Barnevern

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13939: Barn og unge med tiltak i løpet av året og per 31. desember, etter alder og tiltakskategori (K) 2015 - 2023

Tone Dyrhaug, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 420
15.03.2024 08:00
Barn med barnevernstiltak i løpet av året (antall):
antall
Barn med barnevernstiltak per 31.12. (antall):
antall
Barn med barnevernstiltak i løpet av året (antall):
31.12
Barn med barnevernstiltak per 31.12. (antall):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Valgt 0 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Tiltak institusjon , Tiltak fosterhjem , Tiltak 2.5 Beredskapshjem utenom familie og nettverk og tiltak 2.6 Midlertidig hjem i familie og nettverk ,

Valgt 0 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
2023: Talet på tiltak i kategorien 'Tiltak for å styrke barnets utvikling' er for høgt for 5001 Trondheim pga. overgang til nytt fagsystem. Tiltakskategoriane for barnevernstiltaka finn du i KLASS, https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/3. Også fordelt etter alder 0-17 år og 0-24 år (før 2021: 0-22 år). Eitt barn blir telt ein gong i kvar av hovudtiltakskategoriane det har tiltak i. Barn med tiltak i løpet av året og per 31. desember etter dei 8 hovudtiltakskategoriane. I tillegg er kategori 2.5 Beredskapsheim tatt ut av kategori 2. F.o.m. 2021 er også kategori 2.6 Mellombels heim i familie og nettverk inkludert i kategori 2.5 som f.o.m. 2021 heiter Beredskapsheim utanom familie og nære nettverk. Aldersgruppene er frå statistikkår 2021 endra pga. at øvre aldersgrense for vidareføring av tiltak frå barnevernet er auka frå inntil 23 år til inntil 25 år.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.