Petroleumsrettet leverandørindustri og utvinningstjenester i produksjonsindeksen 2005-2016

Oljeinvesteringenes dominerende effekt på industriproduksjonen

Publisert:

Oljeinvesteringenes sterke vekst i perioden 2011-2014 og investeringsnedgangen i 2015 og 2016 har gitt store utslag i norsk industriproduksjon. Mens resten av industrien har hatt en relativt stabil utvikling, har petroleumsrettet leverandørindustri vært styrende for endringer i den samlede industriproduksjonen.

Denne artikkelen vil ta for seg utviklingen i petroleumsrettet leverandørindustri siden 2005 basert på en analytisk gruppering av næringer brukt i produksjonsindeksen og omsetningsstatistikken for olje- og gassutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning. I 2016 stod petroleumsrettet leverandørindustri for 38 prosent av samlet industriproduksjon. Figur 1 viser fordelingen av vekter for de industrinæringene som inngår i denne analytiske grupperingen.

Utvinningstjenester er også inkludert i den analytiske grupperingen, men holdes i store deler av artikkelen utenfor da denne næringen ikke regnes som en industrinæring i Standard for næringsgruppering (SN2007). I siste avsnitt vil vi likevel se kort på utviklingen i denne næringen de siste årene.

Petroleumsrettet leverandørindustri og utvinningstjenester

Analytisk gruppering som dekker næringen utvinningstjenester og de næringsundergruppene i industrien som leverer størsteparten av sine varer og tjenester til olje- og gassindustrien.

Følgende industrinæringer har næringsundergrupper som er klassifisert som en del av petroleumsrettet leverandørindustri:

 • Metallvareindustri
 • Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri
 • Maskinindustri
 • Bygging av skip og oljeplattformer
 • Maskinreparasjon og -installasjon 

I omtalen av de enkelte næringene i artikkelen er det kun næringsundergrupper som er kategorisert som leverandørnæringer som er inkludert i de enkelte næringsaggregatene.

For mer om hvordan den analytiske grupperingen petroleumsrettet leverandørindustri og utvinningstjenester er klassifisert, se artikkelen Sterk vekst for leverandørindustri og utvinningstjenester 2010-2013.

Figur 1. Fordeling av vekter¹ i produksjonsindeksen i 2016²

2016
Metallvareindustri 6
Dataindustri og elektrisk utstyrsind. 5
Maskinindustri 12
Bygging av skip og oljeplattformer 8
Maskinreparasjon og -installasjon 7
Øvrig industri 62
¹ Vektene er basert på fremskrevne verdier av bearbeidingsverdi til faktorpriser fra strukturstatistikk for industri og bergverk. ² For næringene med leverandørindustri er kun andelene som er kategorisert som leverandørnæringer inkludert.

Svingninger i oljeinvesteringene har sterk påvirkning på industriproduksjonen

Produksjonsaktiviteten i petroleumsrettet leverandørindustri avhenger av etterspørselen etter investeringsvarer og tjenester fra olje- og gassnæringen nasjonalt og globalt, der etterspørselen fra norsk sokkel er dominerende. Leveransene av investeringsvarer og tjenester til norsk olje- og gassnæring måles i statistikken for oljeinvesteringer. Det vil være en nær sammenheng mellom utviklingen i olje- og gassinvesteringene og produksjonsutviklingen i petroleumsrettet norsk leverandørindustri, selv om leveranser til norsk sokkel også kommer fra utlandet. Store svingninger i olje- og gassinvesteringene vil på den måten gi store utslag i aktivitetsnivået i leverandørindustrien. Når den petroleumsrettede leverandørindustrien vektes inn med nær 40 prosent av samlet industriproduksjon, vil store endringer i denne grupperingen også slå kraftig ut i samlet norsk industriproduksjon.

