Til sammen jobbet det 78 466 lærere i grunnskolen i 4. kvartal 2022. 47 prosent av disse lærerne var under 40 år. Denne andelen har steget jevnt siden 2015. Den største økningen kan vi se blant de aller yngste lærerne. I 2015 var 16 prosent av lærerne i grunnskolen under 30 år. I 2022 hadde andelen steget til 21 prosent. Samlet sett har andelen lærere under 40 år økt med nesten 6 prosentpoeng siden 2015.

Flere med lav stillingsprosent blant de aller yngste lærerne

Den store økningen i andelen lærere under 30 år må ses i sammenheng med hvor stor andel av Avtalte årsverk = stillingsprosent/100. som fylles av denne aldersgruppen. Mens andelen lærere under 30 år økte med over 5 prosentpoeng fra 2015 til 2022, økte andelen avtalte årsverk for samme aldersgruppe med 3,4 prosentpoeng. De siste fem årene har andelen lærere under 30 år økt med nesten 2 prosentpoeng, mens andelen avtalte årsverk for disse lærerne har holdt seg stabil (svak økning på 0,4 prosentpoeng).

– Dette betyr at flere unge lærere i grunnskolen jobber i stillinger med lavere stillingsprosent, for eksempel som vikarer, sier seniorrådgiver Kristian Dystland.

Lærerne i alderen 30-39 år utgjorde den største aldersgruppen i grunnskolen, med 26 prosent. Denne gruppen har holdt seg relativt stabil de siste åtte årene.

Færre lærere over 40 år

Mens andelen lærere under 40 år har økt, har det blitt stadig færre lærere over 40 år. I 4. kvartal 2022 var 53 prosent av lærerne i grunnskolen over 40 år. Andelen lærere i alderen 40-49 år har sunket med 4,6 prosentpoeng siden 2015. Ingen annen aldersgruppe har hatt like stor prosentvis nedgang. Totalt sett har andelen lærere over 40 år sunket med nesten 6 prosentpoeng siden 2015.

Figur 1. Andel lærere i grunnskolen for 2015-2022 etter alder. Prosent.

Utdanningsnivået har økt

Mens gjennomsnittsalderen blant lærerne i grunnskolen har gått ned, har utdanningsnivået økt. Andelen lærerutdannede med Universitets-/høgskoleutdanning på mer enn 4 år. har økt fra 6 prosent i 2015 til 15 prosent i 2022. Andelen har økt for hvert år, og økningen var størst fra 2021 til 2022 (3 prosentpoeng). Til sammenligning har andelen lærerutdannede med Universitets-/høgskoleutdanning inntil 4 år. gått ned med 3 prosentpoeng fra 2021 til 2022.

– Dette henger sammen med at første kull med ny femårig grunnskolelærerutdanning begynte som lærere i 2022 og at det har blitt mer vanlig med lektorutdanning i grunnskolen, sier Dystland.

Det var fortsatt slik at lærerutdannede med kort høyere utdanning utgjorde den største andelen lærere i grunnskolen. Denne andelen var imidlertid over 10 prosentpoeng lavere i 2022 enn den var i 2015.

Figur 2. Utdanningsnivå for lærere i grunnskolen for 2015-2022. Prosent.

¹ Høyere utdanning lang omfatter universitets-/høgskoleutdanning på mer enn 4 år.
² Høyere utdanning kort omfatter universitets-/høgskoleutdanning inntil 4 år.