Rapporter 2003/10

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret er en kvalitativ undersøkelse som kartlegger bedriftsledernes vurderinger av utviklingen for kjennetegn som produksjon, kapasitetsutnytting, sysselsetting, ordretilgang etter marked, priser mm. Det norske konjunkturbarometeret ble utviklet i 1973 og satt i drift f.o.m. 1974. Gjennom det siste tiåret har det europeiske arbeidet på dette området blitt harmonisert og administreres i dag gjennom Directorate General Economic and Financial Affairs (DG ECFIN). I 1995-1996 ble det gjennomført en større omlegging av undersøkelsen, og i dette arbeidet ble den europeiske standarden i spørsmålsstillingen innarbeidet.

Denne rapporten er ment å gi en utfyllende dokumentasjon av undersøkelsen. Det gis en gjennomgang av opplegg og gjennomføring av undersøkelsen - historikk, formål, enhet, populasjon og utvalg, samt en grundig gjennomgang av beregningsmetoder og de sentrale indikatorene. Rapporten dokumenterer også det arbeidet som ble gjennomført i forbindelse med omleggingen og skjemarevisjonen midt på 90-tallet, hvorledes feilkilder identifiseres og hvilke kvalitetskontroller som gjennomføres.

Om publikasjonen

Tittel

Konjunkturbarometeret

Ansvarlige

Tom Langer Andersen, Jan Henrik Wang

Serie og -nummer

Rapporter 2003/10

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

82-537-6369-7

ISBN (trykt)

82-537-6368-9

ISSN

0806-2056

Antall sider

56

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt