Undersøkelsen ble gjort med finansiering fra Utdanningsdirektoratet (Udir). Resultatene fra undersøkelsen blir brukt i SSBs egne publikasjoner, publikasjoner fra Udir samt til forskning og undervisning.

Undersøkelsen ble gjennomført som en kombinert web- og telefonundersøkelse. Utvalget bestod av 6 000 lærere som var registrert som lønnsmottakere med stillingsprosent over 50 prosent i grunnskolen i skoleåret 2020/2021. Av disse var det 800 lærere med undervisning i samisk eller norsk tegnspråk. 

De som var trukket ut mottok e-post og SMS med informasjon om undersøkelsen og lenke til webskjema. Etter én uke ble de som ennå ikke hadde svart kontaktet av våre intervjuere med forespørsel om å gjennomføre intervjuet på telefon.

Til undersøkelsen ble det trukket et utvalg på 6 000 personer som er registrert som at de arbeidet som lærer i grunnskolen per 4. kvartal i skoleåret 2020/2021. I undersøkelsen var det 1 549 personer som feilaktig var kommet med i utvalget fordi de var trukket fra en populasjon som hadde overdekning av yrkeskoder. I tillegg var det 260 personer som svarte i skjema at de ikke arbeidet som lærer i undervisningsåret 2021/2022. Bruttoutvalget var dermed på 4 191 personer. Av disse oppnådde vi intervju med 67 prosent. Litt over 85 prosent av intervjuene ble gjennomført på web, resten på telefon. Den viktigste årsaken til frafall var at vi ikke kom i kontakt med respondentene.