Barnevern

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13973: Barn og unge med tiltak per 31. desember som også har tiltaksplan eller omsorgsplan, etter omsorgs-/hjelpetiltak (K) 2018 - 2023

Tone Dyrhaug, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 420
17.06.2024 08:00
Barn med tiltak per 31.12. med utarbeidet plan (antall):
antall
Andel barn med tiltak per 31.12. med utarbeidet plan (prosent):
prosent
Barn med barnevernstiltak per 31.12. (antall):
antall
Barn med tiltak per 31.12. med utarbeidet plan (antall):
31.12
Andel barn med tiltak per 31.12. med utarbeidet plan (prosent):
31.12
Barn med barnevernstiltak per 31.12. (antall):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 3001 Halden , 3002 Moss , 3003 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 710

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Talet på barn som mottek hjelpetiltak og har gyldig tiltaksplan etter barnevernsloven §§ 8-1 eller 8-4 (tidligere bvl §§ 4-5 eller 4-28), og talet på barn som har omsorgstiltak og gyldig omsorgsplan etter barnevernsloven § 8-3, fjerde ledd (tidligere bvl § 4-15 tredje ledd) på slutten av statistikkåret. Det totale talet for barn med tiltak og barn med hjelpetiltak er noko større i denne tabellen enn i tabellane 12275 og 12276 for åra 2018-2020 fordi også dei som vart 23 år i løpet av statistikkåret er talt med. Altså ikkje berre aldersgruppa 0-22 år som i tabellane 12275 og 12276.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

statistikkvariabel

Barn med tiltak per 31.12. med utarbeidet plan (antall)

Definisjonen av sum Barn med barnevernstiltak per 31.12. som har utarbeidd plan er endra frå tidlegare publisering av KOSTRA-tal. No er summen talet på barn med tiltaksplan og samtidig hjelpetiltak pluss talet på barn med omsorgsplan og samtidig omsorgstiltak. Medan det tidlegare i sum-talet berre var krav om at det var ein plan og eit tiltak, ikkje nødvendigvis samsvar mellom type plan og type tiltak.