Formålet med rapporten Kompetanseutvikling under Covid-19 er å presentere deskriptiv statistikk som viser deltakelsen i formell (videre)utdanning og ikke-formell opplæring før og under koronapandemien i henholdsvis 2019 og 2020. Den omhandler deltakelse i formell utdanning fra og med grunnskole og ikke-formell jobbrelatert opplæring i form av kurs og lignende, samt opplæring i regi av studieforbund. Rapporten bygger på administrative data og utvalgsundersøkelsen Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU).

I 2020 økte antallet av deltakere i formell utdanning i alderen 19-59 år med 4 prosent sammenlignet med 2019. Flesteparten av deltakerne i formell utdanning tok denne på universitets- og høgskolenivå, men det er størst økning i deltakelse på fagskolenivå som gikk opp 17 prosent i 2020. De yngste aldersgruppene (19-29 år) utgjorde en klar majoritet av alle deltakere begge årene, men det er blant de eldre aldersgruppene man finner en økning i deltakelse mellom 2019 og 2020, hvor gruppen 30-39 år har økt mest.

Formell utdanning inkluderer også formell videreutdanning, som omfatter alle 35-59 årige som er i gang med formell utdanning, samt 22-34 årige som har hatt et lengere opphold i studieforløp innen påbegynt utdanning. Deltakere i formell videreutdanning i alderen 22-59 år økte med 6 prosent i 2020 sammenlignet med fjoråret. Universitets- og høgskolenivå utgjorde 75 prosent av deltakerne begge år, men i 2020 gikk antallet deltakere opp både på fagskolenivå og ved universitet og høgskoler. Resultatene viser også at økningen i deltakelse i formell videreutdanning er størst blant deltakere i alderssegmentet 30-39 år og blant innvandrere.

Kompetanseutvikling i form av ikke-formell opplæring leder, i motsetning til formell utdanning, ikke til en offentlig godkjent kompetanse. I 2019 deltok i gjennomsnitt 413.000 personer per kvartal i alderen 22 til 66 år i kurs, seminarer, konferanser og annen organisert aktivitet der opplæring er hovedformålet, mens tilsvarende antall i 2020 i snitt er 323.000 per kvartal. Etter at pandemien brøt ut er deltakelsen i jobbrelatert ikke-formell opplæring jevnt over lavere i 2.-4. kvartal av 2020 sammenlignet med samme periode i 2019, med en særlig stor nedgang i 2. kvartal 2020 hvor 150 000 færre personer deltok sammenlignet med samme kvartal året før. Deltakelsen i jobbrelatert opplæringsaktiviteter varierer med kjennetegn som alder, utdanningsnivå, innvandringsbakgrunn og sysselsettingsstatus, men disse mønstrene har ikke endret seg nevneverdig som følge av pandemien.

Sysselsatte utgjorde den største andelen personer som har deltatt i jobbrelatert ikke-formell opplæring og formell videreutdanning. Overordnet varierer fordelingen av deltakerne med hensyn til avtalt arbeidstid, sektortilknytning og næring. En større andel ansatte i offentlig sektor har deltatt i slik opplæring, samtidig med at flest personer som har deltatt er fast ansatte og ansatt i næringene offentlig administrasjon, undervisning samt helse- og sosialtjenester. Sammenlignet med 2019, ser det etter pandemiens utbrudd i 2020 ikke ut som om dette har endret fordelingen av sysselsatte som har deltatt i jobbrelatert ikke-formell opplæring i stor grad.

Opplæringsvirksomhet i regi av studieforbundene gikk betydelig ned i koronaåret 2020. Nedgangen i antall deltakere på kurs fra et til et annet år har aldri vært så stor som nedgangen fra 2019 til 2020. På tross av den kraftige nedgangen viste deltakersammensetting fordelt etter hovedemner, kursnivå eller typer eksamen samme mønster som før utbruddet av koronapandemien.