Statistisk sentralbyrå frigir den 8. mars hvert år ny statistikk om blant annet kjønnssammensetningen av styrerepresentanter og daglige ledere i aksjeselskap (AS) og allmennaksjeselskap (ASA).

I år er dette temaet særlig aktuelt, siden regjeringen har foreslått å utvide kravet til kvinneandel i styrene (regjeringen.no) til å omfatte aksjeselskaper (AS) over en viss størrelse (i dag gjelder kvoteringen kun for ASA). Forslaget innebærer at det settes en terskel basert på drifts- og finansinntekter eller antall ansatte. Forslaget ligger ute til høring (regjeringen.no) med høringsfrist 13. mars.

Få kvinner i AS

I perioden 2009-2023 var andelen kvinnelige styrerepresentanter i aksjeselskaper (AS) om lag 18,4 prosent i gjennomsnitt. Kvinneandelen har økt i hele perioden, men sakte med omtrent 3 prosentpoeng fra 16,2 prosent i 2009 til 19.3 prosent i 2023. Samtidig var gjennomsnittlig kvinneandel blant daglige ledere i aksjeselskaper (AS) gjennom samme periode kun 15,9 prosent.

Kvinneandelen i styrer og blant daglige ledere var noe høyere i 2023 enn i 2022. Blant de 712 363 seter i styrene for aksjeselskaper (AS) var omtrent 20 prosent holdt av kvinner, en beskjeden økning på 0,4 prosent fra 2022. Samtidig var 17, 3 prosent av de 269 344 daglige ledere i aksjeselskaper (AS) kvinner, en økning på 0,3 prosentpoeng fra 2022.

De fleste aksjeselskaper (AS) i Norge har kun menn i styrer

Pr. februar 2023 er det i alt 383 091 aksjeselskaper (AS) i Norge. Blant disse er andelen som hadde kun menn i styrene sine 70,1 prosent, mens andelen som kun hadde kvinnelige styremedlemmer er 9,3 prosent. Andelen som har begge kjønn i styret er 20,6 prosent.

Generelt har aksjeselskaper (AS) med mange styremedlemmer tendens til å ha både menn og kvinner i styrene sine. Derimot har aksjeselskaper med få styremedlemmer tendens til å ha kun menn i styrene sine. I aksjeselskaper der det er 3-4 styrerepresentanter, er andelen som har kun menn i styrene sine 54,1 prosent, mens andelen som har kun kvinner i styrene sine er 1,4 prosent og andelen med begge kjønn i styrene sine 44,5 prosent. For aksjeselskaper med 7-8 styrerepresentanter i styre er disse andelene henholdsvis 18,5 prosent, 0,3 prosent og 81,2 prosent.

Mannsdominans gjelder også daglig lederstillinger i mer ett foretak

Selv om de fleste av kvinnene har daglige lederstillinger bare i ett foretak, finnes det også kvinner som er daglige ledere i flere aksjeselskaper. Likevel er antall kvinner som har roller som daglige ledere i flere foretak fortsatt mye lavere enn antall menn.