Statistikken Drosjetransport viser at antallet kjørte kilometer med passasjerer i bilen var stabilt i seksårsperioden 2014-2019. Fra 2014 til 2019 sank antallet opptatte kilometer med 0,5 prosent.

Fra 2019 til 2020 sank antallet kilometer med passasjerer i bilen med 30,7 prosent fra 282 millioner i 2019 til 195 i 2020. Nedgangen skyldes redusert aktivitet som følge av koronatiltakene fra midten av mars 2020.

Figur 1. Kilometer tilbakelagt med passasjer i bilen (1 000 km). 2014-2020

1 av 16 kroner kontant

I 2020 ble 6,2 prosent av total omsetning betalt kontant. Det var en nedgang på 18,4 prosent fra 2019 og 63,0 prosent sammenlignet med 2014. I 2020 hadde Troms og Finnmark størst andel kontant betaling, 9,3 prosent. Andelen var lavest i Innlandet med 3,6 prosent.

Figur 2. Andel kontant omsetning. 2014-2020. Prosent

Skatteetaten samler årlig inn opplysninger fra drosjesentraler om foretakene som er tildelt løyver til å kjøre drosje. Fra og med 1. november 2020 trenger ikke lenger løyvehaverne å være tilknyttet en drosjesentral. Skatteetaten henter inn data om kontantomsetning, elektronisk omsetning, kjørte kilometer og opptatte kilometer. Skatteetaten bruker denne informasjonen til å kontrollere at foretakene følger skatte- og avgiftsreglene. SSB gjenbruker opplysningene til å lage statistikk.