Litt over 9 prosent ledige blant innvandrere

Publisert:

Den registrerte ledigheten blant innvandrere gikk opp fra 5,0 prosent i 4. kvartal 2019 til 9,2 prosent i 4. kvartal 2020. I befolkningen ellers gikk ledigheten opp fra 1,5 til 2,7 prosent. Ledigheten beregnes i prosent av arbeidsstyrken.

Blant innvandrere gikk antall helt registrerte ledige opp fra 24 430 i fjerde kvartal 2019 til 45 840 i fjerde kvartal 2020, noe som utgjorde en økning på litt under 88 prosent. I befolkingen for øvrig var det en økning fra 35 030 til 63 150 ledige, dvs. en vekst på litt over 80 prosent. November er referansemåned for fjerde kvartal.

Ledighetsøkningen som vi ser i begge befolkningsgrupper, må i stor grad tilskrives koronakrisen som har rammet arbeidslivet i form av permitteringer og færre ledige stillinger. Det vil si at mange av de registrerte ledige er permitterte personer som søker om dagpenger. Samtidig er terskelen for å komme inn på arbeidsmarkedet høyere for de som er nykommere i november 2020 sammenliknet med november året før.

Koronasituasjonen har ikke økt forskjellene i ledighet

Av de omtrent 109 000 registrerte ledige totalt utgjorde innvandrere 42 prosent. Dette er en andel som har holdt seg ganske stabil siden 2019. Koronasituasjonen har med andre ord ikke endret på dette. Det samme gjelder ledighetsprosenten som er over tre ganger så høy blant innvandrere sammenliknet med befolkningen ellers. Denne forskjellen kunne vi også se i årene før 2020.

Fra november 2019 til november 2020 gikk ledighetsprosenten opp fra 5,0 til 9,2 prosent blant innvandrere og fra 1,5 til 2,7 prosent i befolkningen for øvrig, det vil si en økning på henholdsvis 4,2 og 1,2 prosentpoeng. Den relative økningen var med andre ord omtrent lik i begge befolkningsgrupper (på om lag 80 prosent). Avstanden i registrert ledighet i forhold til majoriteten har følgelig ikke økt noe særlig det siste året.

Moderate kjønnsforskjeller

For øvrig var det minimal forskjell i ledighet mellom menn og kvinner blant innvandrere i fjerde kvartal 2020; henholdsvis 9,0 og 9,3 prosent. Vi kan se en litt større forskjell i befolkningen ellers; menn 3,1 prosent og kvinner 2,3 prosent. Ellers var økningen i ledighet litt sterkere blant menn i begge populasjoner.

Forskjellene mellom landgruppene er omtrent uendret

Afrikanske innvandrere hadde også i november 2020 høyest ledighet, på 13,7 prosent. Dernest kom de fra Asia og Latin-Amerika med henholdsvis 10,3 og 9,6 prosent ledige. Også de fra EU-landene i øst ligger tett opptil dette nivået med 9,4 prosent ledige. Afrika er den landgruppen som har ligget høyest mht. registrerte ledige i en årrekke, noe som må ses i lys av den høye andelen flyktninger i denne innvandrergruppen. Rangeringen mellom de ulike landgruppene mht. ledighetsnivå i figur 1 har stort sett vært den samme over lang tid, også før koronapandemien.

Figur 1. Registrerte helt ledige etter innvandrerbakgrunn og verdensregion. I prosent av arbeidsstyrken i hver gruppe. 4. kvartal 2019 og 2020

4. kvartal 2020 4. kvartal 2019
Norden 4.9 2.1
Nord-Amerika og Oseania 4.9 2.2
Vest-Europa ellers 6.5 2.7
Øst-Europa ellers 7.5 4.5
EU-land i Øst-Europa 9.4 5.3
Sør- og Mellom-Amerika 9.6 4.8
Asia 10.3 5.6
Afrika 13.7 8.7
Innvandrere i alt 9.2 5.0
Befolkningen eksklusive innvandrere 2.7 1.5

Den afrikanske gruppen hadde også størst økning i prosentpoeng, på 5 prosentpoeng. Deretter kom innvandrere fra Latin-Amerika og Asia med litt i underkant av 5 prosentpoeng. Imidlertid var det innvandrere med lavest ledighet – dvs. de fra Norden, Vest-Europa og Nord-Amerika og Oseania - som hadde størst relativ økning i ledighetsprosenten, i og med at andel ledige ble mer enn fordoblet i disse gruppene. Det samme gjaldt også antall ledige.

Høyest ledighet i Oslo

Oslo var fylket med høyest registrert ledighet blant innvandrere i november måned med 11,3 prosent. Dernest kom Vestland og Viken, som hver hadde 9,4 prosent ledige. Det må legges til at Oslo også hadde den høyest ledigheten i befolkningen utenom innvandrerne, 3,5 prosent.

Troms og Finnmark hadde den laveste ledigheten blant innvandrere, 6,7 prosent. Møre og Romsdal og Trøndelag lå for øvrig tett opptil dette nivået med 7 prosent i hvert av fylkene.

Figur 2. Registrerte helt ledige etter innvandrerbakgrunn og bostedsfylke. I prosent av arbeidsstyrken i hver gruppe. 4. kvartal 2020

Befolkningen eksklusive innvandrere Innvandrere i alt
54 Romssa ja Finnmárkku 2.2 6.7
15 Møre og Romsdal 2.3 7.0
50 Trøndelag 2.0 7.1
18 Nordland 2.0 7.3
42 Agder 2.5 7.9
11 Rogaland 2.5 8.3
34 Innlandet 2.2 8.6
38 Vestfold og Telemark 2.8 8.8
30 Viken 2.8 9.4
46 Vestland 2.6 9.4
03 Oslo 3.5 11.3
Hele landet 2.7 9.2

I statistikkprogrammet fra 2021 tar NAV over ansvaret for den offisielle statistikken over registrerte ledige innvandrere. Publiseringer vil heretter bli å finne på www.nav.no sine sider.

Kontakt