Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13976: Månedslønn for innvandrere, etter landbakgrunn, botid, næring, kjønn, alder og heltid/deltid 2016 - 2023

Knut Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 326
05.03.2024 08:00
Antall arbeidsforhold med lønn:
antall
Gjennomsnittlig månedslønn (kr):
kr
Gjennomsnittlig avtalt månedslønn (kr):
kr
Median månedslønn (kr):
kr
Median avtalt månedslønn (kr):
kr
Gjennomsnittlig alder (år):
år
Gjennomsnittlig avtalt arbeidstid (timer per uke):
timer
Antall arbeidsforhold med lønn:
November
Gjennomsnittlig månedslønn (kr):
November
Gjennomsnittlig avtalt månedslønn (kr):
November
Median månedslønn (kr):
November
Median avtalt månedslønn (kr):
November
Gjennomsnittlig alder (år):
November
Gjennomsnittlig avtalt arbeidstid (timer per uke):
November
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 7

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle land , Norden utenom Norge , EU/EFTA fram til 2004 utenom Norden ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 00-99 Alle næringer , 05-09 Bergverksdrift og utvinning , 10-39 Industri, elektrisitet, vann og renovasjon ,

Valgt 0 av totalt 14

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000