245968
245968
Pessimisme i leverandørindustrien
statistikk
2016-10-28T08:00:00.000Z
Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
kbar, Konjunkturbarometer for industri og bergverk, faktisk og forventet utvikling, produksjon, sysselsetting, ordretilgang, markedspriser, ressursknapphet, flaskehalser, kapasitetsutnytting, sammensatt konjunkturindikatorIndustri og bergverksdrift, Konjunkturer, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Energi og industri
true

Konjunkturbarometer for industri og bergverk3. kvartal 2016

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Pessimisme i leverandørindustrien

Norske industriledere melder om en produksjonsnedgang i 3. kvartal 2016. Det er spesielt leverandører til olje- og gassektoren som melder om nedgang. Tross leverandørenes problemer er det en viss optimisme å spore i bedømmelsen av 4. kvartal for industrien sett under ett.

Industri og bergverksdrift. Utvalgte indikatorer. Diffusjonsindeks. Glattet sesongjustert1
3. kvartal 2016
Faktisk utvikling fra foregående kvartalForventet utvikling i kommende kvartal
1En diffusjonsindeks beregnes etter følgende formel: (andel som har svart: større) + 0,5 * (andel som har svart: uendret). Diffusjonsindeksen har en vendepunktsverdi på 50. En verdi over 50 indikerer vekst i kjennetegnet, og motsatt for en verdi under 50.
Totalt produksjonsvolum48,950,3
Gjennomsnittlig kapasitetsutnytting47,651,6
Gjennomsnittlig sysselsetting42,442,4
Ordretilgang fra hjemmemarkedet47,051,6
Ordretilgang fra eksportmarkedet41,548,0
Samlet ordrebeholdning43,948,4
Priser på produkter ved salg til hjemmemarkedet49,950,8
Priser på produkter ved salg til eksportmarkedet47,547,2

Konjunkturbarometeret for 3. kvartal 2016 viser en nedgang i samlet industriproduksjon sammenlignet med 2. kvartal 2016. Denne nedgangen kommer etter at det var tegn til en utflating av produksjonsnivået i 2. kvartal. Produsenter av investeringsvarer opplevde en ytterligere nedgang i sin produksjon, hvor det fremdeles var den lave aktiviteten hos leverandører til olje- og gassektoren som bidro til utviklingen. Særlig tre næringer er rammet: 

  • Maskinindustri
  • Bygging av skip og oljeplattformer
  • Maskinreparasjon og -installasjon 

Produsentene av innsatsvarer hadde derimot vekst i produksjonen i siste kvartal. Det var her en oppgang innenfor blant annet næringene gummi og plast samt trelast- og trevareindustri, mens produsenter av kjemiske råvarer hadde redusert produksjon. Samtidig var det økt produksjon innenfor konsumvarer, hvor spesielt produsenter av næringsmidler bidro til oppgangen. Den reduserte produksjonen innenfor investeringsvarene bidrar til at den samlede industriproduksjonen viser en nedgang. 

Den samlede sysselsettingen gikk ned i 3. kvartal 2016 da det var nedgang innenfor alle de tre varetypene i industrien. Fallet var spesielt markant blant produsenter av investeringsvarer som er særlig knyttet til olje- og gassektoren. 

Redusert ordretilgang og ordrebeholdning

Den samlede ordrebeholdningen gikk ned i 3. kvartal. Ordretilgang fra både hjemme- og eksportmarkedet er også ned siden 2. kvartal. Produsenter av investeringsvarer hadde et klart fall i både ordretilgang og ordrebeholdning. Disse produsentene rammes fremdeles av den lave investeringsaktiviteten i olje- og gassnæringen. Produsenter av innsatsvarer opplevde noe nedgang i sin ordretilgang fra eksportmarkedet, mens hjemmemarkedet var tilnærmet uendret. Den samlede ordrebeholdningen var litt opp for disse produsentene. For dem som produserer konsumvarer, var det økt ordretilgang fra både hjemme- og eksportmarkedet samtidig med en økning i ordrebeholdningen. 