Kraftig vekst i oljeinvesteringene la grunnlaget for vekst i industriproduksjon fra 2005

Investeringene i norsk olje- og gassnæring hadde i perioden 2005-2014 en vekst på om lag 150 prosent målt i løpende verdi. Fra et nivå på 90,5 milliarder kroner i 2005 endte investeringene på rekordhøye 224,4 milliarder i 2014. Denne veksten dannet grunnlaget for en kraftig økning i aktivitetsnivået til den delen av industrien som leverer varer og tjenester til olje- og gassnæringen. I perioden fra 2005 til 2014 hadde den petroleumsrettede leverandørindustrien mer enn doblet produksjonsvolumet.

Aktiviteten i petroleumsrettet leverandørindustri rykket i denne perioden kraftig fra aktiviteten i den delen av industrien som ikke leverer varer og tjenester til olje- og gassnæringen. Som figur 2 viser, har aktivitetsnivået i øvrig industri holdt seg relativt stabilt, med unntak av etterdønningene etter finanskrisen i 2008-2009. Den sterke veksten i petroleumsrettet leverandørindustri har dermed bidratt til å trekke opp det samlede aktivtetsnivået i industrien, og fra 2005 til 2014 hadde den samlede industriproduksjonen en vekst på 23 prosent. Store ordrereserver hos virksomheter i den petroleumsrettede leverandørindustrien bidro også til å dempe fallet i samlet industriproduksjon i forbindelse med finanskrisen, da særlig eksportrettede virksomheter i øvrig industri ble rammet av svekket etterspørsel.

Figur 2. Produksjonsindeksen og utførte investeringer i olje og gass, sesongjustert (2005=100)

Utførte investeringer i olje og gass Industri Petroleumsrettet leverandørindustri Industri unntatt petroleumsrettet leverandørindustri
1.kv. 2005 94.59 99 97.47 99.74
2.kv. 2005 99.89 100.08 98.29 100.46
3.kv. 2005 96.43 101.1 100.57 101.11
4.kv. 2005 109.09 102.27 105.23 100.68
1.kv. 2006 96.82 104.05 110.78 101.73
2.kv. 2006 104.74 105.62 113.75 102.34
3.kv. 2006 112.26 106.28 117.83 102.01
4.kv. 2006 114.98 109.37 122.26 104.37
1.kv. 2007 107.63 110.6 124.91 105.71
2.kv. 2007 123.82 113.2 132.55 106.18
3.kv. 2007 130.43 112.84 133.02 105.53
4.kv. 2007 129.95 113.45 137.67 104.71
1.kv. 2008 132.9 114.58 141.8 105.07
2.kv. 2008 130.84 118.75 152.97 106.23
3.kv. 2008 141.98 116.2 156.73 102.13
4.kv. 2008 150.43 113.5 156.12 98.47
1.kv. 2009 164.92 109.83 157.47 93.28
2.kv. 2009 154.73 106.69 154.78 90.3
3.kv. 2009 148.44 107.71 153.49 91.98
4.kv. 2009 141.03 109.29 151.7 94.3
1.kv. 2010 137.57 110.04 151.44 95.91
2.kv. 2010 148.43 111.16 152.29 96.68
3.kv. 2010 133.22 111.74 151.43 98.49
4.kv. 2010 144.69 112.64 152.66 98.97
1.kv. 2011 156.34 113.14 153.28 99.63
2.kv. 2011 161.09 111.74 151.93 97.84
3.kv. 2011 176.86 110.89 158.71 94.46
4.kv. 2011 183.43 113.48 166.61 95.32
1.kv. 2012 188.54 114 167.97 95.48
2.kv. 2012 195.9 114.82 169.29 95.87
3.kv. 2012 194.07 116.25 176.98 95.36
4.kv. 2012 214.9 116.7 181.58 94.35
1.kv. 2013 224.38 118 188.2 93.8
2.kv. 2013 236.07 120.39 197.62 93.4
3.kv. 2013 252.94 120.85 196.87 94.63
4.kv. 2013 253.36 120.2 195.23 94.14
1.kv. 2014 255.22 121.42 199.91 93.97
2.kv. 2014 253.73 123.18 203.42 95.25
3.kv. 2014 248.48 124.82 212.84 94.18
4.kv. 2014 237.59 125.65 215.79 94.44
1.kv. 2015 242.04 123.37 207.54 94.13
2.kv. 2015 230.86 120.36 196.08 93.92
3.kv. 2015 215.55 117.78 186.79 93.1
4.kv. 2015 204.71 116.23 179.06 94.02
1.kv. 2016 190.61 115.43 174.56 94.64
2.kv. 2016 182.89 114.17 168.22 94.87
3.kv. 2016 177.87 112.48 157.78 95.15
4.kv. 2016 173.05 112.51 161.85 95.09

