De fleste aksjeselskap og personlig eide foretak startes av gründere med videregående eller 1-4 års høyere utdanning som høyeste utdanningsnivå, viser tall fra statistikken Etablerere i næringslivet. I 2021 var det imidlertid 33 prosent flere gründere med minst 5 års høyere utdannelse som startet aksjeselskap enn i 2019.

Det ble i samme periode etablert betydelig flere personlig eide foretak av gründere med grunnskole som høyeste utdanning, men siden tallet for gründere uten skolegang eller med ukjent utdanningsnivå falt tilsvarende mye, kan denne utviklingen skyldes både at flere gründere har fått skolegang og at vi har fått bedre oversikt over gründernes utdanning.

Kvinneandelen har ligget stabilt på om lag 38-39 prosent for personlig eide foretak og 20-21 prosent for aksjeselskap siden 2015, og med en tydelig kjønnsfordeling mellom ulike næringer. Typisk «kvinnelige» næringer er personlig tjenesteyting og helse- og sosialtjenester, mens typisk «mannlige» næringer er bygge- og anleggsvirksomhet og transport og lagring. Kvinneandelen blant gründere har økt mest de siste 10 årene innen kultur og underholdning, helse- og sosialtjenester og faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting.

Figur 1. Etablerere av enkeltpersonforetak og aksjeselskaper

En regelendring innenfor taxi-næringen i november 2020 sammenfaller med en sterk økning i antall etablerere innenfor transport og lagring, særlig blant Fra Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oceania, unntatt Australia og New Zealand og Europa unntatt EU/EØS innvandrere.

Nær 3 av 4 gründere av personlig eide foretak i 2021 var under 45 år, og det er denne aldersgruppen som øker mest.

For å komme fram til tall for aksjeselskaper i 2021 er det brukt statistisk estimerings- og framskrivingsmetode med usikkerhetsmål som beskrevet i denne artikkelen.

Det kan være flere gründere bak ett foretak. Derfor er det flere gründere enn nye foretak.