Innbetalt skatt fra petroleumssektoren havnet på 883 milliarder kroner, viser nye tall fra statistikken Skatt for selskaper.

 Av hver hundrelapp i skatteinntekter til staten, kommer 84 kroner fra oljeselskapene, sier rådgiver Caroline Wang Paulsen i Statistisk sentralbyrå.

Betalt skatt fra oljeutvinningsselskapene ble nær tredoblet fra 299 milliarder kroner i 2021. Økningen skyldes hovedsakelig høye gasspriser i 2022 og en svak kronekurs (skatteetaten.no).

Betalt petroleumsskatt fordelte seg slik:

  • Inntektsskatten utgjorde 265 milliarder kroner mot 104 milliarder kroner i 2021.
  • Er en særskilt skatt for selskaper som driver utvinning, behandling og rørledningstransport av petroleum. var på 624 milliarder kroner, en økning fra 205 milliarder året før.
  • Utbetalt skatteverdi av midlertidige ordninger og underskudd i særskattegrunnlaget var på totalt 6,5 milliarder kroner, en nedgang på 2,5 milliarder kroner fra 2021.

Nye regler for petroleumsskatten ble innført fra og med inntektsåret 2022, og innebærer en omlegging av særskatten (skatteetaten.no) til en kontantstrømskatt. Det betyr at nye sokkelinvesteringer kan umiddelbart fradragsføres i motsetning til tidligere år hvor de kunne avskrives over tid.

Omleggingen fører til at særreglene om friinntekt, lete- og opphørsrefusjon avvikles og erstattes av utbetaling av skatteverdien av underskudd i særskattegrunnlaget i forbindelse med skatteoppgjøret.

Som en overgangsordning, fikk oljeutvinningsselskapene utbetalt skatteverdien av udekket underskudd og ubenyttet friinntekt oppstått i inntektsårene 2002-2019 ved fastsettingen for 2022.

Beregnet selskapsskatt er et fradrag i særskattegrunnlaget slik at særskatten bli nøytral. Dette fører til at særskattesatsen teknisk er oppjustert fra 56 til 71,8 prosent for å opprettholde en samlet skattesats på 78 prosent.

Økning for kraftselskaper

Kraftselskapene bidro til selskapsskatten med 68 milliarder kroner, litt mer enn en dobling fra 2021. Inntektsskatten utgjorde 23 milliarder kroner. Det er en økning på 12 milliarder kroner fra fjoråret.

Grunnrenteskatt på vannkraft var på 45 milliarder kroner, som er det høyeste siden Gjelder for kraftverk lignet etter skattelovens kapittel 18 om særskilte skatteregler for kraftverk, og beregnes på grunnlag av en grunnrenteinntekt. Skatten beregnes etter en sats som for det enkelte år vedtas av Stortinget. ble innført i 1997.

Figur 1. Sum utlignet skatt, inntektsskatt og grunnrenteskatt. Kraftforetak. 2013-2022. Milliarder kroner

Bakgrunnen for sterk vekst i skatteinntektene fra kraftsektoren er de høye strømprisene i 2022, samt at grunnrenteskattesatsen ble satt opp (skatteetaten.no) til 57,7 prosent fra 47,4 året før. Dermed økte den marginale skattebelastningen, dvs. grunnrenteskatt og selskapsskatt, fra 59 til 67 prosent.