Investeringsfall rammet industriproduksjonen hardt fra 2015

Høy oljepris og påfølgende høy investeringsaktivitet i olje- og gassnæringen i perioden fra 2011 til 2014 bidro til å drive opp prisene på innsatsfaktorer til bruk på sokkelen. Denne kostnadsveksten medvirket til å redusere lønnsomheten i olje- og gassnæringen og var bakgrunnen for at oljeinvesteringene, sett under ett, begynte å avta fra slutten av 2013. Sommeren 2014 begynte også oljeprisen å falle som følge av et overskuddstilbud på verdensmarkedet, og de samlede investeringene i olje- og gassnæringen har siden da hatt en fallende trend.

Petroleumsrettet leverandørindustri påvirkes særlig av investeringer knyttet til feltutbygging, og den positive utviklingen i denne typen investeringer snudde imidlertid først rundt årsskiftet 2014/2015. I tillegg hadde den eksportrettede delen av leverandørindustrien betydelige ordrereserver knyttet til utenlandske olje- og gassutbygginger. Dette bidro til å opprettholde store ordrereserver hos virksomhetene i petroleumsrettet leverandørindustri, og den samlede aktiviteten i denne grupperingen fortsatte å stige også noe etter at de samlede investeringene i norsk olje- og gassnæring begynte å avta, som vist i figur 2.

Siden slutten av 2014, og etter hvert som ordrereservene minket, har virksomheter i petroleumsrettet leverandørindustri opplevd et kraftig fall i produksjonsvolumet og samlet aktivitet. Dette har tvunget frem permitteringer, oppsigelser og nedleggelser i leverandørindustrien. Foreløpige tall fra kvartalsvis nasjonalregnskap viser en nedgang i sysselsettingen for næringene maskinindustri og bygging av skip og oljeplattformer på henholdsvis 17 og 28 prosent i perioden fra 2014 til 2016. Fra aktivitetstoppen i 4. kvartal 2014 til utgangen av 2016 har produksjonsvolumet i leverandørindustrien falt med rundt 25 prosent. Med en stabil utvikling i øvrig industri har dette fallet ført til en nedgang på over 10 prosent i den samlede industriproduksjonen i samme periode. De regionale effektene av denne nedgangen har vært store, og fylker med en stor leverandørindustri, slik som Rogaland, er klart hardest rammet.

Sammenhengen mellom oljeinvesteringene og produksjon påvirkes av priseffekter og import

Som figur 2 illustrerer, steg oljeinvesteringene mer enn produksjonsvolumet i petroleumsrettet leverandørindustri i perioden fra 2010 til 2014. Det er særlig tre årsaker som kan forklare denne utviklingen:

 • For det første var det den kraftige kostnadsveksten på investeringene i olje- og gassnæringen som fant sted i denne perioden. I investeringsstatistikken måles oljeinvesteringene i løpende priser, mens produksjonsindeksen gir volumutviklingen for produksjonen.
 • For det andre har internasjonale anbudsrunder for utbyggingsprosjekter og oppgraderinger av eksisterende felt på norsk sokkel ført til at det til tider har vært betydelig import av olje- og gassinvesteringer på norsk sokkel. Importandelen var betydelig også i perioden fra 2010 til 2014. Denne importen vil ikke slå direkte ut i produksjonsutviklingen til norsk leverandørindustri.
 • For det tredje er en del av olje- og gassinvesteringene levert av næringer som ikke defineres som industri etter næringsklassifiseringen som benyttes i statistikkproduksjonen. Utvinningstjenester er en viktig næring som har leveranser i form av tjenester til olje- og gassnæringen, for eksempel boring av lete- og produksjonsbrønner.

