkturindikator for industrien var i 2. kvartal 2016 på -2,0 (sesongjusterte nettotall) og har gått opp fra -6,6 i foregående kvartal. Dette er godt under det historiske gjennomsnittet på 3,1. Tallverdier over null antyder at produksjonsvolumet vil øke i kommende periode, mens tallverdier under null antyder at produksjonsvolumet vil falle. For internasjonale sammenligninger av sammensatt konjunkturindikator henviser Statistisk sentralbyrå til Eurostat (EU), Konjunkturinstituttet (Sverige) og Danmarks Statistik.

Marginal oppgang i industriens kapasitetsutnyttingsgrad

Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttingsgrad i industrien har steget marginalt og beregnes til 77,2 prosent ved utgangen av 2. kvartal 2016, mot 77,0 i 1. kvartal 2016. Resultatet ligger godt under det historiske gjennomsnittet på 80,4 prosent. For internasjonale sammenligninger av gjennomsnittlig kapasitetsutnyttingsgrad i industrien henviser Statistisk sentralbyrå til Eurostat.

Gjennomsnittlig antall arbeidsmåneder som dekkes av industriens ordrebeholdning, var i 2. kvartal på 4 måneder. Dette er litt under nivået fra foregående kvartal, men ligger over det historiske gjennomsnittet på 3,9 måneder. Indikator for ressursknapphet er noe opp fra foregående kvartal. Det er fremdeles lite knapphet på arbeidskraft, god tilgang på råstoff og kraft, samtidig som det er få industriledere som melder om full kapasitetsutnyttelse.

Aktualitet

Datagrunnlaget er samlet inn i perioden fra 9. juni 2016 til 27. juli 2016.

Bedømmelse av 2. kvartal 2016 samt utsiktene på kort sikt¹

1 Samlet vurdering av nåsituasjonen og forventet utvikling på kort sikt.

2 Meget god: ++, God: +, På det jevne: ~, Svak: - ,Meget svak: -- , God, men med enkelte negative tegn: +(-), Situasjon der + og - faktorer jevner ut hverandre: +/-, Svak, men med enkelte positive tegn: -(+)

Næring

Vurdering2
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri+
Trelast- og trevareindustri+
Papir- og papirvareindustri+
Kjemiske råvarer-
Ikke-jernholdige metaller+
Metallvareindustri-
Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri-
Maskinindustri-
Bygging av skip og oljeplattformer--
Maskinreparasjon og -installasjon-