63,4 prosent av alle Personer som er bosatt i Norge, men som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og har fire utenlandsfødte besteforeldre. som startet på et studieforberedende utdanningsprogram i 2014 fullførte sin videregående utdanning på Normert tid tilsvarer normalt treårig opplæring for elever og fireårig opplæring for lærlinger (to år i skole og to år i bedrift). Enkelte programområder kan avvike fra dette., viser nye tall for statistikken Gjennomføring i videregående opplæring.

Dette er en økning på 2,5 prosentpoeng sammenliknet med foregående kull. Andelen er størst blant innvandrerkvinnene, hvor 68,0 prosent av de som begynte på studieforberedende i 2014 fullførte på normert tid. Tilsvarende tall for menn er 58,6 prosent.

Sammenligner vi med 2011-kullet er dette en økning på 10,8 prosentpoeng for innvandrermenn og 4,8 prosentpoeng for innvandrerkvinner. Altså er det betydelig flere som fullfører på normert tid nå enn tidligere. Denne utviklingen finner vi også blant den øvrige befolkningen.

Fra og med 2020 har det vært en endring i presentasjonen av gjennomføringsstatistikken. Les mer her.

Figur 1. Andel som fullfører på normert tid, fordelt på innvandringskategori og kjønn. Studieforberedende utdanningsprogram

Rettet 14.6 kl. 08.25

Lavere fullføringsgrad på yrkesfag

Fullføringsgraden blant innvandrere for både studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogrammer er samlet sett på 45,2 prosent. Mannlige innvandrere har lavere fullføringsgrad enn kvinnelige innvandrere med henholdsvis 39,4 prosent og 51,8 prosent.

Blant innvandrere som startet på yrkesfag i 2014, fullførte 27,0 prosent av menn og 37,9 prosent av kvinner på normert tid. Det vil si at det er en forskjell i fullføringsgrad mellom studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram på 31,6 prosentpoeng for mannlige og 30,1 prosentpoeng for kvinnelige innvandrere.

Andelen som har fullført og bestått på normert tid har økt de siste årene også for yrkesfagelevene, men her er økningen mindre blant mennene. I 2011 fullførte 25,6 prosent mannlige og 31,8 prosent kvinnelige innvandrere et yrkesfaglig utdanningsprogram på normert tid. Det betyr at er det en økning på 1,4 og 6,1 prosentpoeng for henholdsvis menn og kvinner fra 2011- til 2014-kullet.

SSB har tidligere skrevet om at fullføring av videregående opplæring blant annet påvirkes av botid.

Blant den øvrige befolkning er det en større andel som fullfører på normert tid, men forskjellen i fullføringsgrad mellom studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram er like stor blant innvandrere og øvrig befolkning.

Figur 2. Andel som fullfører på normert tid, fordelt på innvandringskategori og kjønn. Yrkesfaglig utdanningsprogram