Samlet sett gikk prisene noe ned i eksportmarkedet, mens de var uendret i hjemmemarkedet. Eksportprisene skal vurderes i norske kroner, og styrkingen av norske kroner mot viktige handelspartneres valuta kan bidra til å forklare prisnedgangen i eksportmarkedet for enkelte næringer. For produsenter av investeringsvarer var det en prisnedgang i begge markeder, mens produsenter av innsatsvarer opplevde nedgang på eksportmarkedet og uendret utvikling på hjemmemarkedet. Den eksportrettede næringen ikke-jernholdige metaller har opplevd fallende priser i de fem foregående kvartalene, men hadde i 3. kvartal stigende priser i begge markeder. For konsumvarer var det en økning i prisene i begge markeder, noe som særlig kan tilskrives oppgang i prisene innenfor næringsmiddelindustrien. 

Positive forventninger til 4. kvartal 2016

De generelle bedømmelsene av utsiktene for 4. kvartal 2016 er totalt sett positive, noe som er den første positive bedømmelsen på åtte kvartaler. Samlet sett for industrien melder like fullt bedriftslederne om at de vedtatte investeringsplanene nedjusteres litt, og det forventes et videre fall i sysselsettingen. Ordretilgangen fra hjemmemarkedet ventes på sin side å øke, mens ordretilgang fra eksportmarkedet og samlet ordrebeholdning antas å falle. Produsentene av innsatsvarer og konsumvarer er dem som generelt sett er optimistiske med tanke på det kommende kvartalet, mens produsenter av investeringsvarer er mer negative i sine forventninger. 

Sammensatt konjunkturindikator for industrien var i 3. kvartal 2016 på -5,0 (sesongjusterte nettotall) og har gått ned fra -1,8 i foregående kvartal. Dette er godt under det historiske gjennomsnittet på 3,0. Tallverdier over null antyder at produksjonsvolumet vil øke i kommende periode, mens tallverdier under null antyder at produksjonsvolumet vil falle. For internasjonale sammenligninger av sammensatt konjunkturindikator henviser Statistisk sentralbyrå til Eurostat (EU), Konjunkturinstituttet (Sverige) og Danmarks Statistik.

Antall arbeidsmåneder dekket av ordrebeholdningen går ned

Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttingsgrad i industrien har steget marginalt og beregnes til 77,3 prosent ved utgangen av 3. kvartal, mot 77,2 i 2. kvartal. Resultatet ligger under det historiske gjennomsnittet på 80,3 prosent. For internasjonale sammenligninger av gjennomsnittlig kapasitetsutnyttingsgrad i industrien henviser Statistisk sentralbyrå til Eurostat. 

Gjennomsnittlig antall arbeidsmåneder som dekkes av industriens ordrebeholdning, var i 3. kvartal på 3,9 måneder, slik figur 4 viser. Dette er litt under nivået fra foregående kvartal og det laveste nivået siden 1. kvartal 2010. Men 3,9 tilsvarer likevel det historiske gjennomsnittet for indikatoren. Indikator for ressursknapphet er omtrent uendret fra foregående kvartal. Det rapporteres fremdeles at det er lite knapphet på arbeidskraft, god tilgang på råstoff og kraft, samtidig som få industriledere melder om full kapasitetsutnyttelse. 

Aktualitet

Datagrunnlaget er samlet inn i perioden fra 8. september 2016 til 26. oktober 2016. 

Bedømmelse av 3. kvartal 2016 samt utsiktene på kort sikt¹

1 Samlet vurdering av nåsituasjonen og forventet utvikling på kort sikt.

2 Meget god: ++, God: +, På det jevne: ~, Svak: - ,Meget svak: -- , God, men med enkelte negative tegn: +(-), Situasjon der + og - faktorer jevner ut hverandre: +/-, Svak, men med enkelte positive tegn: -(+)

Næring

Vurdering2
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri+
Trelast- og trevareindustri+
Papir- og papirvareindustri+
Kjemiske råvarer-(+)
Ikke-jernholdige metaller+(-)
Metallvareindustri-(+)
Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri-
Maskinindustri--
Bygging av skip og oljeplattformer--
Maskinreparasjon og -installasjon-