I ungdomsskolen velger to av tre elever å lære et tredje språk i tillegg til engelsk i 2022. Det viser tall fra statistikken Elevar i grunnskolen.

I stedet for fremmedspråk har elever muligheten til å velge arbeidslivsfag eller fordypning i enten engelsk, norsk, matematikk eller samisk. Alle ungdomsskoler skal tilby minst ett av disse fremmedspråkene: tysk, fransk, spansk eller russisk, og mange skoler tilbyr mer enn ett fremmedspråk. Skoler kan også tilby andre fremmedspråk enn de nevnte.  

De meste populære fremmedspråkene

Blant elever som har valgt å lære et fremmedspråk i tillegg til engelsk i 2022, er følgende språk de meste populære:

  • Spansk - 52 prosent
  • Tysk - 31 prosent
  • Fransk - 16 prosent

Siden 2013 har spansk vært toppvalget blant elevene på ungdomskolen.

Andelen elever med fremmedspråk som valgte spansk har økt stabilt siden 2016, og gjelder nå halvparten av elevene i 2022. Andelen elever som valgte tysk som fremmedspråk gikk i samme periode ned med 8 prosentpoeng , til 31 prosent i 2022.

En lavere andel av elever med fremmedspråk velger fransk sammenlignet med spansk og tysk, og det er små endringer de siste ti årene. 16 prosent av elever som tok et fremmedspråk på ungdomsskolen valgte fransk i 2022. Tilsvarende andel var 19 prosent i 2013.

Svært få elever velger et annet språk enn disse tre. Tilbudet av fremmedspråk i ungdomsskolen spiller en rolle i en slik fordeling, i tillegg til elevenes valg.

Figur 1. Språkvalg blant elever med fremmedspråk. 2013 - 2022. Prosent

Tysk mer utbredt blant gutter

Generelt sett velger flere jenter enn gutter å lære et tredje språk på ungdomsskolen. Spansk og fransk er vanligst blant jenter, mens tysk er mer vanlig blant gutter.

Av de som velger fransk eller spansk, er 60 prosent jenter og 40 prosent gutter. Kjønnsfordeling er omvendt blant de som velger tysk. 45 prosent av dem er jenter og 55 prosent er gutter.

Figur 2. Kjønnsfordeling blant elever som velger tysk, fransk og spansk. 2022. Prosent

Tysk mest utbredt i Innlandet, fransk mest utbredt i Oslo

Spansk er mest populært i de fleste fylkene, bortsett fra i Innlandet. Der velger 45 prosent av elevene med fremmedspråk tysk, mens 42 prosent velger spansk.

Fransk er et vanligere valg i Oslo enn ellers i landet. Blant de som velger fremmedspråk i Oslo, velger 26 prosent fransk, som er 10 prosentpoeng høyere enn andelen for resten av landet. Viken har også en relativt høy andel som velger fransk, med 19 prosent.

I Troms og Finnmark ser vi en betydelig høyere andel av elever som velger andre språk enn i resten av landet. Dette skyldes hovedsakelig elever som velger russisk. Nesten alle som velger russisk går på skoler i Troms og Finnmark.

Figur 3. Fordeling av språkvalg etter fylke. 2022. Prosent

Jo høyere trinn, jo lavere andel tar fremmedspråk

I 2022 har 72 prosent av elever på 8. trinn valgt å lære fremmedspråk. Tilsvarende andel er 67 prosent på 9. trinn, og 63 prosent på 10. trinn. Slike forskjeller mellom trinnene er en vedvarende trend, og vil si at en del elever slutter med fremmedspråk i løpet av ungdomsskolen. 

Figur 4. Andel elever som velger fremmedspråk etter årstrinn. 2013 - 2022. Prosent

Ifølge Forskrift til opplæringsloven (§1-8) (lovdata.no), skal elever normalt ha faget de velger på hele ungdomstrinnet. I noen tilfeller kan elever gjøre et omvalg som må godkjennes av skoleeier. Det åpnes primært for omvalg i første halvåret av ungdomsskolen, men om det foreligger særlige grunner kan skoleeier også godkjenne en slik endring på et senere tidspunkt.

På studieforberedende utdanningsprogrammer i videregående er det krav om å ta annet fremmedspråk (vilbli.no). Derimot blir ikke samme kravet satt til de som velger yrkesfag. Elever som planlegger å begynne på yrkesfag kan velge bort fremmedspråk i ungdomsskolen uten at det nødvendigvis gjør at de må ta et slikt fremmedspråk på videregående. At en del elever underveis i ungdomsskoleløpet bestemmer seg for at det er yrkesfag de sikter seg inn mot, kan være med å forklare at noen ikke ønsker å fortsette med fremmedspråket de har begynt med på 8.trinn.

Elever som har opplæring i fremmedspråk har ikke rett til å fortsette med opplæring i faget de har begynt på, dersom de skifter skole og den nye skolen ikke tilbyr undervisning i fremmedspråket de har valgt. For elever som bytter skole kan det derfor være aktuelt å velge arbeidslivsfag eller fordypning istedenfor et nytt fremmedspråk. Dette vil kunne bidra til at andelen elever som tar fremmedspråk er lavere på 9. og 10. trinn enn på 8. trinn.