Figur 2 viser også at i perioden fra 2014 til 2016 hadde oljeinvesteringene et noe kraftigere fall enn produksjonen i petroleumsrettet leverandørindustri. Dette kan særlig knyttes til at streng kostnadskontroll og færre ordrer fra oljeselskapene har lagt grunnlaget for effektivisering i leverandørindustrien. Disse tiltakene har redusert prisveksten for investeringene til olje- og gassnæringen. I tillegg kan importen av olje- og gassinvesteringer ha gått noe ned i denne perioden.

Ulik utvikling i de petroleumsrettede leverandørnæringene

Aktivitetsutviklingen i de ulike næringene i petroleumsrettet leverandørindustri har variert noe fra næring til næring. Figur 3 viser produksjonsutviklingen i den petroleumsrettede delen av de ulike næringene som inngår i leverandørindustrien. Mellom 2010 og 2014 var det maskinindustrien som sammen med bygging av skip og oljeplattformer opplevde den kraftigste veksten, på henholdsvis 52 og 43 prosent.

Etter at investeringene i olje- og gassnæringen begynte å falle var det bygging av skip og oljeplattformer som først ble hardest rammet. Fra 2014 til 2015 falt produksjonen i næringen med hele 18 prosent. Dette var den klart største nedgangen i leverandørindustrien i denne perioden. Næringen er dominert av relativt få og store virksomheter som har store leveranser inn mot hovedsakelig norsk sokkel, og det er derfor en nær sammenheng mellom næringens produksjonsutvikling og investeringene i norsk olje- og gassektor, særlig investeringer knyttet til feltutbygging. Det siste året har fallet i bygging av skip og oljeplattformer vært mindre bratt: Fra 2015 til 2016 hadde næringen en nedgang på 6,2 prosent. Det at fallet ikke var mer markant i denne perioden, kan særlig knyttes til utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet.

Aktiviteten i maskinindustrien begynte å falle for alvor først i andre halvdel av 2015. Virksomheter i maskinindustrien har leveranser både på hjemme- og eksportmarkedet av produkter som blant annet borepakker, boreutstyr, generatorer, pumper og kompressorer, samt heisekraner og løfteutstyr. Det at vendepunktet ikke kom tidligere for denne næringen kan blant annet knyttes til at virksomheter i næringen, på grunn av store leveranser til utlandet, i noe tid ble skjermet for nedgangen i investeringene i norsk olje- og gassnæring. Lav oljepris førte imidlertid etter hvert til at det globale markedet for olje- og gassrelaterte produkter også falt kraftig. Fra 2015 til 2016 var det maskinindustrien som opplevde den største produksjonsnedgangen blant næringene i den petroleumsrettede leverandørindustrien: hele 20 prosent.

