Eksportleveranser løftet industriomsetningen i 2017

Publisert:

Industriomsetningen økte med 2,8 prosent fra 2016 til 2017. Det var eksportmarkedet som stod for denne veksten med en økning på 7,4 prosent. Innenfor hjemmemarkedet var det uendret omsetning.

Årstall for industriomsetningen viser en økning fra 756 til 778 milliarder kroner fra 2016 til 2017, ifølge statistikken omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning. Dette tilsvarer en årsendring på 2,8 prosent. De er første gang siden 2014 industriomsetingen viser oppgang.

Tabell 1. Omsetning. Årstall, etter næring. Ujusterte serier. Millioner kroner

Til tabellen

Bedringstegn i industrien etter oljenedturen

Etter å ha meldt om fallende omsetning i både 2015 og 2016 økte industriomsetningen fra 2016 til 2017. Industriomsetningen nådde en topp i 2014, mye på grunn av rekordhøye oljeinvesteringer som ga store ordrer til den petroleumsrettede leverandørindustrien. Leverandørindustrien stod da for 33 prosent av industriens samlede omsetning, men andelen har falt betydelig i perioden fra 2015 til 2017. Fra 2016 til 2017 falt omsetningen i petroleumsrettet leverandørindustri med om lag 10 prosent. Dette var imidlertid mindre enn nedgangen fra 2015 til 2016 da fallet var på hele 23 prosent. De bedrede tallene har sammenheng med at aktivitetsnivået har tatt seg noe opp for enkelte av næringene som leverer til olje- og gassnæringen. Høyere oljepris gjennom 2017 og enkelte store investeringsprosjekter på norsk sokkel har bidratt til denne utviklingen. Det er særlig for hjemmemarkedet at den negative utviklingen har bremset opp. Eksportomsetningen for petroleumsrettet leverandørindustri falt betydelig også i 2017.

Figur 1. Omsetningen i petroleumsrettet leverandørindustri etter marked. 2011=100

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Total omsetning 100 116.68 129.36 136.37 124.74 95.98 86.66
Hjemmemarked 100 118.43 133.31 138.1 112.76 82.95 79.65
Eksportmarked 100 113.03 121.16 132.77 149.63 123.06 101.23

For industri unntatt leverandørnæringene var det imidlertid en betydelig vekst fra 2016 til 2017 som mer enn kompenserte for nedgangen til de petroleumsrettede næringene. I denne perioden viste disse næringene en samlet økning på 7,1 prosent, og stort sett hele økningen kommer fra omsetning på eksportmarkedet. Svak norsk krone, som har bedret konkurransevilkårene, og god økonomisk utvikling hos våre handelspartnere er viktige forklaringer på denne utviklingen.

Petroleumsrettet leverandørindustri

Analytisk gruppering som dekker de delnæringene i industrien som leverer størsteparten av sine varer og tjenester til olje- og gassindustrien. Følgende industrinæringer har næringsundergrupper som er klassifisert som en del av petroleumsrettet leverandørindustri:

- Metallvareindustri

- Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri

- Maskinindustri

- Bygging av skip og oljeplattformer

- Maskinreparasjon og -installasjon

En nærmere gjennomgang av næringer som er dekket av grupperingen finnes i artikkelen Sterk vekst for leverandørindustri og utvinningstjenester 2010-2013.

Figur 2. Industriomsetning

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Petroleumsrettet leverandørindustri 216400 198460 231558 256731 270632 247549 190476 171986
Industri unntatt pet.leverandørindustri 537429 560815 566926 569391 559086 570726 565789 605747

Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri bidrar positiv igjen

Etter å ha meldt om fallende omsetning siden 2013 meldte omsider næringsgrupperingen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri om økt omsetning i 2017. Omsetningen steg fra 103 til 130 milliarder i perioden, og stort sett hele økningen kommer fra eksportmarkedet. Omsetningsveksten kan blant annet tilskrives økte priser på raffinerte petroleumsprodukter i 2017, samt vedlikeholdsstans hos enkelte store virksomheter i 2016. Produksjonsindeksen (lenke inn årsartikkelen) viste også en betydelig volumvekst for denne næringsgruppen i samme periode.

Metallindustrien hadde en omsetningsvekst på 19 prosent i 2017. Det var en beskjeden volumvekst for næringen, men økte råvarepriser på metaller (se Produsentprisindeksen) samt en svekkelse av den norske krona la grunnlaget for betydelig omsetningsvekst for næringen. Metallindustrien har størsteparten av sine inntekter fra salg til eksportmarkedet, og her økte omsetningen med 21 prosent. Undergruppen ikke-jernholdige metaller, som stod for 76 prosent av omsetningen i metallindustrien, bidro mest til denne utviklingen.

En annen næring som også meldte om økt omsetning i samme periode, var maskinreparasjon og -installasjon. Næringens omsetning økte med 15 prosent, og veksten kom etter et betydelig fall i omsetningen fra 2015 til 2016. Næringen utfører blant annet vedlikehold og klassing av oljerigger der markedet var svært dårlig i 2016.

Figur 3. Omsetning i utvalgte næringer med positiv årsendring. Sesongjusterte tall. 2015=100

Industri Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri Metallindustri Maskinreperasjon og -installasjon
1. kv 2015 101.36 96.62 103.56 101.79
2. kv 2015 101.78 100.43 103.22 103.6
3. kv 2015 99.95 101.28 100.92 102.15
4. kv 2015 96.91 101.67 92.3 92.46
1. kv 2016 92.96 84.51 92.86 90.48
2. kv 2016 94.32 87.24 93.63 86.16
3. kv 2016 92.21 81.16 97.75 84.12
4. kv 2016 90.31 78.09 96.63 88.68
1. kv 2017 93.41 106.77 106.19 97.3
2. kv 2017 93.22 99.4 112.89 103.47
3. kv 2017 95.04 102.14 111.32 101.98
4. kv 2017 99.01 116.39 126.42 103.24

Omsetningen faller stadig innenfor maskinindustrien

Når vi ser på hvilke næringer som melder om negativ utvikling i omsetningen fra 2016 til 2017, er det nok en gang maskinindustrien som trekker mest ned. Dette er også noe som gjenspeiler seg i produksjonsvolumet.  Her ser man fortsatt tydelig ringvirkningene av reduserte oljeinvesteringer. Nedgangen var mindre enn i 2016 da omsetningen falt med hele 39 prosent, men fallet var fortsatt på 24 prosent. Redusert oppdragsmengde de siste tre årene har ført til betydelig nedbemanning, og det er særlig svikt i leveranser til olje- og gassindustrien som har lagt grunnlaget for nedgangen. Nedgangen gjør seg gjeldende både på hjemme- og eksportmarkedet. Sesongjusterte tall viste imidlertid bedringstegn i 4. kvartal 2017. En annen næring med negativ utvikling i produksjonsvolumet var næringen for bygging av skip og oljeplattformer. Her gikk omsetningen ned med 13 prosent.

Figur 4. Omsetningen i utvalgte næringer med negativ årsendring. Sesongjusterte tall. 2015=100

Industri Maskinindustri Bygging av skip og oljeplattformer Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri Metallvareindustri
1. kv 2015 101.36 116.46 105.56 103.43 100.01
2. kv 2015 101.78 103.52 109.71 101.37 104.71
3. kv 2015 99.95 93.19 99.82 99.53 98.54
4. kv 2015 96.91 86.83 84.91 95.67 96.74
1. kv 2016 92.96 74.52 83.23 97.48 91.7
2. kv 2016 94.32 62.83 89.45 93.31 92.77
3. kv 2016 92.21 61.63 75 84.65 101.54
4. kv 2016 90.31 48.4 76.2 83.92 90.98
1. kv 2017 93.41 46.54 71.49 80.23 93.75
2. kv 2017 93.22 46.94 65.62 82.31 93.34
3. kv 2017 95.04 42.18 75.74 86.11 87.15
4. kv 2017 99.01 51.83 75.47 86.66 92.56

Øvrige næringer som også meldte om nedgang i omsetningen i perioden, var næringene data og elektrisk utstyrsindustri og metallvareindustrien.

Her var nedgangen langt mindre. Sesongjusterte tall viser imidlertid at metallvareindustrien avsluttet året med økt omsetning i 4. kvartal 2017.

Næringsmiddelindustriens omsetning utgjorde 28 prosent av omsetningen i industrien i 2017, og den er med det den klart største næringen målt etter omsetning. Samlet omsetning for næringen var om lag uendret fra 2016 til 2017.

Figur 5. Industriomsetning, etter næring

2016 2017
Møbel- og annen industri 16374 16841
Maskinreparasjon og –installasjon 35937 41347
Annen verkstedsindustri 9893 10264
Bygging av skip og oljeplattformer 51510 44783
Maskinindustri 54549 41541
Data-, elektrisk utstyrsindustri 45449 42327
Metallvareindustri 43132 41925
Ikke-jernholdige metaller 45978 52882
Metallindustri 58832 70026
Gummi, plast, mineralsk industri mv. 48676 47918
Kjemiske råvarer 37302 38930
Oljeraff., kjemisk farmas. Industri 102621 130287
Trykking, grafisk industri 9857 9796
Papir- og papirvareindustri 10764 10846
Trelast- og trevareindustri 30748 32274
Tekstil-, bekledn.-, lærvareind. 8946 8789
Næringsmiddelindustri 214455 214102
Nærings-, drikkevare- og tob.ind. 229299 228935

Kontakt