Figur 3 viser at den petroleumsrettede delen av næringen dataindustri og elektrisk utstyrsindustri har hatt et mindre bratt fall enn de andre næringene de siste par årene. Fra 2014 til 2016 har næringen falt med 4,4 prosent. Blant sentrale aktører i den petroleumsrettede delen av næringen finner vi virksomheter som produserer blant annet undervannssystemer til navigasjon, kommunikasjon og overvåkning, reservoarsystemer og måleinstrumenter, samt elektriske paneler og tavler. Innenfor denne næringen er det imidlertid ikke lett å skille ut virksomheter som kun har leveranser til olje- og gassnæringen. Det kan være innslag av virksomheter med produksjon rettet mot andre markeder enn olje og gass i den delen av næringen som i vår analytiske gruppering regnes som petroleumsrettet. Produktene som virksomheter i næringen produserer, er typisk høyteknologiske produkter som også kan benyttes i flere ulike markedssegmenter. I tillegg er den petroleumsrettede delen av dataindustri og elektrisk utstyrsindustri også den næringen i den analytiske grupperingen med størst andel av sin produksjon rettet mot eksportmarkedet, noe som også kan ha bidratt til å dempe aktivitetsfallet noe. 

Figur 3. Petroleumsrettede leverandørnæringer i industrien¹, sesongjustert (2010=100)

Petroleumsrettet leverandørindustri Metallvareindustri Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri Maskinindustri Bygging av skip og oljeplattformer Maskinreparasjon og -installasjon
1.kv. 2010 99.66 101.85 98.08 98.48 95.92 98.51
2.kv. 2010 100.22 101.15 99.71 101.41 100.24 102.53
3.kv. 2010 99.66 97.46 100.67 98.86 102.83 99.55
4.kv. 2010 100.46 99.54 101.54 101.24 101.01 99.41
1.kv. 2011 100.87 100.1 104.49 102.97 99.92 100.75
2.kv. 2011 99.98 99.91 106.19 101.49 100.42 97.64
3.kv. 2011 104.45 104.14 111.74 106.82 104.49 99.53
4.kv. 2011 109.65 107.2 112.48 112.03 110.2 106.52
1.kv. 2012 110.54 108.43 115.94 115.46 114.96 101.35
2.kv. 2012 111.41 106.8 113.62 115.64 110.71 98.4
3.kv. 2012 116.47 108.16 117.51 123.57 121.1 103.35
4.kv. 2012 119.5 108 119.24 124.75 125.55 106.15
1.kv. 2013 123.85 108.63 117.26 130.64 129.71 115.22
2.kv. 2013 130.05 115.87 126.25 134.94 139.45 114.91
3.kv. 2013 129.56 113.82 125.66 143.63 135.6 109.76
4.kv. 2013 128.48 109.7 126.05 139.48 135.3 107.2
1.kv. 2014 131.56 113.38 128.79 147.63 138.74 111.83
2.kv. 2014 133.87 114.3 129.89 148.32 141.2 114.57
3.kv. 2014 140.07 116.25 136.49 156.64 150.14 118.13
4.kv. 2014 142.01 117.39 139.1 156.85 146.56 125.03
1.kv. 2015 136.58 113.02 139.12 153.25 137.16 115.99
2.kv. 2015 129.04 110.47 138.01 155.45 117.35 119.06
3.kv. 2015 122.93 101.13 132.66 141.72 113.75 116.76
4.kv. 2015 117.84 99.26 134.92 137.39 107.66 101.95
1.kv. 2016 114.88 95.31 130.57 127.85 110.55 100.74
2.kv. 2016 110.7 94.4 128.64 121.28 113.86 94
3.kv. 2016 103.84 95.33 120.47 108.85 105.81 86.45
4.kv. 2016 106.51 97.01 123.92 112.29 104.07 89.21
¹ Kun næringsundergrupper som er kategorisert som leverandørnæringer inkludert i de enkelte næringene.

Leverandørindustriens omsetning falt først i hjemmemarkedet

Grupperingen for petroleumsrettet leverandørindustri er også innarbeidet i omsetningsstatistikk for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning. Denne statistikken viser også omsetningen fordelt etter hjemme- og eksportmarkedet. Som nevnt er hjemmemarkedet det viktigste markedet for virksomhetene i den petroleumsrettede leverandørindustrien: I 2014 utgjorde omsetningen på hjemmemarkedet om lag 68 prosent av grupperingens totale omsetning. Hjemmemarkedsandelen falt imidlertid til 58 prosent i 2016.

Samlet omsetning i petroleumsrettet leverandørindustri viste en positiv trend fra andre halvdel av 2011 til andre halvdel av 2014, før utviklingen snudde og omsetningen begynte å falle. Skiller vi mellom omsetning på hjemme- og eksportmarkedet, ser vi imidlertid at utviklingen har vært ulik i perioden fra 2014 til 2016. Omsetningen på hjemmemarkedet begynte å falle etter 3. kvartal 2014, som en følge av de sviktende investeringene på norsk sokkel. Omsetningen knyttet til eksportmarkedet hadde derimot en vekst frem til 3. kvartal 2015, før utviklingen snudde også her. Denne forskjellen i vendepunkt kan knyttes til at oljeselskapene på norsk sokkel startet investeringskutt før oljeprisfallet for å få kontroll over kostnadsutviklingen og sikre en bedre lønnsomhet i prosjektene. Da oljeprisen i tillegg begynte å falle i midten av 2014, svekket den norske kronen seg kraftig. For den eksportrettede delen av leverandørindustrien, som omsetter i utenlandsk valuta, hadde dette isolert sett en positiv effekt på omsetningen omregnet i norske kroner. Samtidig førte den lave oljeprisen utover i 2015 til at også det globale markedet for olje- og gassrelaterte produkter falt kraftig, og dermed også leveransene for den eksportrettede delen av leverandørindustrien.

Figur 4. Omsetningsindeks for petroleumsrettet leverandørindustri, etter marked, sesongjustert (2010=100)

Eksport Hjemmemarked Total
1.kv. 2010 113.99 98.88 105.2
2.kv. 2010 98.04 102.49 100.64
3.kv. 2010 93.94 104.75 99.11
4.kv. 2010 94.04 93.87 95.05
1.kv. 2011 88.24 88.74 89.29
2.kv. 2011 100.15 88.54 91.3
3.kv. 2011 98.77 84.29 87.93
4.kv. 2011 99.64 98.8 100.07
1.kv. 2012 98.09 104.06 102.78
2.kv. 2012 109.13 103.25 104.93
3.kv. 2012 113.9 104.98 107.92
4.kv. 2012 102.28 113.96 111.82
1.kv. 2013 111.75 108.29 111.4
2.kv. 2013 110.46 121.1 117.8
3.kv. 2013 115.83 129.19 125.19
4.kv. 2013 119.63 120.93 121.61
1.kv. 2014 128.19 117.16 122.64
2.kv. 2014 117.77 125.15 123.31
3.kv. 2014 119.18 135.45 130.19
4.kv. 2014 139.51 121.65 127.56
1.kv. 2015 145.55 111.44 124.16
2.kv. 2015 146.6 107.76 120.89
3.kv. 2015 148.63 96.26 113.29
4.kv. 2015 127.09 91.25 102.6
1.kv. 2016 114.84 83.23 95.18
2.kv. 2016 120.52 77.57 91.05
3.kv. 2016 112.22 74.25 86.48
4.kv. 2016 123.6 62.82 81.19

Utvinningstjenester nådde toppen før petroleumsrettet leverandørindustri

Utvinningstjenester regnes ikke som en del av industrien, men er i Standard for næringsgruppering 2007 gruppert under næringshovedområdet bergverksdrift og utvinning. Næringen utgjør den største petroleumsrettede leverandørnæringen i Norge, og i 2014 sto utvinningstjenester for om lag 38 prosent av den totale verdiskapningen til grupperingen petroleumsrettet leverandørindustri og utvinningstjenester, målt i bearbeidingsverdi til faktorpriser. Virksomhetene i denne næringen leverer blant annet følgende tjenester:

 • boring av lete-, avgrenings- og produksjonsbrønner
 • andre tjenester offshore som installering av flytende og faste konstruksjoner over og under havflaten, montering og demontering av utstyr og moduler, inspeksjon, reparasjon og vedlikehold

Disse tjenestene kan knyttes til olje- og gassinvesteringer innenfor kategoriene letevirksomhet og tjenester innen felt i drift.

Figur 5 viser utviklingen i utvinningstjenester, petroleumsrettet leverandørindustri, samt petroleumsrettet leverandørindustri og utvinningstjenester samlet, fra 2010 til 2016. Av figuren ser vi at den positive trenden som lenge preget leverandørene til olje- og gassnæringen, snudde tidligere for utvinningstjenester enn for petroleumsrettet leverandørindustri. Allerede i 4. kvartal 2013 var toppverdien nådd for denne næringen. Det at toppen var nådd tidligere for utvinningstjenester enn for petroleumsrettet leverandørindustri, kan sees i sammenheng med at investeringer knyttet til leteboring og tjenester innenfor felt i drift nådde sitt toppnivå på et tidligere tidspunkt enn investeringer knyttet til feltutbygging, som i større grad påvirker petroleumsrettet leverandørindustri.

Figur 5. Produksjonsindeks, sesongjustert (2010=100)

Utvinningstjenester Petroleumsrettet leverandørindustri og utvinningstjenester Petroleumsrettet leverandørindustri
1.kv. 2010 102.29 99.61 99.66
2.kv. 2010 91.49 98.35 100.22
3.kv. 2010 95.62 98.29 99.66
4.kv. 2010 110.6 103.75 100.46
1.kv. 2011 103.86 101.23 100.87
2.kv. 2011 110.08 104.71 99.98
3.kv. 2011 110.6 109.35 104.45
4.kv. 2011 122.52 113.16 109.65
1.kv. 2012 115.16 115.17 110.54
2.kv. 2012 117.18 115.62 111.41
3.kv. 2012 117.43 119.24 116.47
4.kv. 2012 135.06 123.14 119.5
1.kv. 2013 129.43 128.34 123.85
2.kv. 2013 136.75 131.16 130.05
3.kv. 2013 137.84 133.17 129.56
4.kv. 2013 140.95 133.36 128.48
1.kv. 2014 138.4 134.13 131.45
2.kv. 2014 134.74 137.53 133.93
3.kv. 2014 136.93 138.41 140.33
4.kv. 2014 135 139.86 141.9
1.kv. 2015 127.11 133.4 136.32
2.kv. 2015 123.88 127.13 129.12
3.kv. 2015 119.27 122.41 123.23
4.kv. 2015 109.47 115.49 117.78
1.kv. 2016 100.9 112.66 114.53
2.kv. 2016 106.73 108.35 110.81
3.kv. 2016 103.01 104.72 104.13
4.kv. 2016 98.97 104.45 106.57

Tabell 1: Produksjonsindeks. Årsgjennomsnitt, etter næring. Kalenderjusterte serier. 2005=100

Til tabellen

Tabell 2: Omsetning. Årstall, etter næring og marked. Ujusterte serier. Millioner kroner

Til tabellen

Månedlige indikatorer for petroleumsrettet leverandørindustri og utvinningstjenester

Indikatorene for petroleumsrettet leverandørindustri og utvinningstjenester publiseres månedlig og er tilgjengelige i statistikkbanktabellene til henholdsvis produksjonsindeks og omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning. Indikatorene bygger på den analytiske grupperingen som ble presentert i artikkelen Sterk vekst for leverandørindustri og utvinningstjenester 2010-2013. De tre analytiske grupperingene som blir publisert månedlig er:

 • Petroleumsrettet leverandørindustri og utvinningstjenester
 • Petroleumsrettet leverandørindustri (kun leverandørnæringer som dekkes av næringshovedområdet C Industri)
 • Industri unntatt petroleumsrettet leverandørindustri

En nærmere gjennomgang av næringer som er dekket av grupperingene finnes i artikkelen nevnt ovenfor.

 

Kontakt